بخشی از مقاله

حرفه ای شدن فیزیولوژی ورزش


مقدمه: اجازه دهید چند دقیقه ای به این موضوع فکر کنیم آیا بی شک می دانید که "فیزیولوژی ورزشی چیست" و "چه کسی یک فیزیولوژیست ورزشی است" قطعاً برای هر یک این سئوالات چندین جواب وجود دارد، بعضی معتقدند، آشنایی دارم؛ بقیه هم نمونه های خوبی برای بی اطلاعی و گمراهی هستند. چیزی که من می دانم این است که: هر کسی در انجمن امریکایی فیزیولوژیستهای ورزشی باید بدانند که فیزیولوژی ورزش چیست و یک فیزیولوژیست کیست. دوم

اینکه، این احتمال بسیار وجود دارد که درصد زیادی از فیزیولوژیستهای ورزشی انجمن آمریکایی غیرفیزیولوژیستهای ورزشی نظری ندارند. از دیگر ح*** از مردم به کلی سلامتی و خوبی، شایستگی و توانبخشی، ورزشکار و دنیای ورزش، درسنگ امریکایی فیزیولوژی ورزش به وسیله ی اعطای درجه مرتب شده است. اگر شما این را دارید این بدین معناست که شما ممکن مقامی بدست آورید و اگر ندارید پس ا*** اعطای درجه معتقدند که شما نباید مقامی کسب کنید. در

واقع چیزی که آنها می گویند این است که شما یک فیزیولوژیست ورزشی نیستید. شما ممکن است خودتان را یک شخص ورزشی، یا یک آموزش دهنده ی سلامتی بدانید که این یکی از بهترین رازهای بهتر ماندن است. اکثر دانش آموزان از این امتیاز آگاهی ندارند در حالیکه بعد از دانشگاه بسیار واضح می شود.
خوشبختانه، سبک آمریکایی نظریه ی فیزیولوژی ورزشی چیست و یک فیزیولوژیست کیست، در حال تغییر است. قسمتی از دلیل به خاطر تزلزل حرفه ای و

رسمی است که از کمبود موقعیت حرفه ای و نظام به عنوان شغل منتج می شود. دلیل دیگر، اغتشاش در اینکه فیزیولوژی ورزش چیست و فیزیولوژیست کیست، می باشد. تعریف هر کدام بسیار مفصل است، اما انجمن امریکایی فیزیولوژیستهای ورزشی هر دو را تعریف کرده اند. اگر به دقت تعاریف را بررسی کنیم می توانیم به وضوح ببینیم که فیزیولوژی ورزشی *** درباره ی تغییرات مهم و مزمن نیست که از ورزش منظم نتیجه می شوند، یا که یک فیزیولوژیست ورزشی با اعطای درجه تعریف شده است.


فیزیولوژی ورزش یعنی تعریف مکانیزمهای فیزیولوژیکی تضمین کننده ی فعالیت فیزیکی، آسودگی از وظایف درمانی مربوط به تحلیل، پیشرفت و حفظ سلامتی، شایستگی، توانبخشی بیماری قلبی و دیگر بیماریهای مزمن و یا معلولیتها، رهبری حرفه ای و مشاوره ی ورزشکاران و دیگرانی که به ورزش، آموزش ورزشها و *** نیز برای انسان با ورزش مزمن و حساس علاقه مندند.


فیزیولوژیست ورزشی یعنی کسی که مقامی آکادمی در فیزیولوژی ورزش دارد، یا کسی که از طرف جامعه ی آمریکایی فیزیولوژیستهای ورزشی در انجام فیزیولوژی ورزشی تصدیق شده هست، یا کسی که مدال با رتبه ی آکادمی یا گواهینامه ی فیزیولوژی ورزشی را از یک دانشگاه یا دانشکده معتبر دارد.
با کاهش اغتشاش در چیزهایی که گفته شد، شاید، برای اولین بار در تاریخ، ما قادریم موقعیتی را برای ساختن یک حرفه خارج از نظم جمع آوری کنیم. دقیقه ای صبر کنید. ساده است. آن برای من غیرممکن است که طور دیگری فکر کنیم. برایم عجیب است. بنابراین، چرا دیگران آرام اند. آیا آنها منتظرند تا یک دکمه ی سحرآمیز را فشار دهند؟ آغاز خرد و آگاهی، نامیدن چیزها با نامهای درستشان است.
Chinese Proverb. [ضرب المثل چینی].


موضوع چیست؟
زندگی **** است شما چیزی را بدست می آورید (می گیرید) که می دهید. شما در بازگشت یارانش کارتان *** می آورید. اگر ما بخواهیم فیزیولوژی ورزشی چیزی باشد که انجمن امریکایی فیزیولوژیستهای ورزشی تعریف کرده اند، پس باید از خودمان بگذریم و گرفتار شویم. تنزل به کناره گیری هیچ چیز را تغییر نخواهد داد. زندگی یک ترکیب جهتدار از گرفتاری و درگیری است که با تصور، فکر و کار سخت تا تعریف شده. به طور مشابه، مقام حرفه ای ما بسیار مهم است. آن اشتباه نیست که یک پرستار یک پرستار است یا یک درمان شناس فیزیکی، یک درمان شناس فیزیکی است (متخصص درمان فیزیکی) (فیزیوتراپ). درک و فهم واضحی وجود دارد که درجه ی آکادمی به طور مستقیم با مقام حرفه ای مرتبط است. آن نظر که یک مقام می تواند این باشد یا اینکه آن حرف، بیخودی است.


به واسطه ی فهمیدن اینکه فیزیولوژی ورزشی به عنوان حرفه ی مراتب سلامتی چه هست، ما نیاز داریم که فکر کردن را به عنوان یک محصولی از گذشته متوقف کنیم. اگر ما می خواهیم بفهمیم که یک فیزیولوژیست ورزشی کیست، نیاز به شناخت تغییری داریم که از کشف انجمن امریکایی فیزیوژیستهای ورزشی منتج شده. آزادی ترکیبی از تصور ما از بعضی چیزهاست و تعهد فاصله از گذشته است. هر دو برای موفقیت لازم اند.
مقاصد و اهداف:


ما با آنچه که انجام می دهیم و یا در انجام آن شکست می خوریم بررسی می شویم. برای این منظور هیچ سازمان یا هیچ شغلی نمی تواند آن را بسازد مگر اینکه یک توافقی در اهداف وجود دارد. توافق بر اساس یک پیمان ویژه برای بعضی چیزهاست. در هسته ی سازمان انجمن امریکایی فیزیولوژیستهای ورزشی ارتباط غیرتوافقی در اهداف ما است.


1- فراهم کردن یک میدان پرقدرت و واحد و فرصت برای فیزیولوژیستهای ورزشی تا بررسی رایج فیزیولوژی ورزش را نشان دهند و آن را بررسی کنند.
2- ترفیع و تشویق *** عقاید و اطلاعاتی که تمام مراحل فیزیولوژی ورزش را در بر می گیرند.
3- ترفیع مزیت تدریس و تحقق در فیزیولوژی ورزش داخل محیط آکادمی


4- تشویق و تکمیل برنامه های آموزشی فارغ التحصیلی در بازدید علایق مختلف و فرصتهای شغلی در فیزیولوژی ورزش، صرفنظر از سن، جنس، نژاد و یا معلولیت.
5- ترفیع و رشد کاربرد با کیفیت ترین تحقیق و به کارگیری حرفه ای فیزیولوژی ورزش در بهبود سلامتی، پیشگیری بیماری، توانبخشی، و آموزش شایستگی ورزش
6- ترفیع پیشرفت و تبادل اطلاعات علمی بین انجمن آمریکایی فیزیولوژیستهای ورزشی و دیگر سازمانهای حرفه ای علاقه مند به فیزیولوژی ورزش.
7- جمع کردن موارد مورد بحث، مشخص کردن جهت و تصمیم گیری در مورد آینده ی حرفه ی فیزیولوژی ورزش
8- *** فعال بودن برای سئوالات راجع به حرفه ی فیزیولوژی ورزش
9- افزایش قابلیت دیر و بالا بردن تصوری از حرفه ی فیزیولوژی ورزش


10- نشان دادن فیزیولوژیستهای ورزشی که کار حرفه ای شان اصولاً کلینیکی است.
11- کمک برای اطمینان از اینکه نمایندگان و قانونگذاران متحد کارشان و نیازهای حرفه ای کلینیکی شان را می فهمند و درک می کند.
12- شرکت در پیشرفت سیاستهای عمومی در روشهای مرتبط با فیزیولوپی ورزش
13- ایجاد یک تعهد و الزام در کیفیت و درستی فیزیولوژی ورزش به واسطه ی تابعیت به قانون اخلاقی جامعه
14- تسهیل و ترفیع سیاست های عمومی مثبت و حرفه ای، رفتار اخلاقی با ایجاد بازنگری مداوم و برنامه های تضمین کننده ی کیفیت به واسطه ی اعتبارنامه ی برنامه های آکادمی فیزیولوژی ورزش


15- تبسیط اتحاد و خصوصی سازی سرمایه گذاری در تحقیق و آموزش فیزیولوژی ورزش
تعهد و تخصص ستون فقرات نیازها هستند تا درست کردن اهداف درست به نظر آیند. تعهد در تغییر رفتار لازم است. بنابراین، تعهد، تغییری را در وضعیت ذهنی فیزیولوژیکی فرد فراهم می کند. این به این معناست که اجازه دهیم واقعیت گذشته و ماهیت آکادمی قدیمی خارج شود. آنجا باید یک انتهایی (پایانی) از بنیان قبلی وجود داشته باشد تا به مورد جدید اجازه دهند.


ایجاد تحولات: پایان آنچه در بهترین سبک تفکر درباره ی فیزیولوژی ورزشی به کار رفت آسان نیست. روش جدید یعنی اینکه بعضی از روشهای قدیمی تغییر خواهند داشت. آنهائیکه بیشتر از همه اجازه ترک بعضی چیزها را دارند، در تغییر بیشتر از همه مبارزه می کنند. وقتی آنها در قبول واقعیت جدید شکست می خورند نباید متعجب شویم. آنها ممکن است حتی بیش از حد تحت تأثیر خساراتی که با تغییر مرتبطند قرار می گیرند. انجمن آمریکایی فیزیولوژیستهای ورزشی باید راههایی را پیدا کنند که به تحول کمک می کنند.


"اگر اصلاح کننده بتواند بعضی چیزهایی را که حسن های جالبی را برای معایب جالب خاستین می کند، اختراع کند، شکست خواهد خورد." روزنامه نگار watter LPPmenn


ما نیاز داریم تشخیص دهیم که آن احساس ناخوشایند یا پریشانی طبیعی است در هنگامیکه مردم سئوالاتی می پرسند. به نظر من، آن باید درست باشد، آنها معتاد به پرسیدن سئوال و تصمیم گیری و راز هویت اصلی نیستند.


Charlo Kettering، یک مخترع آمریکایی به بهترین نحو گفت: اگر شما همیشه آن سبک را پیروی کرده اید، احتمالاً اشتباه است.
تفکر جدید: ما باید تجربه ی اینکه چطور خودمان را کنترل کنیم، بپرورانیم. بعد از همه، آغازهای جدید سبکهای جدید تفکر را فراهم می کنند. برای فیزیولوژی ورزشی، عقاید جدید زیادی وجود دارند. اول اینکه، شناخت به وسیله ی انجمن فیزیولوژیستهای ورزشی به قانون اخلاقی نیاز دارد. سپس، بین آنچه که بدنه ی تئوری فیزیولوژی ورزشی دانش را بر پایه ی مقام مناسبش در بخش عمومی تشکیل می دهند، توافق وجود دارد. سوم اینکه، ثابت کردن یک گواهی نامه ی ملیتی، اعتبارنامه برای کنترل و تعریف مقام مناسب حرفه ای وجود دارد. و بعد، سازمان حرفه ای با معنای خودش، انتظام و استانداردهای مدعی اخلاق حق را به تأکید کردن اختصاص می دهند. این راههای جدید تفکر فرایند حرفه ای شدن را تعریف می کند.


ملت، حدیت با کیفیت را از اعضاء هر حرفه، مثل فیزیولوژیستهای ورزشی، به طور حرفه ای انتظار دارد. در حالیکه آن بدیهی است، اگر ما آنچه که از حرفه های جدید مورد انتظار است انجام ندهیم، بخش عمومی ما را در پاسخگویی به کارمان تصدیق نخواهد کرد. یک هدف، اغلب توسط فیزیولوژیستهای ورزشی بررسی شده است.


برای این منظور، انجمن فیزیولوژیستهای ورزشی رهبری را جستجو می کند اگر اعضاء حرفه ای *** مقابل بالا را قبول کرده اند. بنابراین، نظارت که بوسیله ی سازمان حرفه ای فیزیولوژیستهای ورزشی تمرین شده، جامعه امریکایی فیزیولوژیستهای ورزشی به طور گسترده برای پیشرفت موقعیتها در کاربرد بدنه ی علمی دانش مسئوول است.


معیارهای یک حرفه: در تعیین اینکه آیا یک شغل حرفه است ***، Flexner ضوابط معمولی را در حرفه ها منتشر کرد. به رابطه ی بین این ضوابط تا فیزیولوژی ورزش، حرفه توجه کند:


1- عملکردهای مکری را همراه با میزان وسیعی از مسئولیت فردی درگیر می کند.
هیچ سئوالی مبنی براینکه فیزیولوژی ورزش به طور ذهنی رانده شده، وجود ندارد.
2- در طبیعت آموخته شده، و اعضاءاش به به طور ثابت به آزمایشگاه و همایش برای تدارک حقایق تازه متوسل می شوند.
بدنه ی علمی فیزیولوژی ورزش توسط افراد مهم در تجارت و مشاغل آزمایشگاهی، تعریف شده است. دانش آموزان فیزیولوژی ورزش در پیشرفت حقایق جدید و اطلاعات بدست آمده از آزمایشگاه های خودشان، فرصت دارند.


3- کاملاً تئوری و آکادمی نیست، اگرچه در اهداف اش عملی است آگاهی از جنبه ی علمی فیزیولوژی ورزشی بی نظیر موثر است.
4- تکنیکی دارد قادر به ارتباط در میان انتظامهای آموزشی تعیین شده.
دانش آموزان فیزیولوژی ورزش می تواند در موسسات آکادمی معتبر برای آموزش معتبر شرکت کنند. رشته های آکادمی به خوبی همراه جزئیات تحقیقی راجع به آن تعریف شده اند.


5- یک انجمن از افرادی که فعالیتها، وظایف و مسئولیت پذیری شان کاملاً آنها را متعهد و مشغول کرده است.
ظهور انجمن امریکایی فیزیولوژیستهای ورزشی به عنوان سازمان حرفه ای فیزیولوژیستهای ورزشی، فیزیولوژی ورزش را با قوانین و معیارهای رسمی و رفتار اخلاقی بنا نهاده است.


6- باعلاقه ی ملی مرتبط است و محرک هایش نوع پرستی هستند.
دو مشخصه ی اصلی بدنه ی علمی فیزیولوژی ورزش ملازمت در ورزش و اداره ی سبک زندگی است.
7- یک وضعیت مشخص اجتماعی و حرفه ای دارد.


توجه: این ضعف اولیه ی فیزیولوژی ورزشی است. آن، کمبود مهم عموم از کاربرد فیزیولوژی ورزش در موضوعات و اموری هستند که مراقب سلامتی اند.
قانون اخلاقی: حرفه ها، شامل فیزیولوژی ورزش، با یک مجموعه ای از قوانین و معیارها برای اعضاءاش داشته باشد. قوانین و معیارها در قانون اخلاقی ترکیب شده اند. اولین بار چنین قانونی برای فیزیولوژیستهای ورزشی در 1995 منتشر شده است.
آن به عنوان قانونی رسمی اخلاقی برای اعضاء سازمان انجمن آمریکایی فیزیولوژیستهای ورزشی دیر پذیرفته شده بود.
اهمیت قانون در آن است که هم دانش آموزان و هم حرفه ایها (شاغلین) در مطالعه و کاربرد فیزیولوژی ورزش در سلامتی، شایستگی، ورزش، پیشگیری و خدمات توانبخشی می توانند برای هدایت جریان شغلی به آن مراجعه کنند. پیوستگی با قوانین، قابل انتظار است و بر پایه ی این باور که فیزیولوژیستهای ورزش خود تنظیم اند، می باشد، متفکران انتقادی که در رقابت کیفیت بالای عمل شان و فراغت از تصورات، نظرات و خدمات فیزیولوژی ورزشی مسئوول هستند.
1- فیزیولوژیستهای ورزش باید با دقت در ارتباط باشند و سلامتی، شایستگی، خدمات آموزشی، پیشگیرنده، توانبخش و یا تحقیقی را در تمام افراد جامعه صرفنظر از موقعیت اقتصادی، سن، جنس، نژاد، ملیت، مذهب، معلولیت، ارزشهای گوناگون، نگرشها یا نظرات، فراهم کند.
2- فیزیولوژیستهای ورزش باید در کارشناسی های غیرپزشکی فردی و تصمیمات درباره ی سلامتی و شایستگی، خدمات تحقیقی، آموزشی، توانبخشی و پیشگیرنده مسئوول باشند.


3- فیزیولوژیستهای ورزشی باید به واسطه ی مطالعه ی مداوم و آخرین تکنیکهای آزمایشگاهی و تحقیق در خدمات توانبخشی و پیشگیری، رقابت حرفه ای باکیفیتی را داشته باشند.
4- فیزیولوژیستهای ورزشی جریان سلامتی، شایستگی، فعالیتهای تحقیقی، آموزشی، توانبخشی، پیشگیرنده و دیگر فعالیتهای تحقیقی را مطابق با معیارهای شناخته شده ی حرفه ای، اخلاقی، علمی و قانونی انتظار دارند.
5- فیزیولوژیستهای ورزشی باید به مطالب محرمانه، قوانین و مقام تمام افراد به وسیله ی افشا نکردن اطلاعات تحقیقی، توانبخشی، شایستگی و سلامتی پاسخ دهد و آنها را حفظ کنند به جز آنهائیکه توسط قانون فراهم شد یا وقتی امنیت و سلامت دیگران را به خطر می اندازد.
6- فیزیولوژیستهای ورزشی توجه به خدمات سلامتی، شایستگی، پیشگیری، توانبخشی، آموزشی و یا تخصصی غیرحرفه ای که از رفتار شغلی غیرقانونی یا غیر اخلاقی و فاقد صلاحیت نیتجه می شوند را انتظار دارند.


7- فیزیولوژیستهای ورزشی *** بهبود و درستی شغل با پاسخگو بودن، پشتیبانی متقابل و ارتباط آکادمی دقیق و دیگر معلومات در شرکاء برنامه ها و خدمات تحقیقی و یا آموزشی، توانبخشی، پیشگیری، شایستگی و سلامتی، شرکت کنند.
8- فیزیولوژیستهای ورزشی باید در تلاشهای شغلی ای شرکت کنند که خدمات با کیفیت را توسط برخوردهایی که از علاقه و تأکید بر محصولات برنامه ها و خدمات توانبخشی، پیشگیری، شایستگی و سلامتی جلوگیری می کند، بنیان می کنند.


9- فیزیولوژیستهای ورزشی، باید در سخنرانی انتقادی برای انعکاس علم و عمل جامع شرکت کنند و آنها را تشویق کنند که در حدود حرفه ی فیزیولوژی ورزش عموم را در برابر گمراهی، فاقد صلاحیتی و اعمال غیراخلاقی حفظ می کنند.


10- فیزیولوژیستهای ورزشی باید مشارکتهای سلامتی و شایستگی، پیشگیرنده، توانبخشی و یا آموزشی جهتدار را در یک چهارچوب تئوری که با تحقیق حمایت شده، فراهم می کند، که یک سنگ زندگی سالم را به واسطه ی انتخاب مقدور می سازد.


اخیراً چندین مقاله در روزنامه PEP راجع به قانون اخلاقی انجمن آمریکایی فیزیولوژیستهای ورزشی منتشر شده اند. واکنش من به دانشجو یا همرده ای که قانون را نخوانده نیز چنین است. برای فیزیولوژیستهای ورزشی این مهم است که آیا در بخش عمومی به عنوان شاغلین معتبر مراقب سلامتی پذیرفته شده هستیم؟


خلاصه: "مقدمه" و آنچه که من می دانم این است "توضیح من را کاملاً در بر می گیرد. کمیاب ترین عناصر در فیزیولوژی ورزش در 50 سال پیش است که تعهد شغلی بود. بهای بالایی دارد. نامیدن فیزیولوژی ورزش به عنوان چیزی که امروز هست جرأت می خواهد. به عبارت دیگر نامیدن یک *** به عنوان یک *** رک گویی می خواهد. حتی پرسیدن اینکه چرا باید در این روش باقی مانده باشد جرأت بیشتری می خواهد. ترکیب فیزیولوژی ورزش امریکایی با تبدیل دانش به عمل آغاز می شود. موانع آشکار در تفکر و امکانات جدید به جرأت و عقیده ی محکم قوی نیاز دارد تا از ذهنهای ما بیرون روند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید