بخشی از مقاله

سبک های مدیریت و رابطه آن با رضایتمندی شغلی


مدیریت رابطه مدار برعکس به :
1 ) شرایط کارکنان از لحاظ سلامتی ؛
2 ) میزان توانایی و استعداد آنان ؛
3 ) کیفیت عمومی آنان (کارکنان) ؛
4 ) شرایط روحی و روانی ؛


5 ) شرایط جسمانی و توانایی انجام کار ؛
6 ) وضعیت خانوادگی و عدم مشکلات خانوادگی ؛


7 ) روابط دوستانه و گرم میان کارکنان ؛
8 ) وضعیت ارتباط گرم سازمانی بین اعضای سازمان ؛
9 ) الویت دادن به افراد قبل از کار و تولید ؛
10 ) ترجیح به افراد تا به کار ؛


11 ) ارتقاء در اثر حفظ روابط درون سازمان ؛
12 ) مزایا در اثر حفظ روابط سازمانی ؛
13 ) پاداش در مقابل حفظ روابط و موقعیت های کاری ؛
24 ) مرخصی برای رفع مشکلات ؛
15 ) اولویت در هر مرحله به افراد قبل از کار .
سبک های مدیریت و رابطه آن با رضایتمندی شغلی :

 


مدیریت وظیفه مدار معمولاً به :
- میزان تولید و خدمت ؛
- کیفیت تولید ؛
- کمییّت و میزان تولید و خدمت ؛
- رضایت افراد از او در سطح فرادست ؛
- نظم و انضباط در کار و شغل ؛


- نظم و انضباط درآمد و شد و رفت کارکنان ؛
- خوش قولی و دسبلین در کار و تولید ؛
- اولویت به کار تا افراد و گرفتاری آنان ؛
- به ترجیح شغل به شرایط افراد ؛
- بی تفاوتی در اثر کار و تولید و خدمت ؛
- مزایا در اثر کار و تولید و خدمت ؛
- پاداش در مقابل کار واقعی ؛


- مرخصی در حد قانون و پیش بینی شده.


پرسشنامه رضایت شغلی و داده های استخراج شده از مجموع 80 پرسشنامه :
ردیف عنوان سوالات رضایت شغلی الف ب ج جمع
2 وقتی صبح شنبه می شود ×
3 در انتهای یک روزکاری چه احساسی دارید؟ ×
4 از بابت کار خود نگرانی دراید (از بابت) ×
5 با کدام جمله موافقید :
از تمام مهارت های شما استفاده می شود.
بیش از مهارت باید کار کنید.
کارهایی انجام می دهید که هرگز فکر نمی کردید از عهده آن برآئید ×


6 کدام جمله درباره شما صدق می کند ×
7 چه مقدار از وقت شما صرف تلفن های شخصی می شود ×
8 آیا رویای داشتن شغل دیگری در سر دارید؟ ×
9 آیا در شغل کنونی احساس توانایی و قابلیت می کنید ×


10 آیا احساس محبت و نفرت و بی تفاوتی به همکاران دارید ×
11 کدام جمله درباره شغل شما صادق است ×
12 از بین واژه ها آنها که قوت شما هستند انتخاب کنید هـ د و ح
13 شغل شما کدام یک از ویژگی های سوال بالا را نشان می دهد × × ×
14 با کدامیک از جمله های زیر موافق هستید ×


15 آیا اضافه کاری می کنید ×
16 آیا در سال گذشته غیبت داشتید ×


17 خود را چگونه ارزیابی می کنید ×
18 آیا تصور می کنید همکاران شما ×
19 آیا درباره کار خود ×
20 آیا از بیماری های کوچک یا بی دلیل و مبهم رنج می برید ×
21 چگونه شغل کنونی خود را انتخاب کردید ×
22 آیا در امور خانوادگی تمارض می کنید ×
23 آیا اگر حقوق خیلی به شما پرداخت شود به کار خود ادامه می دهید ×


24 اگر اخراج شوید دلتنگ کدام مورد می شوید؟ ×
25 آیا برای تفریح از محیط کار مرخصی می گیرید؟ ×
26 آیا احساس می کنید در محیط کار قدر شما را نمی دانند ×


27 از چه چیزکار خودتان بیشتر بدتان می آید. ×
28 آیا زندگی خصوصی خودتان را از زندگی شغلی جدا می کنید. ×
29 آیا به فرزندانتان توصیه می کنید به این کار ادامه دهند ×
30 آیا اگر پول زیادی گیر شما آمد تا به ارث بردید. ×
جمع


رضایت شغلی نارضایتی شغلی
سوال الف ب ج سوال الف ب ج
1 0 5 75 1 27 13 50
2 74 4 2 2 35 25 20
3 5 70 5 3 24 29 27
4 6 69 5 4 24 29 27
5 6 6 68 5 38 25 17
6 70 2 8 6 15 26 39
7 71 7 2 7 40 27 13
8 72 6 2 8 28 14 38


9 73 2 5 9 39 6 35
10 74 4 2 10 21 19 40
11 10 2 68 11 8 42 30
12 25 25 30 12 43 31 6
13 25 25 30 13 44 32 4


14 1 4 75 14 34 11 35
15 4 1 75 15 46 33 1
16 69 9 2 16 7 36 37
17 2 2 76 17 48 5 27
18 77 1 2 18 3 49 28
19 1 2 77 19 6 35 39
20 72 4 4 20 36 4 40


21 5 69 6 21 2 41 37
22 6 6 68 22 13 42 25
23 65 7 8 23 43 26 11
24 4 71 5 24 20 25 35
25 5 71 4 25 28 39 13
26 4 4 72 26 11 40 29
27 5 6 69 27 9 41 30


28 5 5 70 28 42 31 7
29 71 4 5 29 5 43 32
30 4 6 70 30 23 13 44

جمع سه ستون الف ب ج
در رضایت شغلی الف ب ج جمع سه ستون الف ب ج
در نارضایتی شغلی الف ب ج
فراوانی هر گزینه 911 499 990 فراوانی هر گزینه 762 822 816
درصد گزینه ها 38/0 20/0 42/0 درصد گزینه ها 75/39 25/34 34/0

چنانچه ملاحظه می شود. درصد گزینه ها در گروه راضیان و رضایتمندان شغلی 38/0 و 20/0 و 42/0 می باشد. در صورتیکه در نارضایتی شغلی 75/31% و 25/34% و 34% می باشد یعنی گزینه به صورت مساوی پراکنده اند.
میزان رضایت مندی کارکنان در سه گزینه (برحسب درصد)


چنانچه ملاحظه می شود. اگر آزمودنی ها (42% ) به گزینه ج و 38% به گزینه الف و فقط 20% به گزینه ب پاسخ داده اند.
میزان نارضایت مندی کارکنان در سه گزینه (برحسب درصد)


مقایسه گزینه های الف دو گروه رضایتمند و نارضایت

گزینه الف
ناراضی گزینه الف
راضی ردیف
4 0 2 0 27 0 1
100 1936 10 44 35 74 2
1 625 1- 25- 24 5 3
1 576 1- 24- 24 6 4
169 576 13 24- 38 6 5
100 1600 10- 40 15 70 6
225 1681 15+ 41 40 71 7
9 1764 3 42 28 72 8
196 1849 14 43 39 73 9
16 1936 4- 44 21 74 10
289 400 17- 20- 8 10 11
324 25 18 5- 43 25 12
361 25 19 5- 44 25 13
81 841 9 29- 34 1 14
441 676 21 26- 46 4 15
361 1521 18- 39 7 69 16
525 784 23 28- 48 2 17
484 1936 22- 44 3 77 18
361 841 19- 29- 6 1 19
121 1764 11 42 36 72 20
525 625 23- 25- 2 5 21
144 576 12- 24- 13 6 22
324 1225 18 35 43 65 23
25 676 5- 26- 20 4 24
9 625 3 25- 28 5 25
196 676 14- 26- 11 4 26
256 625 16- 25- 9 5 27
324 625 18 25- 42 5 28
400 1681 20- 41 5 71 29
4 676 2 26- 23 4 30
6376 28366 762 911 جمع

نتیجه آماری گزینه های الف :


مقایسه گزینه های ب در میان دو گروه رضایتمند و نارضایت

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید