دانلود مقاله رابطه استرس¬ شغلی با عملکرد شغلی و بهره¬ وری شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان


چکیده:

هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه استرس¬ شغلی با عملکرد شغلی و بهره¬ وری شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور است.

روش و ابزار پژوهش: پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است و به شکل میدانی اجرا گردیده است. نمونه¬ پژوهش شامل 100 نفر مرد کارمند اداره ورزش و جوانان غرب کشور در استانهای کردستان و کرمانشاه و ایلام می¬باشد که به روش نمونه¬گیری خوشه¬ای چند مرحله¬ای و در مرحله دوم نمونه¬گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار سنجش در این پژوهش پرسشنامه عملکرد شغلی موتوویدلو و ون اسکاتر، پرسشنامه استرس شغلی استاینمتز و پرسشنامه بهره وری شغلی محقق ساخته بود.

یافته¬ها: برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته¬ها نشان می¬دهد همبستگی منفی و معنی داری بین استرس شغلی و عملکرد شغلی وجود دارد و همچنین ارتباط و همبستگی منفی و معنی داری بین استرس شغلی و بهروری شغلی وجود دارد .

نتیجه¬گیری: استرس شغلی تأثیر مهمی را در کاهش بهره وری و کاهش عملکرد شغلی در محیط کار در بردارد. کلید واژه¬ها: استرس¬ شغلی، عملکرد شغلی و بهره¬ وری شغلی.


1


مقدمه

در جوامع امروزی، اشتغال برای ادامه زندگی و بقای جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر و هر فرد به داشتن شغلی نیازمند است تا بتواند به سازمانی، بپیوندد و در آن سازمان و جامعه جایگاه و منزلتی بیابد (شفیعی سروستانی و شجاعتی، ).1387

سازمان¬ها، نهادهای اجتماعی هستند که مانند سایر نهادها از افراد تشکیل شده¬اند و انسانها نقش اصلی گرداننده این نهادها هستند. به عبارت دیگر سازمان منهای انسان به هیچ وجه توان مقابله بر مشکلات و تحقق اهداف سازمان را نخواهد داشت (غفوریان و فرامرزی، .(1389 عملکرد سازمانها در نتیجه روابط کارکنان و تعامل افراد که متناسب با علم روز باشد، ایجاد می¬شود تا بتوانند بازدهی و بهره وری را افزایش دهد (بارون ، ). 1999

با توجه به اهمیت و نقشی که نیروی انسانی برای رسیدن به هدفهای سازمانی ایفا می¬کند، مطالعه رفتار افراد در سازمان، توجه بسیاری، از متخصصان رفتار افراد در سازمانی را به خود جلب کرده است. امروزه، افراد شاغل در سازمانها تحت تأثیر عاملهای متفاوتی از جمله عاملهای فشارزای شغلی و عوامل استرس¬زا قرار می¬گیرند که بر عملکرد شغلی و اثربخشی آنها اثر می¬گذارد (سلمانی، ). 1387

عملکرد شغلی، به عنوان ارزش سازمانی رفتارهای شغلی کارمند در زمانها و موقعیت¬های شغلی مختلف تعریف می¬شود. منظور از ارزش¬های سازمانی، برآوردی است که سازمان از فعالیت¬ها و خدمات کارکنان خود دارد، نظیر انجام وظیفه شغلی یا داشتن رابطه کاری مناسب با دیگر کارمندان (بورمن ، ایلگن و کلیموسکی ، .(2003 نکته مهم در این تعریف این است که عملکرد شغلی به عنوان خاصیت یا ویژگی رفتاری معین تعریف شده، به ویژه این که عملکرد شغلی به عنوان خصوصیتی یکپارچه از رفتارهای جداگانه و مجزا که در گستره¬ای از زمان رخ می¬دهد، در نظر گرفته شده است. نکته دوم در این تعریف این است که ویژگی رفتاری عملکرد شغلی، به ارزش مورد انتظار سازمان برمی¬گردد. با این تعریف می¬توان عملکرد شغلی را به عنوان متغیری که بین مجموعه¬ای از رفتارها که توسط افراد متفاوتی انجام می¬شود و رفتارهایی که به وسیله افرادی مشابه در زمانهای متفاوت انجام می¬پذیرد، به شمار آورد (بورمن و همکاران، .(2003 همچنین باید توجه داشت که بهره وری کارکنان نیز به معنی سخت کارکردن نمی¬باشد، بلکه مقصود کار زیرکانه تر، با برنامه ریزی بهتر، سازمان دهی بهتر و همراه با تفکر بیشتر و خلاقیت افزونتر می¬باشد (نظری، ).1370

اسپکتور (2008) بیان می¬کند که مردم زمانی می¬توانند در مشاغل خود به خوبی عمل کنند که از توانایی و انگیزش لازم برای داشتن عملکرد مناسب بهره¬مند باشند. در واقع وی معتقد است که توانایی و انگیزش منجر به عملکرد شغلی مناسب می¬شوند. به طور کلی، انگیزش حالت و نیرویی درونی است که فرد را به رفتارهای خاصی وا می¬دارد. انگیزش باعث می¬شود که فرد، رفتاری را به صورت جهت¬دار، با تلاش و جدیت و تداوم در طول دوره زمانی خاص انجام دهد.

تعاریف ارزیابی عملکرد شغلی ارزیابی عملکرد شغلی را اینگونه تعریف کرده¬اند: ارزیابی عملکرد کنونی یا گذشته فرد با توجه به معیارهای سازمان (میرسپاسی، ).1384

عملکرد در سه حیطه دانش محور، مهارت و توانایی سنجیده می¬شود (عباسی، ابزاری و اسماعیلی، ).1387

• دانش به تجربه و تحصیلات آموخته شده در راستای انجام امور محوله است، سازماندهی به اطلاعات، داشتن اطلاعات در مورد قوانین، بخشنامه¬ها و رویه¬ها، استفاده از قوانین در مواقع مناسب، اعتقاد به مستند سازی و دانستن اینکه چه کاری را باید انجام دهد.

• مهارت شامل تجربه مفید و کاربردی، هنر تلفیق دانش و کار خواسته شده، جمع آوری تجزیه و تحلیل و تلخیص داده-ها، کار با سیستم¬های جدید، حل مشکلات جزیی، شناسایی و معرفی نرم¬ افزارهای کاربردی و مهارت مستندسازی است.

• توانایی استفاده از دانش و مهارت آموخته شده برای انجام وظایف، انجام کار محوله به بهترین نحو ممکن، انجام وظایف محوله در شرایط پیچیده و توانایی مستندسازی است.

در تئوری سیستم¬های اجتماعی گتزل و گیوبا رفتار مشاهده شده فرد در سازمان تابع دو عامل فردی و سازمانی است. بعد سازمانی مربوط به نقشی است که فرد در سازمان دارد و انتظاراتی که نقش ایجاد می¬کند. بعد دوم بعد شخصیتی است و شامل ویژگی¬های فردی و شخصیت است که نیازهای فرد تحت تأثیر این ویژگی¬ها، در سیستم اجتماعی را مشخص می¬کند (اونز ، .(2001 موری اینسورت و نیویل اسمیت عملکرد شغلی را تابع وضوح نقش، شایستگی، محیط، ارزشها، تناسب ترجیحی و پاداش می¬دانند (جلالی، .(1377 دولان و شولر (1381) هم متغیرهای مؤثر بر رفتار و عملکرد شغلی را به سه دسته (متغیرهای فردی، روان شناختی از جمله شخصیت و متغیرهای سازمانی) تقسیم می¬کنند .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 9 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله ارتباط بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده:هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه بود. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه به تعداد 180 نفر تشکیل دادند. نمونه آماری با استفاده روش نمونهگیری تصادفی خوشهای ...

دانلود مقاله رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان در ادارات شهرستان مهرستان

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهدر پژوهش حاضر به منظور شناسایی مؤلفه های مهارت ارتباطی مدیران و رابطه آنها با رضایت شغلی کارکنان، تعداد 96 نفر از کارکنان به صورت تصادفی انتخاب و به پرسشنامه های مربوط پاسخ دادند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش های مختلف آماری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان دهنده ی تفاوت معنادار ب ...

دانلود مقاله بررسی رابطه بین جوسازمانی و رضایت شغلی در بین کارکنان ستادی پالایشگاه آبادان در سال 1392

word قابل ویرایش
15 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدههدف این تحقیق، بررسی رابطه جو سازمانی با رضایت شغلی کارکنان شاغل در قسـمت سـتادي پالایشـگاه شهرسـتان آبـادان است. این تحقیق به روش میدانی و توصیفی و از نوع پیمایشی و همبستگی است. پرسشنامه رضـایت شـغلی » JDIاسـمیت« »کندال« و»هالین(1969) « و توصیفجو سازمانی »هال پین وکرافـت(1963) « ابزارهـاي تحقیـق را تشـ ...

دانلود مقاله بررسی رابطه تعهد سازمانی و امنیت شغلی درکارکنان دانشگاه های پیام نور استان مازندران

word قابل ویرایش
21 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهدر سال های اخیر تعهد سازمانی موضوعی است که توجه بسیاری از سازمان ها و محققان مدیریت را به خود جلب کرده است. تعهد سازمانی می تواند محرک رفتاری خوبی برای کارکنان در محیط کار باشد. تعهد سازمانی یکی از موضوعاتی است که می باید در سازمان مورد توجه قرار گیرد از سوی دیگر امنیت شغلی کارکنان در فضای کنونی محیطی می ...

مقاله رابطه ابعاد ساختار سازمانی با نوآوری شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
رابطه ابعاد ساختار سازمانی با نوآوری شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد ساختار سازمانی با نوآوری بود . نمونه پژوهش حاضر شامل 313 نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی بود که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. از این تعداد 89 درصد مرد و میانگین سن آن ها نیز 34 سال بود. برای سنجش مت ...

مقاله بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی مربوط به کارکنان شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی مربوط به کارکنان شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک   چکیده هدف اصلی از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی بین ساختار سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی در بین کارکنان شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی، و به لحاظ روش، تو ...

مقاله بررسی رابطه بین سلامت سازمانی ، اعتماد سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان ادارات شرکت گاز شهرستانهای گچساران و باشت

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی رابطه بین سلامت سازمانی ، اعتماد سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان ادارات شرکت گاز شهرستانهای گچساران و باشت   خلاصه هدف این تحقیق ، بررسی رابطه بین سلامت سازمانی ، اعتماد سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان ادارات شرکت گاز شهرستانهای گچساران و باشت می باشد .روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است.جامعهی آماری ...

مقاله بررسی رابطه بین امنیت شغلی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان

word قابل ویرایش
6 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسي رابطه بين امنيت شغلي و رضايت شغلي و تعهد سازماني کارکنان چکيده - امروزه سازمانها از مهمترين واحدهاي اجتماعي به شمار مي روند که در نظام تقسيم کار عهده دار کارکردهاي اساسي براي نظام اجتماعي هستند. تنوع اين کارکردها و اثار و پيامدهاي عملکرد سازمان موجب شده است که رشته ها و حوزهاي گوناگون علمي توجه خاصي به ...