تحقیق در مورد عملکرد خانواده

word قابل ویرایش
15 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

عملکرد خانواده

مقدمه :
بدون کوچکترین مبالغه باید گفت که تداوم انقلاب اسلامی وحفظ وبقای نظام اسلامی نیز به عملکرد خانواده های عزیز بستگی دارد زیرا با این که فضای کلی جامعه هم در آدمی تاثیر دارد ولی آن چه تربیت خانوادگی با یک کودک ونوجوان می کند هیچ عامل دیگری قادر به این کار نیست یک مادر آگاه ومومن باشدی خود می تواند فرزند سالم و پویایی را پرورش دهد وبه عنوان عضوی تاثیر گذار به جامعه تحویل دهد ویک پدر شایسته قادر است با رفتار انسانی وقاطع خود روحیه ی مبارزه وجهاد را در فرزند خود به وجود آورد و به عزت اقتدار جامعه اسلامی یاری رساند .

پدر به سب نقش تربیتی و فرهنگی خود می تواند در پرورش فرزندان متفکر آگاه و بالغ بسیار تاثیر گذار باشد اگر ابعاد این نهاد ترتیبی به درستی تحلیل شود و معلوم می گردد که سلامت و پویای جامعه به سلامت و پویای پدر ومادر خانواده بستگی دارد .
تعادل نظر وعمل

مرد یا زنی را تصور کنید که درباره ی امور مختلف سخن می گویند وتوضیحات گوناگون ارائه می کند ولی رفتار و عمل وی باگفته هایش انطباق ندارد . در این حالت چه اتفاقی می افتد وچه فضایی در خانواده به وجود می آید به اولین اثر آن بی اعتبار شدن حرف ها و نظریات است اعضای خانواده می بیند که حرف ها در یک طرف قرار دارند واعمال از جنس دیگرند وبدین ترتیب بی اعتمادی به تدریج در بین اعضای خانواده شکل میگیرد در عوض تعادل نظر وعمل بر بقا استحکام

واطمینان خانواده می افزاید و سبب میشود که گفته ها مسموع باشد در منابع دینی ها عالمان غیر عامل مورد نکوهش قرار گرفته اند عالمی که به علم خود عمل نمی کند افراد از دین و حقیقت اموردفع می کند و گفته های او خریدار نخواهد داشت در مقابل با عمل درست می توان به اندازه ی چند پیام نظری بامردم حرف زد و در آنان اثر گذاشت .

تعادل معنویت و مادیت
خانواده ایی که البته اوقات تدبیرهای آن بر محور امورمادی قرار دارد وملاک های داوری آن عمدتا از مادیات گرفته می شود فرزندانی با شاکله ی مادی تربیت خواهد کرد زیرا هر چند معنویت با جوهر انسان ترکیب یافته است ولی شرایط زندگی اوضاع را عوض می کند در وی فطرت اولیه رامی پوشاند تعادل بین معنویت ومادیت در زندگی مناسبترین حالت است بعضی ها با افراط در معنویت را باید در انگیزه ها جست نه در انگیخته ها چه بسا کاری در صورت مادی باشد ولی در محتوا معنوی وچه بسیارند اموری که در صورت معنوی ولی در باطن مادی اند .

این نکته از جهت تربیت اهمیت فوق العاده دارد پدر متعادل وقت وفکر خود را طوری تقسیم می کند که هم به امور مادی زندگی یعنی تامین نیازهای مادی برسد وهم به نیازهای معنوی پدری که به اقامه ی نماز اهمیت می دهد حرام و حلال را مهم می شمارد واحسان ونیکوکاری راجزء فرهنگ وضرورت های زندگی خود تلقی می کند ودر مراسم دعا ونیایش شرکت می کند درواقع کارهای معنوی انجام می دهد شکل کاملا مطلوب آن است که فردمسلمان در انجام کارهای روزمره انگیزه ایی داشته باشد .
اگر این حالت میسر نشود حداقل بخشی از زمان را باید برای پرداختن به مسائل معنوی گذراند .

تعادل مدیریت و مشارکت
مرد خانواده مدیر جهت دهنده به امور خانواده است این نکته درنظام فکری اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است ولی مدیریت استبدادی و خشن شرعا وعقلا مورد تایید نیست بلکه از طریق اداره ی باید زمینه های رشد اعضای خانواده را فراهم ساخت امور خانه باهم فکری و مشارکت همسر وفرزندان قابل حل است چرا که هر کدام از آنان دارای عقل واندیشه اند ویقینا در سامان دهی امور می توانند موثر باشند درچنین فضایی اعتماد دو اطمینان به یکدیگر رشدمیکند ونشاط

وانبساط خاطر را در افراد وجود می آید استبداد درهر شرایطی نامطلوب است درجامعه ایی که در آن یک دیکتاتور حکومت می کند همه چیز به سوی انحطاط پیش خواهد رفت واستعداد ها سرکوب خواهد شد درخانواده هایی که یک پدر مستبد وجود داشته باشد زمینه برای جامعه ی استبدادی شکل می گیرد و انسان های سرکوب شده به جامعه تحویل میگردد این افراد هر جا قرار بگیرند گرفتاری به وجود خواهند آورد چون انسان هر چیزی را بدست آوردهمان راتحویل می دهد .

تعادل منطق و عاطفه
زندگی انسان با منطق عقل پذیر می شود وبا عاطفه دل پذیر هیچ یک از این دو به تنهایی برای زندگی مطلوب کافی نیست یک خانواده نیز نمی تواند بایکی از آن ما به سعادت برسد منطق و تدبیر اندیشی درزندگی کاری بسیار مطلوب است به طور اصولی نمی توان بدون ملاک های عقلانی زندگی قابل قبول داشت ولی تنها منطق وعقل نیز زندگی را زیبا نمی سازد خانواده هایی را در نظر بگیرید که در آن مرد بازن خود کاملا عقلانی برخورد می کند ومناسبات خود را با

همسر خود براساس صغرا و کبرای منطقی تنظیم می نماید در این حالت زن قانع می شود ولی قانت نمی گردد یک فرد در صورتی که دلش متوجه چیزی شود قانت می گردد واگر قانت شد دل بستگی خواهد داشت زندگی خانوادگی هم به برهان محتاج است وهم به عشق وعاطفه گاهی یک سخن توام با عشق وعلاقه ی یک مرد به زن خود آن چنان او را به حرکت در می آورد که او نمی تواند کارهای عقلانی گوناگون را انجام دهد . گاهی نیز به سبب بی توجهی و بی

علاقگی مرد و زن نسبت به یکدیگر ویا به فرزندان انگیزه ها از بین می رود واراده ما ضعیف می شود بین عقل وعاطفه رابطه ای بسیار قوی وجود دارد که اگر نیازهای عاطفی تامیل شود تفکر قوت پیدا می کند وهمین طور می توان با سخنان عقلانی فردی را برای انجام کاری ترغیب کرد در مجموع بایدگفت که زندگی خانوادگی هم به منطق نیاز دارد وهم به عاطفه منطق بدون عاطفه زندگی را سردوبی روح می کند وعاطفه ی بدون منطق زندگی را بیش از حد معمول سیال می کند و پدر ومادر نقش مهمی در

تربیت فرزندان خود دارند .

تعادل هدف های تربیتی
انسان چند بعدی به برنامه چند بعدی نیاز دارد و برای تنظیم برنامه چند بعدی باید هدف های تربیتی چند بعدی داشت خانواده در این خصوص چه وظیفه ای بر دوش دارد ؟ پدر ومادر درهیچ مرحله از زندگی نباید این نکته را از یاد ببرند که فرزندشان عقل دارد وبرای پرورش عقل او باید برنامه داشته باشند او احساس وعاطفه دارد وباید برای پاسخ دادن به نیازهای عاطفی اش برنامه ریزی کرد او نیازهای جسمانی ، اجتماعی ویژه دارد وبرای همه آنها نیز باید تدبیری اندیشید اگر خانواده این حساسیت را داشته باشد و مدارس نیز چنین کنند ، دانش آموزان چند صورت معنوی ، ولی در باطن مادی اند . این نکته از جهت تربیت ،

اهمیتی فوق العاده دارد پدر متعادل وقت و فکر خود را طوری تقسیم می کند که هم به امور مادی زندگی یعنی تامین نیازهای مادی برسد وهم به نیازهای معنوی پدری که به اقامه نماز اهمیت می دهد حرام و حلال را مهم می شمارد ، احسان و نیکوکاری را جزء فرهنگ وضرورت های زندگی خود تلقی می کند ودر مراسم دعا ونیایش شرکت می کند ، درواقع کارهای معنوی انجام می دهد شکل کاملا مطلوب آن است که فرد مسلمان در انجام کارهای روزمره انگیزه ای داشته باشد . اگراین حالت میسر نشود ، حداقل بخشی از زمان را باید

 

نقش پدر در خانواده :
خانواده از پد رومادر و فرزندان تشکیل شده وهر کدام برای پایداری این جامعه می کوشند .

معمولا همیشه بالاترین مقام وارزش رابه پد رمی دهند پدری که همیشه زحمت می کشد تا نیازهای خانواده اش را بر طرف سازد پدری که برای انجام وظیفه اش و خدمت به جامعه شب و روز تلاش می کند به راستی که اگر پدر نباشد خانواده تشکیل نمی شود ووجود و پایداری این خانواده به این گوهر پاک و وابسته است او همیشه در تلاش است و زندگی بدون او معنی ندارد اصلا خانواده بدون پدر خانواده نیست و بدون او زندگی ارزش ندارد پد رفعالیت می کند تا نیازهای مادی ، معنوی ودر مجموع نیازهای اقتصادی که می تواند خوراک و پوشاک آموزش بهداشت و .. را در بر داشته باشد برطرف سازد ، به طور کلی آنچه که ما رابه اینده ی زندگی امیدوار می سازد وجود

پدر برای حاکم کردن ارزش ها در زندگی لازم است .
کمبود پدردرخانواده باعث سقوط اخلاقی وانحطاط افراد آن جامعه می شود .
نقش پدر از نظر جامعه شناسی و روان شناختی نقش اساسی به شمار می آید چیزی که در زندگی افراد لازمه است باور کردن این موجود است واین نتیجه ی مطلوبی را در زندگی حاصل می کند.

متاسفانه چیزی که امروزه درجامعه ما رواج پیدا کرده است کار کردن بیش از حد پدران است که این افراد نقش خود را نشاخته اند وبرای آینده زندگی کردن گذشت رافدا می کنند که این نوع وارونه ی زندگی است
پدر تکیه گاه خانواده است .

کار پدر
کار پدر را میتوانیم به ۶ قسمت تقسیم کرد ودر گروه جامعه شناسی چنین است .
درباره ی هر کدام توضیح مختصری به شرح زیر است .
موضوع اصلی تحقیق نقش پدر خانواده است .

شاید شما در حال حاضر اصطلاحا تامین مخارج خانواده را به عهده دارد اما چنین نیست آن چیزی که در به عنوان نقش پدر در خانواده رفتار وکردار و محبت اوست که هر کدام باعث هنجار و ناهنجار درجامعه می شود .

۱- رفتار و کردار : اگر پدر در رفتار خود ایراد داشته باشد فرزند از همان کودکی که دوست دار کارهای دیگران را تقلید کنند از پدر یاد می گیرد وباعث ایجاد هنجار وناهنجار می شود اگر هنجار شود چه بهتر و زیرا می توان باعث پیشرفت وتوسعه تکنولوژی جامعه بشود واگر ناهنجار شودباعث عقب ماندگی اجتماعی خواهیم شد .
۲- محبت : محبت از طرف پدر ومادر خیلی در رفتار فرزند تاثیر می گذارد و درست سلام کردن اما منظور از محبت این نیست منظور این است که حتی کشیدن دست نوازش بر سر فرزندان باعث ایجاد رفتاری مثبت در آینده او و فرزندان تاثیر می گذارد .
۱-خانواده : نقش اساسی پدر در همین جامعه خلاصه و آغاز می شود که می تواند بافکر و تجدید نسبت به کار های دیگران که در خانواده انجام میشود برای کارهای دیگر آماده میشود . مانند تربیت فرزندان
۲-مدیریت : مدیریت درکار پدر به دو قسمت داخلی و خارجی تقسیم می شود .
الف : داخلی : به منظور ازداخلی یعنی درخانواده او اگر نتواند کار مدیریت را انجام بدهد کل کار او مختل واشتباه می شود درخانواده کار مدیریت سخت است زیرا می خواهد کسانی را به جامعه تحویل بدهد که بتواند جامعه اسلامی را اداره کنند .
مانند هنجار ها وناهنجاری های جامعه که جوانان ایجادکرده اند از بی دقتی پدر ومادر البته بیشتر پدر درباره ی مدیریت درخانواده سرچشمه گرفته
مدیریت بیرونی به مدیریت های اداری برای گذراندن امرومعاش را مدیریت بیرونی گفته میشود مانند کارکردن در اداره .
۳- اجتماعی همان هنجارها وناهنجارها را داخلی وتحویل کار مثبت برای جامعه و رفع نیاز مردم را بیرونی گفته می شود که هر کدام از نظر جامعه شناسی تفاوت زیادی باهم دارند ( ۱) اختلاف نظر ( ۲) رفتار (۳) نوع کار
۴- عاطفی : این یکی از خصوصیاتی است که بیشتر آن در داخلی انجام می شود وخیلی کمدر بیرونی انجام می شود از نظر روان شناسی یکی از مهمترین کار پدر در داخلی همین عاطفی بودن رفتار اوست ودر بیرون نرمی لطافت در رفتار او در کار درجهت مثبت تاثیر زیادی گذاشته است مانند= دست نوازش بر سر فرزندان
۵- اقتصاد : بیشتر آن جنبه ی بیرونی را در پیش دارد زیرا از نظر اقتصاد میتواند زندگی وحتی جامعه رابچرخانند مانند کار کردن در اداره
۶- سیاسی : گروه سیاسی و اجتماعی کشوردر موردنقش پدر سیاست مرد برای اداره ومدیریت و واقعیت بیشتراز خانم هاست مثلا چرا رئیس جمهور یک اقاست .
همانطور که پدر درخانواده نقش دارد به اعضای خانواد ه اش تجربه های خود رابگوید وبه آنها چیزهایی زیادی یاد می دهد در جامعه باید رفتارش که بر دیگران تاثیر بگذارد واگر خطایی دید به آن شخص خطایش را بگوید و رفتارش هم باید درجامعه تاثیر گذار باشد البته تاثیر گذار خوب و جامعه پسند .
پس در خانواده هم پدر اخلاقش بر فرزندانش تاثیر می گذارد یعنی می توانیم بگوییم الگوی خانواده است .
پس اخلاق و رفتار پدر بر فرزندان تاثیر می گذارد و فرزندان هم فکر می کنند کار درستی انجام می دهند وبخاطر همین است که بعضی از خانواده ها به صورتی درجامعه ظاهر می شوند که خبر و خانواده های جامعه به حساب نمی آیند .
پدر هم مانند مادر است وباید به کارهای بچه ها رسیدگی کند ولی بیشتر مادر باید در این کارها سهیم باشد تا پدر .
همانطور که در خانواده این نقش ها اهمیت بسیاری دارد باید درجامعه هم کارهای بسیار مهمی را به عهده بگیرد یکی از این نقش ها کمک به اقتصاد جامعه است مانند کمک به مردم ، محبت کردن به اطرافیان و … اگر درمنزل اشکالات و مشکلاتی باشد وظیفه ی پدر است که آنها رارفع کند پدر در خانواده تصمیم می گیرد وبا اعضای خانواده درمیان گذاشته وبا مشورت کردن با آنها تصمیم قطعی را می گیرد یعنی پدر خانواده باید به نظر اعضای خانواده اهمیت دهد واگر خودش تصمیم بگیرد وعمل کند هیچ گاه درجامعه پیشرفت نمیکند وبه خود خواهی معروف می شود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 15 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد