تحقیق در مورد مدیریت دولتی و دولت الکترونیک

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مدیریت دولتی و دولت الکترونیک

مهمترین چالشی که همواره کارگزاران بخش عمومی با آن مواجه هستند ، پاسخ به خواسته ها و انتظارات در حال تغییر شهروندانی است که بخش عمومی مشروعیت خود را از آنها کسب می کند . در راستای پاسخ به این خواسته هاست که مدیریت دولتی باید در جستجوی شیوه های نوینی باشد که نوآوری مستمر در ارائه خدمات عمومی را برای شهروندان به ارمغال آورد . کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات دولتی به جامعه که از آن تحت عنوا

ن دولت الکترونیک نام می برند ، ابتکار عمل جدیدی است که قصد دارد ، تا زمینه دسترسی شهروندان به خدمات عمومی را از طریق رسانه های الکترونیک فراهم کند و روابط مدیریت دولتی و شهروندان را به گونه ای جدید پایه ریزی نماید . آنچه که در این نوشته می خوانید ، طرح برخی از زوایای دولت الکترونیک همچون سنخ شناسی دولت الکترونیک ، مزایا و قلمرو دولت الکترونیک و چالشهای اجرای آن در کشورهای در حال توسعه می باشد که به تشریح آن پرداخته شده است .

واژه های کلیدی : مدیریت دولتی ، دولت الکترونیکی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، جامعه ، شهروند و خدمات الکترونیکی .

بررسی و مقایسه میزان یادگیری سازمانی مدارس دولتی و غیر انتفاعی شهر قم درسال ۸۲ – ۸۱

با توجه به پیچیدگی و پویایی روز افزون عوامل محیطی و تغییرات بسیار سریع، سازمان های سنتی دیگر قادر به هماهنگی با این تغییرات نیستند و در حال نابود شدن می باشند؛ از این رو بحث سازمان های یادگیرنده به عنوان ابزاری برای بقا و هماهنگی با این تغییرات مـورد توجـه بسیاری از سازمان ها قرار گرفته است. آنـچه می خوانید خلاصه ای از مبانی نـظری و یافته های تحقیق است، پیرامون بررسی میزان یادگیری سازمانی مدارس. تحـقیق حاضر با هدف بررسی میزان یادگیری سازمانی مـدارس متوسطه دولتی و غیـرانتفاعی انجـام گـرفته است. جهت تحقق هدف فوق یک فرضیه به شرح ذیل تدوین گردیده» بین میزان یادگیری سازمانی مدارس متوسطه دولتی و غیر انتفاعی تفاوت وجود دارد. «

جهت گردآوری اطلاعات و یافتن ویژگی های سازمان (دبیرستان) یادگیرنده از روش کتابخانه ای و برای بررسی میزان یادگیری سازمان، از پرسشنامه ی محقق ساخته پس از تعیین روایی و پایائی استفاده شده است. اطلاعات گرد آوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی شامل شاخص های فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و آمار استنباطی شامل آزمون من – و یتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های بدست آمده از آزمون من – ویتنی نشان می دهد که: بین میزان یادگیری سازمانی مدارس غیرانتفاعی و دولتی تفاوت معناداری وجود دارد: یعنی میزان یادگیری سازمانی مدارس غیرانتفاعی در کلیه ویژگی های بدست آمده، بیش تر از مدارس دولتی است.

 

واژه های کلیدی : سازمان یادگیرنده، یادگیری سازمانی، مدارس دولتی، مدارس غیر انتفاعی
ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی از منظر کارکنان

چکیده
مقاله حاضر حاصل تحقیقی میدانی است که هدف از آن تعیین کیفیت خدمات ارائه شده توسط سازمان تامین اجتماعی، از دیدگاه کارکنان آن سازمان می باشد. بر این اساس در این پژوهش از مدل مقیاس کیفیت خدمات به منظور ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی، به مشتریان خود استفاده شده است.

جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر تهران و نمونه آماری ۱۲۳ نفر از کارکنان آن سازمان می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که کارکنان این سازمان خود بر این باور هستند که عملکرد سازمان کمتر از انتظارات مشتریان می باشد و در حقیقت ارائه دهندگان، خود، کیفیت خدمات ارائه شده را در سطح پایینی ارزیابی می کنند.

واژه های کلیدی : کیفیت خدمات ، مقیاس کیفیت خدمات ، عوامل محسوس (شواهد فیزیکی) ، قابلیت اعتبار ، پاسخگویی ، اطمینان خاطر ، همدلی .

سازمان های غیر دولتی کارآفرین

چکیده
در این مقاله کوشش گردیده تا ضمن تشریح جایگاه سازمان های غیر دولتی و مشخصه های آن، چالشهایی که امروزه این نوع سازمان ها در فرآیند توسعه پایدار با آن مواجه هستند مورد بررسی قرار گیرد. سازمان های غیر دولتی برای توانمند سازی خود جهت مقابله با چالشهای مورد بررسی ناچارند ظرفیت های درونی خود را افزایش دهند. از آنجا که رویکرد کارآفرینی به عنوان راهکار اساسی مورد توجه سازمان های انتفاعی و غیر انتفاعی در دنیا است، لذا سازمان های غیر دولتی بایستی ویژگی های سازمانهای کارآفرین را در خود ایجاد نمایند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای شهروندان باشند. با توجه به این ملاحظات این ویژگی ها در سازمانهای غیر دولتی مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان نیز موانع داخلی و محیطی کارآفرینی در سازمانهای غیر دولتی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

واژه های کلیدی : سازمان های غیر دولتی (NGOs)، کارآفرینی سازمانی ، سازمان های غیر دولتی وابسته به عامه مردم ، سازمان حمایتی از تشکلهای مردمی ، رهبری اجتماعی ، چالشهای سازمان های غیر دولتی ، توانمند سازی سازمان های غیر دولتی

مدلی برای اندازه گیری و تحلیل بهره وری پروژه ها بااستفاده از رویکرد شاخصها و تکنیک AHP

لازمه اصلاح و بهبود بهره وری ، اندازه گیری و ارزیابی آن است. به کمک ارزیابی، چگونگی استفاده از منابع سنجیده می شود و روشهای بهبود بهره وری کشف می گردد. روشهای متفاوتی برای اندازه گیری بهره وری در سطح مؤسسه توسط اقتصاددانان، مهندسین، مدیران و حسابداران ارائه شده است و همچنین محک زنی ، تجزیه به عناصر و مقایسه مقادیر واقعی و برنامه ریزی شده از رویکردهایی هستند که برای تحلیل شاخصهای بهره وری بکار می روند.
مقاله حاضر با استفاده از رویکرد شاخصها، تکنیک AHP و مقایسه مقادیر واقعی و برنامه ریزی شده، بهره وری پروژه ها را مورد سنجش، اندازه گیری و تحلیل قرار داده و همراه با ارائه روش، یک مثال موردی جهت تبیین هر چه بهتر این روش آورده است.

واژه های کلیدی : رویکرد شاخصها ، بهره وری زمان ، بهره وری بودجه ، بهره وری نیروی انسانی ، فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

تأثیر « راهبردهای توسعه » بر روی « سیستم روابط صنعتی » و « قانون کار » کشورهای منتخب آسیا و اقیانوسیه

چکیده
پدیده جهانی شدن و جهانی سازی همراه با بعضی عوامل دیگر نظیر تکنولوژی اطلاعات…ساختار سازمان ها، سازمان کار، فرایند تولید و سیستم روابط صنعتی (روابط کار)کشورهای مختلف جهان را تحت تأثیر قرار داده است.

کشورهای آسیایی و اقیانوسیه نیز از این تأثیر بی نصیب نبوده اند. بعضی از تئوریسین های روابط کار، در پاره ای از کشورهای منطقه عقیده داشته اند که از طریق گسترش عدالت اجتماعی در تنظیم قانون کار حمایتی ( حمایت از کارگر) می توان توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه را تضمین وتأمین نمود.
بعضی دیگر از کشورهای منطقه، بر این عقیده اند که عدالت اجتماعی از طریق رشد و توسعه مداوم اقتصادی که اشتغال زاست و بیکاری را از بین می برد و رفاه ایجاد می نماید، تأمین می شود و تا رشد اقتصادی وجود نداشته باشد صحبت از عدالت اجتماعی، شعاری تو خالی بیش نیست.

توسعه این دیدگاه ها و تسری آن به افکار سیاستمداران و گردانندگان کشورهای منطقه باعث اتخاذ راهبردهای متفاوتی از توسعه اقتصادی گردیده است و قطعاً نتایج متفاوتی از رشد و توسعه را نیز به همراه داشته است.
این مقاله به مقایسه ی دیدگاه های مختلف و تأثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی تعدادی از کشورهای منطقه که مورد مطالعه واقع شده اند، پرداخته است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 14 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد