بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ارکان نظام تحول سلامت کشور

1- ستاد کشوری اجرای برنامه تحول سلامت

2-ستاد اجرای برنامه تحول سلامت دانشکاه

3-ستاد اجرایی برنامه تحول سلامت شهرستان

4- ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت بیمارستان

اسلاید 2 :

محور های برنامه تحول سلامت

1- دستورالعمل برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

2-دستورالعمل حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم

3-دستورالعمل برنامه حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

4- دستورالعمل ارتقای خدمات ویزیت در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت

5-دستورالعمل برنامه ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت

6- دستورالعمل  برنامه حفاظت مالی از بیماران صعب العلاج

7-دستورالعمل ترویج زایمان طبیعی

اسلاید 3 :

1- دستورالعمل برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری

هدف کلی:

حفاظت مالی شهروندان در برابر هزینه های سلامت از طریق ساماندهی تامین خدمات بیمارستانی و کاهش پرداخت سهم  بیماران

اهداف اختصاصی:

-کاهش پرداخت مستقیم بیماران واجد بیمه سلامت به میزان 10% کل هزینه بستری

--جلوگیری از ارجاع بیماران برای خرید دارو ، تجهیزات و لوازم مصرفی پزشکی

-شمول دستورالعمل

-تمامی بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

-بسته خدمات :

-دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی (در پوشش بیمه  پایه – خارج از پوشش بیمه پایه

-خدمات تشخیصی و درمانی

-خدمات تشخیصی و درمانی خارج از پوشش بیمه بغیر از موراد ذیل تحت پوشش برنامه می باشد

-- هزینه های جراحی و تشخیصی و درمانی زیبایی-هزینه اقامت در اتاق یک تخته – هزینه اقامت در اتاق vip

اسلاید 4 :

1- دستورالعمل برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری

-بسته خدمات :

-دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی (در پوشش بیمه  پایه – خارج از پوشش بیمه پایه

-خدمات تشخیصی و درمانی

-خدمات تشخیصی و درمانی خارج از پوشش بیمه بغیر از موراد ذیل تحت پوشش برنامه می باشد

-هزینه های جراحی و تشخیصی و درمانی زیبایی

--هزینه اقامت در اتاق یک تخته

-– هزینه اقامت در اتاق vip

--هزینه خدمات ناشی از ضرب و جرح

--هزینه خدمات ناشی از خودکشی

-خدمات مشمول بیمه تکمیلی ( تعهدات بیمه تکمیلی طبق روال قبل اجرا و بیمارستان موظف است که میزان تعهد بیمه های تکمیلی طرف قرارداد را در طول اجرای برنامه تغییر ندهد

اسلاید 5 :

1- دستورالعمل برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری

-زنجیره تامین خدمات تشخیصی و درمانی :

--بیمارستان موظف است تمامی خدمات مورد نیاز بیمار که در فهرست بیمه پایه و برنامه می باشد را به بیماران عرضه نماید

-در صورتیکه بیمارستانی امکان ارائه همه خدمات مورد نیاز بیماران را نداشته باشد بر اساس زنجیره ارجاع بین بیمارستانی مصوب ستاد دانشگاه عمل می نماید

-مسئولیت و هزینه نقل و انتقال بیماران به عهده بیمارستان ارجاع دهنده می باشد

-نحوه تنظیم صورتحساب بیماران

-

-

-

-

-:

اسلاید 6 :

2- دستورالعمل برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم

هدف کلی:

-ارتقای کیفیت خدمات سلامت در مناطق کمتر توسعه یافته کشوربا هدف افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت

هدف اختصاصی :

-جذب و ماندگاری پزشکان در مناطق کمتر توسعه یافته

ارتقای عدالت در دسترسی و بهره مندی مردم به خدمات سلامت در مناطق محروم

کاهش پرداخت از جیب مردم

ساماندهی مناسب تر نظام ارجاع  در سطح تخصصی در مناطق کمتر توسعه یافته

حذف پرداختهای غیررسمی در این مناطق

اجرای صحیح نظام سطح بندی در بخش نیروی انسانی

شمول دستورالعمل:

کلیه پزشکان متخصص و پزشکان شاغل در اورژانس بیمارستان ها

 

اسلاید 7 :

2- دستورالعمل برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم

نحوه امتیازدهی به شهر / شهرستانبر اساس معیار های

-ضریب محرومیت

-درجه بدی آب و هوا

-مرزی و غیر مرزی بودن

-جمعیت شهر

-امتیاز مربوط به شرایط اجتماعی – اقتصادی – فرهنگی و تسهیلات جذب پزشک

دسته بندی شهر / شهرستان

الف )شهرستان هایی با امتیاز 61 و بیشتر

ب) شهرستان های بین 51 تا 60 امتیاز

ج) شهرستان های بین 41 تا 50 امتیاز

د) شهرستانهای بین 31 تا 40

 

اسلاید 8 :

2- دستورالعمل برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم

معیار های ارزیابی عملکرد پزشکان

 

 

-اصلی ترین معیارهای ارزیابی عملکرد پزشکان

--انجام به موقع ویزیت بیماران

-تعیین تکلیف بیماران اورژانس در حداقل زمان ممکم

-حضور به موقع در اتاق عمل و حضور سریع بر بالین بیمار

-رعایت اندیکاسیون های بستری در بخش های درمانی

-رعایت گایدلاین های ابلاغی وزارت بهداشت

-حضور فیزیکی در مرکز درمانی

-انجام مقیمی و آنکالی حسب نیاز دانشگاه

اسلاید 9 :

3-دستورالعمل برنامه حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستانهای تابعه

هدف کلی:

بهره مندی به هنگام مردم از خدمات درمانی از طریق حضور دائم پزشکان متخصص در بیمارستان

هدف اختصاصی :

-ارائه به موقع خدمات درمانی

پاسخگویی 24 ساعته بیمارستان

تعیین تکلیهف بیماران توسط متخصص مربوط در بخش اورژانس

انجام به موقع ویزیت بیماران

افزایش رضایتمندی مردم

شمول دستورالعمل :

پزشکان متخصص

مراکز مشمول طرح : بیمارستانهای بالای 64 تخت فعال

اسلاید 10 :

3-دستورالعمل برنامه حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستانهای تابعه

الزامات پزشکان

کلیه پزشکان مقیم مکلف به رعایت مصوبات و پروتکل مصوب کمیته تعیین تکلیف بیماران – رعایت اندیکاسیون های بستری – ویزیت به موقع و تعیین تکلیف بیماران اورژانسرا انجام دهد

تمام بیماران بستری تحت نظر اورژانس پیش از ترخیص توسط متخصص مقیم ویزیت شده باشند

ارزیابی عملکرد پزشکان متخصص

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید