بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اصول ايمني در مبارزه با آتش موتورخانه و محل اقامت كاركنان:

موارد ايمني زير در جلوگيري از آتش سوزي مي بايست در كشتي در نظر گرفته شود:

1) مرتب و تميز نگهداشتن محل كار و زندگي

- كنترل زباله ها و دور ريزها مي بايست در محل مناسب نگهداشته شود و نحوه از بين بردن آنها مشخص گردد.

- انبارهاي وسايل و قطعات يدكي منظم بوده و رنگ و مواد شيميايي در انبار با تهويه مناسب نگهداري شود.

اسلاید 2 :

2- محيطهاي خطرناك

پايين موتورخانه و محل زير محور اصلي موتور به پروانه ، انبارهاي كوچك درون موتورخانه و محل اقامت كاركنان ، اطراف كوره هاي مخصوص سوختن زباله ، ديگهاي بخار، ژنراتورها ، سيستمهاي گرم كننده و تصفيه كننده سوخت كشتي ، رختشورخانه ، آشپزخانه ، اتاق خشك كردن لباسها ، عرشه ، در اين مكانها هر نوع نشت روغن چه كوچك و يا بزرگ سريعا تميز شود ، سطلهاي زباله درون اتاقها خالي گردد، دريچه و فيلترهاي راههاي خروجي هوا تميز شود، فاصله مناسب بين مواد قابل اشتعال از مراكز حرارت زا ، انبارها و مكانهاي كپسول استيلن مشخص گردد.

اسلاید 3 :

3-گرفتن الكتريسته بالقوه و نهائي

وسايل برقي و بازديد كامل از سيستمهاي برق ، جدا نگاهداشتن وسايل برقي خراب ، از پريز در آوردن وسايل برقي كه مورد استفاده قرار نگرفته است .

4- سيگار كشيدن

تهيه مكان مناسب براي سيگار كشيدن ، سيگار نكشيدن در هنگام استراحت در اتاق ، مشخص كردن فضاها و مكانهايي كه سيگار كشيدن در آنها خطرآفرين است .

اسلاید 4 :


5- وسايل و ماشين آلات
بازديد و تعميرات وسايل در موتورخانه  و عرشه ، آماده نگاهداشتن وسايل ايمني و مبارزه با آتش آماده بودن دريچه هاي اضطراري جهت بستن سوخت موتور، ديگ بخار و ژنراتورهاي كشتي ، آزمايش اخطار دهنده و آژيرهاي برقي وسايل ، حساس يابهاي گرما در وضعيت مطلوب  نگهداشته شود .
6- جوشكاري
در نظر گرفتن نكات ايمني در موقع جوشكاري و طبق رويه كاري
7- سيستم ردياب آتش سوزي
با آزمايش و تعميرات  سيستم را مورد استفاده قرار دارند .

اسلاید 5 :

4- خواص مواد سوختني :

1-4- تعاريف و اصطلاحات و آشنايي با خطرات احتمالي آنها

1- قابليت اشتعالي مواد نفتي(FLAMMABILITY)

خاصيتي كه در پديده سوختن مواد نفتي نقش بسزائي دارد و هر نوع از محموله هاي مواد نفتي، درصد هيدروكربنهاي درون آن متفاوت مي باشد ، كه معمولاٌ يك درصد هيدروكربن به بالا و با بيش از 8 درصد اكسيژن موجود در فضاي بالاي محموله مخازن كه قابليت اشتعالي پيدا مي كند.

2- درجه حرارت اشتعال(IGNITION TEMPERATURE)

كمترين درجه حرارتي كه با بكارگيري جرقه و يا شعله، مواد سوختني شعله ور مي شود و سوختن آن ادامه دارد.

3- حرارت سوختن(BURNING)

درجه حرارت كه اجسام كربن دار، مايعات و گازها ميسوزند و سوختن آنها ادامه دارد.

4- ارزش گرمايي (THERMAL VALUE)

هر ماده و يا عنصر داراي ارزش گرمايي مختص بخود مي باشد كه وقتي ميسوزد از خود حرارت توليد ميكند.

اسلاید 6 :

5- سرعت سوختن (BURNING SPEED)

سرعت سوختن مواد سوختني بستگي به تركيب آنها با اكسيژن دارد براي مثال مواد نفتي سرعت سوختن آن بستگي به مقدار تركيب گاز هيدروكربن و اكسيژن دارد كه سرعت سوختن و امكان انفجار آن در مقدار 4 درصد هيدروكربن با هوا بيشترين سرعت را دارد ، سرعت سوختن هيدروكربن در هواي آزاد 3 متر در ثانيه بوده كه همين مقدار در مكان سربسته مانند مخزن نفتكشها به 30 متر در ثانيه ميرسد پس سرعت سوختن در مكان سربسته به 10 برابر آن در هواي آزاد ميرسد. سرعت سوختن مواد نفتي بالاي بيشترين درصد اشتعال(UFL)، هيدروكربن UPPER FLAMEABLE LIMIT و زير (LFL) كمترين درصد اشتعال هيدروكربنLOWER FLAEABLE LIMIT به صفر ميرسد زيرا محدوده عمل مشتعل شدن مواد نفتي بين دو حد LFL,UFL كه سرعت سوختن بستگي به مقدار درصد هيدروكربن و اكسيژن دارد.

اسلاید 7 :

6- بالاترين درصد و حد اشتعالي (UPPER FLAMMABLE LIMIT),(UFL)

سطح بالاي منحني اشتعال زا كه براي هر محموله منحني اشتعال زا ، محور هيدروكربن بطور عمودي و اكسيژن محورافقي مربوطه ترسيم گرديده است كه از سطح هيدروكربن بالاي 15 درصد بوده و مقدار زياد هيدروكربن باعث ميشود كه شرايط براي بوجود آوردن عمل احتراق ناكافي باشد.

اسلاید 8 :

7- كمترين درصد و حد اشتعالي (LOWER FLAMMABLE LIMIT),(LFL)

تجمع ناكافي گاز هيدروكربنها در هوا با درصدي پايين كه باعث حمايت و يا انتشار احتراق نمي شود و اين سطح و يا درصد هيدروكربن در هوا(1 درصد) مي باشد .

8- منحني اشتعال يا انفجار FLAMMABLE RANGE (EXPLOSME RANGE)

درصدي از تمركز هيدروكربن مواد نفتي در هوا كه از سطح ، يك درصد گاز هيدروكربن و تا سطح بالاي 10 درصد گاز هيدروكربن مي باشد كه هواي تركيبي با هيدروكربن در اين محدوده بين اين دو سطح قابل اشعال شدن و سوختن مي باشد .

اسلاید 9 :

9- نقطه اشتعال و يا جرقه (FLASH POINT)
پايين ترين درجه حرارتي كه يك محموله مواد نفتي ، گاز يا بخار اشتعال زا كافي بر روي سطح مواد نفتي ايجاد مي كند كه با بكار گرفتن يك وسيله جرقه زا و يا شعله ، بخار برروي محموله مواد نفتي را دچار آتش مي كند .

اسلاید 10 :

برخي از محموله هاي آتش زا در كشتيهاي تجاري:

غوطه ماهي(FISH MEAL)

اين محموله كه معمولا در كيسه حمل مي شود و داراي خطر احتراق درون سوز و داراي بوي بد و نامطبوع مي باشد كه حمل مواد فوق در داخل انبارهاي كشتي احتياج به تهويه هوا و بكار گرفتن هواكشهاي كشتي دارد و در ضمن بارگيري محموله فوق مي بايست خشك و در شرايط مناسب بارگيري شود كنترل درجه حرارت انبار و تهويه و كيسه هاي حمل بار از بروز آتش جلوگيري ميكند. اگر آتش در يكي از انبارها بروز كند مي بايست سيستم تهويه را خاموش كرده و آژير آتش سوزي را به صدا در آورد و اگر حجم آتش سوزي كوچك باشد با كپسولهاي قابل حمل از نوع پودرهاي خشك آتش را خاموش كنيد.

اما اگر حجم آتش سوزي درون انبار بزرگ باشد با خاموش كردن سيستم تهويه، كپسولهاي بزرگ تعبيه شده را از طريق سيستم لوله بندي، گاز كربينك را به درون انبار فرستاده، اگر هنوز آتش خاموش نشده با استفاد از شيلنگ، آب دريا شعله هاي آتش را خاموش كرده و پس از آنكه اطمينان حاصل گرديد كه آتش خاموش شده است،كيسه هاي خيس را به دريا انداخته تا از آتش سوزي مجدد آنها جلوگيري شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید