بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

Puzzles

اسلاید 2 :

I  design  puzzles

اسلاید 3 :

Games  for  visual  thinking

اسلاید 4 :

Ambigrams

Visual  wordplay

اسلاید 5 :

What  let  ter  is  this?

اسلاید 6 :

Hint:  it’s  notL

اسلاید 7 :

Answer

اسلاید 8 :

A  puzzle  isa  problem  that  is

اسلاید 9 :

A  puzzle  isa  problem  that  is

fun  to  solve  and  hasa  right  answer

As  opposed

to  everyday

“  problems”

اسلاید 10 :

fun  to  solve  and  hasa  right  answer

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید