بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 بخشنامه به تمام دستگاه هاي اجرايي

مشمول قانون مديريت خدمات كشوري  

 

    در اجراي ماده 58 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 2 آيين نامه اجرايي فصل نهم قانون مذکور، «نظام آموزش كارمندان دستگاه هاي اجرايي» با توجه به موارد زير برای اجرا، ابلاغ مي گردد:

1- تمامی كارمندان رسمي و پيماني(اعماز مديران وکارکنان) در شمول اين نظام آموزشي قرار داشته و شركت كارمندان قرارداد كار معين نيز در دوره هاي آموزشي موضوع اين نظام براساس  مفاد اين بخشنامه و نياز دستگاه اجرايي، الزامی است.

اسلاید 2 :

تطبيق آموزش های کارمندان با نظام جديد

—آموزش های مصوب طی شده توسط کارمندان بر اساس نظام قبلی آموزش کارکنان در چارچوب این نظام پذيرفته است.

—دستورالعمل نحوه تطبیق آموزشهای قبلی با نظام جديد آموزش کارمندان تهیه وابلاغ خواهد شد

اسلاید 3 :

2- آموزش های مصوب طی شده توسط کارمندان بر اساس نظام قبلی آموزش کارکنان  (موضوع بخشنامه شماره 22554/105 مورخ 28/12/1380) و مقررات مربوط، در چارچوب اين نظام قابل احتساب می باشد.نحوه احتساب آموزش های طی شده توسط کارمندان وتطبيق آنها با اين نظام در دستورالعمل های نظام مشخص و ابلاغ خواهد شد.

اسلاید 4 :

سامانه وبرنامه آموزش مدیران

—برنامه آموزش مدیران توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی طراحی  وپس از تصویب معاونت توسعه مدیریت ابلاغ می شود.

—بازنگری آموزشهای بهبود مدیریت بر اساس سطوح مدیریت حرفه ای

اسلاید 5 :

3- در اجرای ماده 56 قانون مديريت خدمات کشوری وبند4/الف نظام آموزش کارمندان، سامانه وبرنامه آموزش مديران توسط مرکز آموزش مديريت دولتی طراحی وپس از تاييد معاونت توسعه مديريت وسرمايه انسانی رييس جمهور به دستگاه های اجرايی ابلاغ خواهد شد.

اسلاید 6 :

تعیین صلاحیت وتشکيل بانک مدرسان

اسلاید 7 :

4- مرکز آموزش مديريت دولتی موظف است با همکاری دستگاه های اجرايی به منظور تعيين صلاحيت مدرسان آموزش‌های پيش بينی شده درنظام آموزش کارمندان، نسبت به آموزش، سنجش و ارزيابی مدرسان و تشکيل بانک اطلاعات مدرسان اقدام نمايد.

اسلاید 8 :

تهیه وتدوین محتوی ومنابع آموزشی استاندارد

اسلاید 9 :

5- مواد و محتوای آموزشی مورد نياز دوره های عمومی و فرهنگی، مديران و مشاغل عمومی به صورت استاندارد توسط مرکز آموزش مديريت دولتی برای استفاده دستگاه های اجرايي، تهيه و تدوين می شود.

اسلاید 10 :

نظارت وارزشیابی بر آموزش کارمندان

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید