بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

مفاهیم پایه (داده، اطلاعات، دانش)

مدیریت دانش و سیستم های مدیریت دانش

مزایای پیاده سازی مدیریت دانش

دلایل شکست پروژه های مدیریت دانش

عوامل موفقیت پروژه های مدیریت دانش

دلایل بکارگیری مدیریت دانش در شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین

متدولوژی انجام پژوهش

—

اسلاید 2 :

تغییرات سریع و دائمی در زمینه فناوری اطلاعات و اینترنت سازمان ها را مجبور ساخته تا از روش های سنتی تجارت فاصله گرفته و در جهت بکارگیری روش های نوین گام بردارند تا بتوانند در محیط رقابتی جدید جایگاه خود را حفظ نمایند. با توجه به افزایش اهمیت دانش در سازمان ها و ظهور روش های نوین بمنظور استفاده از این دانش که منجر به دستیابی به مزیت رقابتی برای سازمان ها می گردد تنها سازمان هایی قادر به باقی ماندن در فضای رقابتی تجاری امروز می باشند که بتوانند به بهترین نحو گنجینه دانش خود را مدیریت و استفاده نمایند. همین امر منجر به افزایش تعداد پروژه هایی بمنظور مدیریت این سرمایه های سازمانی گردیده است که در کشور ما بسیاری از این پروژه ها بدلایل مختلف یا با شکست مواجه و یا متوفق شده اند که این امر خود دلیلی بر ضرورت انجام مطالعات در زمینه شناسایی عوامل و فاکتورهای موثر بر موفقیت و شکست پروژه های مدیریت دانش گردیده است.

اسلاید 3 :

—داده

بارنی  می گوید داده ها همان اعداد خام، اشکال فاقد زمینه و تفسیر، نمودارها و یا سمبل هایی از واقعیت های عینی و مجرد و نظایر اینها هستند که به خودی خود تولید معنی نمی کنند

—اطلاعات

اطلاعات، زمانی ایجاد می شود که انسان به داده ها معنی، مفهوم و ساختار خاصی می بخشد

—دانش

دانش، اطلاعاتی است که معنی دار، زمینه ای، مرتبط و قابل اجرا است و عناصر تجربه ای و انعکاسی قوی در خود دارد

—خرد

وقتی که دانش برای بهبود تصمیمات، فرآیندها و بهره وری به کارگرفته می شود تبدیل به خرد یا معرفت می شود.

اسلاید 4 :

مدیریت دانش

üمدیریت دانش مجموعه ای از فرایندها است شامل شناسایی، کسب، تولید، سازمان دهی و به اشتراک گذاری دانش اشکار و ضمنی یک سازمان که این فرآیندها به منظور پاسخگویی به نیازهای سازمان انجام می شوند.

üمدیریت دانش یعنی ارائه دانش مناسب در زمان و مکان مناسب و با هزینه مناسب، به شیوه ای مناسب به فرد مناسب (Holsapple)

ü

سیستم های مدیریت دانش

üکوئاداس ،می گوید این سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر فناوری اطلاعات هستند و به منظور پشتیبانی و ارتقای فرآیندهای سازمانی ساخت، ذخیره، بازیابی، انتقال و بکارگیری دانش، ایجاد می شوند. البته راگلس ،بیان می کند که سیستم های مدیریت دانش فناوری هایی هستند که مدیریت دانش و به طور خاص ایجاد،مستندسازی و انتقال دانش را در سازمانها پشتیبانی می کنند

اسلاید 5 :

 عوامل عمده شكست پروژه مديريت دانش به‌طور خلاصه عبارتند از:


1- آشنا نبودن مديريت ارشد با ابعاد مديريت دانش و الزامات پياده سازي آن در سازمان؛
2- انتصاب افراد تازه كار، كم تجربه و فاقد تخصص در زمينه مديريت دانش جهت رهبري تيم؛
3- انتخاب نادرست افراد تيم مديريت دانش؛
4- برنامه ريزي نادرست و پيش بيني نامناسب، جهت اجراي پروژه؛
5- عدم تخصيص بودجه جداگانه جهت پروژه مديريت دانش؛
6- عدم نهادينه شدن فرهنگ سازماني جهت پذيرش سيستم مديريت دانش؛
7- عدم تعهد و حمايت مديريت ارشد از پروژه؛
8- مقاومت سازماني در برابر تغيير؛
9- عدم آشنايي و ناتواني تيم مديريت دانش در شناخت درست سازمان و ارتباطات سازماني؛
10- بررسي ناقص سيستم هاي موجود وعدم تطابق سيستم هاي جديد با سيستم‌هاي جاري.

اسلاید 6 :

با بررسی پژوهش های مختلف انجام شده در این زمینه مهمترین فاکتورهای موثر بر موفقیت پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش عبارتند از:

1- فرهنگ

2- استراتژی

3- فناوری اطلاعات

4- منابع مالی

5- مدیریت منابع انسانی

6- حذف محدودیت های سازمانی

7- الگوبرداری

8- اندازه گیری

9- آموزش و تحصیلات کارکنان

10- حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد

اسلاید 7 :

ابتدا فاکتورهای بدست آمده از مطالعه پژوهش های مختلف به تائید خبرگان داخل و خارج از شرکت رسید.

در مرحله بعد تعداد 100 پاسخ نامه میان کارکنان شرکت که عمدتا از کارشناسان درگیر در پروژه های شرکت انتخاب ده بودند ارسال گردید که 62 پرسشنامه جمع آوری گردید. آلفای کرونباخ معادل 0.9 بدست آمد که نشان دهنده قابلیت اعتماد مناسب پرسشنامه تهیه شده می باشد.

بمنظور تحلیل داده های بدست آمده از نرم افزار SPSS 17 استفاده گردیده است.

اسلاید 8 :

پس از ارائه فاکتورهای موثر بر موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت دانش، براساس آمارهای بدست آمده می توان نتیجه گرفت که:

-شرکت در زمینه تمامی فاکتورها به جز فناوری اطلاعات دارای ضعف می باشد

-مهمترین فاکتورهایی که باید بسترهای لازم برای آن ها در شرکت فراهم شود عبارتند از فرهنگ، استراتژی و حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد

-اگرچه فناوری اطلاعات یکی از فاکتورهای مهم می باشد اما در شرکت به اندازه کافی با توجه به ماهیت خود شرکت، به آن توجه شده است و شرکت در این زمینه دارای زیرساخت های مناسب می باشد، بنابراین این فاکتور یکی از فاکتورهای انتهایی است که باید شرکت بدان توجه نماید

-فاکتورهای بدست آمده به جز چند مورد، همگی دارای تاثیر متقابل بر روی یکدیگر می باشند

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید