بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

(1توسعه شبكه علمي كشور و ارتقاء سرويس دهي آن

(2توسعه ، تقويت و پياده سازي  شبكه داخلي دانشگاهها و مراکز پژوهشي

(3ايجاد بستر مناسب جهت آموزش هاي مجازي

(4تدوين برنامه آموزشی لازم در راستاي تحقق اهداف طرح تکفا

(5سيستم مديريت آموزشی و پژوهشی بر اساس فناوری ارتباطات و اطلاعات

(6بستر سازي سخت افزاري در دانشگاهها و مراکز پژوهشي

(7توسعه رشته هايIT  از طريق کمک به  تاسيس دپارتمانهاي ICT   

اسلاید 2 :

بررسي و تائيد فعاليت هاي كليدي و مطالعات اوليه ضروري در مرحله امكان سنجي اوليه طرحها

شناسائي و انتخاب مجريان فني و صلاحيت دار جهت انجام فاز مطالعاتي و تهيه RFP

بررسي و اعلام نظر نسبت به بودجه و اعتبارات پيش بيني شده در طرحها

نظارت بر فهرست قراردادهاي مورد نياز براي اجراي طرحها

نظارت بر برنامه زمانبندي واگذاري خدمات و كارهاي دوره اجراي طرحها و ارسال به كميته راهبري براي تائيد

بررسي و تائيد برآورد مبلغ پيمانها و قراردادهاي مورد نيازجهت اجراي طرح وارسال آن به كميته راهبري براي تصويب

بررسي تائيد گزارشات ارزيابي و اولويت بندي پيشنهادات مناقصات و مسابقات

اندازه گيري و كنترل پيشرفت فعاليتهاي مرتبط با واگذاري

اسلاید 3 :

ارائه راهکارهاي فني متناسب با فنآوريهاي روز به کارگروهها

تحقيق پيرامون سياستها و روشهاي استفاده شده در هريک از محورهاي عمليات

اعلام نظر در زمينه ابعاد فني هريک از طرحها و برنامه هاي کميته راهبري

اعلام نظر فني در موار د اختلاف بين کارفرما و پيمانکار

اسلاید 4 :

 تعداد دانشگاههاي ارسال كننده طرح:50 دانشگاه

تعداد كل طرحهاي دريافت شده :443طرح

تعداد طرحهاي مرتبط با موافقتنامه:284 طرح

تعداد طرحهاي مرتبط با اتوماسيون اداري و سيستم هاي تحت وب :43 طرح

تعداد طرحهاي مربوط به رشد ICT :7 طرح

تعداد ساير طرحهاي غير مرتبط با محورهاي موافقتنامه : 110 طرح

اسلاید 5 :

 داير بودن رشته هاي كامپيوتر و مخابرات در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا

 ارائه طرح پيشنهادي از سوي دانشگاه در قالب فرم هاي Q1 و D1

 اخذ موافقت اوليه تاسيس دپارتمان ICT  از شوراي گسترش وزارت

اسلاید 6 :

فاز اول:

الف) ارائه سر فصل دروس پيش بينی شده جهت مقاطع مختلف تحصيلی دپارتمان ICT

ب) طراحی و ارائه دستور کار برای آزمايشگاههای mu timedia  وشبکه

فاز دوم :

الف) ارائه طرح فنی راه اندازی آزمايشگاههای mu timedia  وشبکه

ب) ارائه فاکتورهای مربوط به خريد اقلام آزمايشگاهی پيش بينی شده جهت تجهيز آزمايشگاه

فاز سوم:

الف) نصب و راه اندازی تجهيزات فوق

ب) ارائه گزارش نهايي

اسلاید 7 :

 انتخاب يازده دانشگاه واجد شرايط جهت “توسعه و تجهيز دپارتمان هاي “ ICT

.1دانشگاه تربيت مدرس

.2دانشگاه تهران

.3دانشگاه شيراز

.4دانشگاه صنعتي اميركبير

.5دانشگاه صنعتي شريف

.6دانشگاه علم و صنعت

.7دانشگاه فردوسي مشهد

.8دانشگاه علامه طباطبائي

.9دانشگاه الزهرا

.10دانشگاه اصفهان

.11مركز تحصيلات تكميلي زنجان

اسلاید 8 :

(1بررسی نيازها

(2تجزيه و تحليل  بستر ملی آموزشی مجازی

(3پياده سازی يک سيستم حداقل Minimum system در دانشگاه نمونه

(4تکميل و توسعه سيستم ابزارهای آموزشی لازم در راستای  رسيدن به يک سيستم فراگير ملی

 

اسلاید 9 :

  • تعريف مدل و ساختار سامانه مديريت دروس ( MS) و تهيه دروس (Authoring System) و سامانه مديريت محتويات دروس ( CMS)
  • تعيين مشخصات كامل سامانه مديريت دروس،‌ سامانه تهيه دروس و سامانه مديريت محتويات دروس
  • تعيين عناوين و چارچوب دروس مجازي (سه درس) كه در اين طرح تهيه خواهند شد.
  • تهيه گزارش نهايي با زبان مدل سازي UM

اسلاید 10 :

طراحی و پياده سازی ابزار مديريت دروس

 

ابزار مديريت محتويات دروس

 

ابزار مديريت سيستم به منظور تهيه ليست اساتيد، دانشجويان، دروس،‌گزارش گيري و ساير موارد لازم

 

همبندی سيستم تحت وب مديريت آموزش مجازي و مديريت دروس بند فوق با سيستم تحت وب طراحي درس در فاز سه.

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید