بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

Background

Research is consistently producing new findings that may contribute to effective and efficient care,

 

The findings of such research will not change outcomes unless health services and health care professionals adopt them in practice(1).

.1 -Grimshaw, Ward, Eccles. (2006) Oxford Handbook of Public Health. 480-7.

اسلاید 2 :

 • تولید دانش و به کارگیری آن در صحنه عمل و تصمیم گیری ها است که بزرگترین سرمایه دولتها وملت هاست. محدودیت منابع اهميت انتقال دانش و تلاش برای بهره برداری از نتايج تحقیقات را افزايش داده است (2).
 • بين توليد دانش و استفاده از آن در صحنه عمل فاصله زماني بسياري وجود دارد و چنين تاخيري مي‌تواند براي جامعه (بخصوص بيماران) نتايج ناگواري در پي داشته باشد. (3).

-Santesso N،2- Tugwell P.  Knowledge Translation in Developing Countries. J Continuing Education Health Professions; 2006; 26(1):87-96.

 

3-Lomas J، Enkin M، Anderson GM، Hannah WJ، Vayda E، Singer J. Opinion leaders vs audit and feedback to implement practice guidelines. Delivery after previous cesarean section. Journal of the American Medical Association; 1991; 265(17):2202-2207.

 

اسلاید 3 :

چرا باید برای بهره برداری از نتایج پژوهش برنامه داشت؟

 • تولید دانش جدید اغلب به تنهایی در به کارگیری یا تأثیر گذاری بر روی سلامت منجر نمی شود.
 • نظام های سلامت باید تعامل بیشتری با پژوهش علوم پزشکی داشته باشند تا دانش مربوطه را جهت بهبود وضع خود بکار گیرند. مبنای این رابطه باید فرهنگ یا همکاری متقابل، حل مسأله و نو آوری باشد(4).
 • 4- Organisation, W. H. (2004). World Report on Knowledge for Better Health - Strengthening Health Systems. Geneva, World Health Organisation.

اسلاید 4 :

تعاریف

داده ها؟ اطلاعات؟ دانش؟

داده ها: اطلاعات خام

اطلاعات: داده های مرتب شده

دانش: اطلاعات معنی دار

انتقال دانش Knowledge transfer

žفرایندی با ماهیت خطی که در آن ابتدا ایده پژوهش بوجود آمده و بعد پژوهش انجام می شود و در آخر نتایج آن در اختیار کاربران قرار می گیرد (ماهیت یکطرفه ای که بر مقوله انتقال دانش مترتب است مورد انتقاد قرار گرفته و مطالعات اخیر نشان داده اند که چنین راهبردی نمی توانند اثر قابل توجهی در تقویت پذیرش و بکارگیری نتایج پژوهش های جدید داشته باشند).

ترجمان دانش Knowledge translation

žترجمه دانش به معنای تبادل، سنتز و کاربرد یافته های تحقیق به واسطه سیستم پیچیده ای از ارتباطات بین محققین و استفاده کنندگان از دانش است.

žبه بیان دیگر ترجمه دانش تسریع کننده  چرخه دانش  است.

 

اسلاید 5 :

ترجمان دانش فرآيندي است كه کلیه فعاليت‌ها از زمان شکل گیری ”سوال پژوهش“ تا ”ایجاد تغییر“ را در بر مي گيرد نه این که تنها از اتمام پژوهش شروع شود.

 

اسلاید 6 :

چارچوب ترجمان دانش

چارچوبی که هم اکنون برای ترجمان دانش  از جانب نهادهای مختلف و از جمله سازمان جهانی بهداشت توصیه شده چارچوبی است که در آن به پنچ مرحله  کليدي در خصوص ترجمان پيام اشاره مي کند(6و7) :

 • What: ‌ چه پیامی؟
 • To whom: به چه کسی؟
 • By whom: توسط چه کسي؟
 • How: چگونه؟
 • Evaluation: با چه تاثیری؟

6-World Health Organisation. 2004. World Report on Knowledge for Better Health: Strengthening Health Systems.

7-Lavis, J; et al. (2003). The Milbank Quarterly, 81 (2) : 221-248.

اسلاید 7 :

پيام(WHAT)

 • در گزارش و یا مقاله خود مشخص کنید که عملاً با نتیجه مطاله شما چه می توان کرد.
 • توجه کنید که حتماً یک مطالعه منجر به پیامی که بتوان بر اساس آن اقدام کرد منجر نمی شود.
 • پیام قابل انتقال خود را از ”مجموعه ای از پژوهش ها“ بهتر بدست می آیند تا از گزارش منفرد پژوهشی یا نتایج یک مطالعه، به عبارت دیگر انجام متاآنالیز و بررسی مروی منظم برای تهیه پیام مفید تر از مطالعه های مشاهده ای هستند
 • مطالعات منفرد به ندرت منجر به اتخاذ تغییر می شوند چون شواهد کافی ندارند.

اسلاید 8 :

مخاطب(To whom)

”گروه مخاطب“ استفاده کنندگان بالقوه از نتیجه تحقیق شما هستند. توجه کنید که سایر محققین تنها بخشی از گروه مخاطب شما می باشند.

 هر فرد یا گروهی که بتواند در راستای دستیابی به نتیجه نهایی پژوهش شما تأثیر بگذارد یا تأثیر بپذیرد، جزو مخاطبین شما قرار دارد (8).

 • در انتقال پيام بايد نوع تصميم و نوع محيطي كه تصميم سازي در آن انجام مي شود در نظر گرفته شوند،
 • باید در این مرحله به خوبی مخاطبین خود را شناسایی نمایید.

8- (Mike Jones ‘Getting the message across’ Dissemination Seminar - Bridging the Gap)

 

اسلاید 9 :

—پس توجه کنید که:

(1چه کسی می تواند بر اساس پژوهش اقدام کند؟

(2چه کسانی می توانند بر این افراد تاثیر بگذارند؟

(3با کدام گروه مخاطب به بالاترین درجه از موفقیت خواهید رسید؟

اسلاید 10 :

پیام رسان چه کسی است؟ (By whom)

 • اعتبار و حيثيت علمی و اجتماعی پيغام رسان اهمیت دارد.
 • در زمینه ای که نتیجه تحقیق شما داشته است، همکاران بالینی، مدیران و سایر مخاطبین چه کسی را قبول دارند؟ آن فرد می تواند بهتر حامل پیام مطالعه شما باشد.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید