بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

تاريخ ادبيات (2)

هدف كلي درس

آشنا شدن دانشجو با تغيير و تحول ادب فارسي در دوره‌هاي زير

1- دوره غزنوي- سده پنجم

2- دوره سلجوقي- سده ششم

3- دوره مغول- سده هفتم و هشتم

4- دوره تيموري- سده نهم

و معرفي شاعران و نويسندگان سرشناس اين دوره‌ها.

اسلاید 2 :

تاريخ ادبيات (2)

اوضاع سياسي و اجتماعي ايران در دوره غزنوي

1- مورد تعقيب قرار گرفتن اسماعيليان و به قتل رسيدن آنان

2- لشكر كشي‌هاي متعدد به هند براي به دست آوردن غنايم

3- وجود وزراي لايق و كاردان در دستگاه استبدادي غزنويان

4- سوء تدبيري مسعود غزنوي و كشيدن كشور به ضعف

5- بروز خرافات، حرام تلقي شدن فراگيري حكمت و فلسفه، مصادره اموال مردم و ...

اسلاید 3 :

تاريخ ادبيات (2)

اوضاع ادبي ايران در دوره غزنوي

1- گسترش قلمرو زمان فارسي

2- تاثيرپذيري ادب فارسي از ادبيات عرب

3- گرد آمدن شاعران، نويسندگان و دانشمندان متعدد در دربارهاي غزنويان

اسلاید 4 :

تاريخ ادبيات (2)

علت رواج شعر و شاعري در زمان محمود و جانشينانش

پرورش شاعران و نويسندگان در شيوه عصر ساماني مورد توجه غزنويان نيز واقع شد. بسياري از شاعران از مدح محمود به مال و منال رسيدند. تملق در اين دوره مايه گسترش شعر گرديد.

اسلاید 5 :

تاريخ ادبيات (2)

ويژگيهاي شعر دوره غزنوي

1- شعر فارسي به مرحله والايي از كمال و استواري مي‌رسد.

2- انواع شعر فارسي جز غزل به ويژه قصيده به اوج خود نزديك مي‌شود.

3- قدرت بيان و زبان شعري گويندگان گسترش بيشتري مي‌يابد.

4- منطقه نفوذ شعر فارسي در اين دوره خراسان و ماورالنهر است.

اسلاید 6 :

تاريخ ادبيات (2)

ويژگيهاي نثر در دوره غزنوي

1- نثر فارسي در اين دوره ساده و به نثر مرسل معروف است

2- لغات و تركيبات نثر از زبان گفتار سرچشمه گرفته است

3- لغات عربي در نثر اين دوره جز در مواردي خاص به كار نرفته است

4- در متون نثر اين عهد، از سجع  و صنايع بديعي كمتر مي‌توان نشاني يافت

اسلاید 7 :

تاريخ ادبيات (2)

اوضاع سياسي و اجتماعي ايران در دوره آل بويه

در ابتداي تاسيس دولت آل بويه، عماد الدوله بر دو برادر ديگر سمت رياست داشت. اتحاد بين آن سه برادر موجب تاسيس دولتي عظيم شد. ديالمه آل بويه در نهايت به سه شاخه تقسيم شدند:

1- ديالمه فارس

2- ديالمه عراق و خوزستان و كرمان

3- ديالمه ري و اصفهان و همدان

اسلاید 8 :

تاريخ ادبيات (2)

اوضاع ادبي ايران در دوره آل بويه

وضع ادبي ايران در حوزه حكومت اين دودمان نيز شبيه دوره پيش است جز آنكه دانشمندان بزرگي چون ابن سينا، بيروني، صاحب بن عباد، بديع الزمان همداني در دربار اين اميران بوده‌اند كه هم به زبان عربي به تاليف آثار مي‌پرداختند و هم به زبان فارسي شعر مي‌سرودند.

اسلاید 9 :

تاريخ ادبيات (2)

قالب‌هاي شعر در دوره غزنوي

1- قالب مسلط و تكامل يافته قصيده است

2- در مقدمه قصيده‌هاي اين دوره، تشبيب وتغزل به طور زيبايي مجال تجلي يافته است

3- ساير انواع شعر سير تكاملي مي‌پيمايد

4- هنوز غزل، استقلال نيافته و به صورت تغزل همراه قصيده است

اسلاید 10 :

تاريخ ادبيات (2)

آل زيار

بيشتر افراد خاندان زياري فاصل و دانش دولت و شاعر پرور بوده‌اند

شمس المعالي خود خوش خط بود و پيوسته با فضلا و دانشمندان معاشرت و مكاتبه داشت. در انشاي نثر عربي ماهر بود. در نوروز و مهرگان به شاعران صله مي‌داد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید