بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

فصل اول 
اهداف تربيت‌بدني و ورزش در مدارس

هدف كلي‌

شناخت اهداف و نقش آن در تعيين محتوا و خطمشيهاي اجرايي درس تربيت‌بدني در مدارس‌.

 هدفهاي رفتاري‌

  1. مفهوم تربيت‌بدني و تعاريف مربوط به آن
  2. اختلاف بين دو واژة«ورزش‌» و «تربيت‌بدني‌»

اسلاید 2 :

  1. نقش اهداف در برنامه‌ريزي فعاليتهاي تربيت‌بدني و ورزش مدارس
  2. اهداف عمومي تربيت‌بدني در دورة ابتدايي‌، راهنمايي و دبيرستان
  3. تعریف واهداف آموزش و پرورش
  4. اهداف كلي و اختصاصي تربيت‌بدني و ورزش.
  5. ضرورت تدوين برنامه‌هاي تربيت‌بدني و ورزش در مدارس
  6. اهداف تربيت‌بدني در مدارس را از نظر «كين‌» و «دكتر تاش‌»

اسلاید 3 :

مفهوم تربيت‌بدني

به منظور تعيين اهداف تربيت‌بدني ابتدا لازم است كه مفهوم تربيت‌بدني در مدارس به درستي شناخته شود. بسياري از افراد جامعه و حتي تعدادي از معلمان و مربيان تربيت‌بدني دو واژة ورزش و تربيت‌بدني را به جاي يكديگر به كار مي‌برند. اين موضوع چنان فراگير شده است كه در بسياري از برنامه‌هاي آموزشي واژة ورزشي به جاي واژة تربيت‌بدني به كار برده مي‌شود. اگرچه هر دو بر پاية فعاليتهاي جسماني بنا شده اما تربيت‌بدني از نظر ماهيت و اهداف با ورزش تفاوت داشته و اين تفاوتها در اجراي برنامه‌ها شكل واقعي و عيني به خود مي‌گيرد. اين تفاوتها در تعاريف هر يك از واژه‌هاي تربيت‌بدني و ورزش به خوبي مشاهده مي‌شود.

اسلاید 4 :

ژرژهپر : «تربيت‌بدني علمي است منظم‌، اصولي‌، تدريجي و مداوم كه از سن كودكي تا كهولت به منظور تقويت كامل بدن كسب سلامتي و بالابردن قدرت و استقامت دستگاههاي مختلف بدن و پرورش استعدادهاي افراد براي انجام هر نوع فعاليت مي‌باشد».

 دكتر لوبوش : «تربيت‌بدني مجموع روشهايي است كه جهت تبديل بدن به يك وسيلة مورد اعتماد و تطابق و همگامي با محيطهاي بيولوژيكي و اجتماعي از طريق پرورش عوامل بيولوژيكي (قدرت و استقامت دستگاههاي گردش خون و تنفس‌) و عوامل رواني‌ـ حركتي كه خود باعث به وجود آمدن كنترل و مهارتهاي بدني كه يكي از عوامل مهم رفتار و شخصيت آدمي است مي‌باشد».

با تعاريف فوق مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه ورزش بخشي از تربيت‌بدني است كه انجام‌دادن آن منوط به كسب انواع مهارتهاي حركتي و ورزشي است‌.

اسلاید 5 :

ماهيت تربيت‌بدني

محتوا يا كلية فعاليتهايي كه با نام تربيت‌بدني آموزش داده مي‌شود بر پاية فعاليتهاي جسماني استوار بوده و از ورزش جدا نمي‌باشد و حتي مي‌توان عنوان نمود كه در بسياري مواقع از طريق انواع رشته‌هاي ورزشي مي‌توان به اهداف تربيت‌بدني دست يافت اما بايد اين موضوع مهم را يادآوري نمود كه در شيوه‌هاي اجرايي و هدف كار و فعاليت تربيت‌بدني و ورزش تفاوت وجود دارد.

تربيت‌بدني جزئي لاينفك از برنامه‌هاي آموزش و پرورش بوده كه آموزش همگاني براي تمام دانش‌آموزان مطرح است و در آموزش تربيت‌بدني در مدارس صحبت از ورزشكاران نخبه‌، كار مداوم و خسته‌كننده براي رسانيدن آنان به درجة قهرماني در يك رشتة ورزشي خاص مطرح نيست‌.

 

اسلاید 6 :

اهداف تربيت‌بدني 

برنامه‌هاي تربيت‌بدني داراي اهداف مشخص مي‌باشد. معلمان و برنامه‌ريزان تربيت‌بدني مي‌بايست با اهداف اين درس آشنا بوده و بتوانند آنها را با استناد به دلايل‌، مدارك و منابع علمي براي دانش‌آموزان و والدين آنها توجيه كنند. چنانچه اهداف برنامه‌هاي تربيت‌بدني در هر سطح از تحصيل (ابتدايي‌، راهنمايي‌، متوسطه‌) به طور واضح و روشن بيان گردند، در اين صورت همة افرادي كه در تهيه و تدوين و يا اجراي برنامه‌ها، مشاركت مي‌كنند، قادر خواهند بود، پاسخ به اين سؤال مهم و اساسي كه «چرا و براي چه منظور فعاليت مي‌كنند» با درك و آگاهي كامل دريافت نمايند.

پاسخ منطقي و فلسفي اين «چرايي‌» در واقع محور و مركزيتي براي جهت‌دهي و كسب موفقيت در اجراي برنامه‌هاي تربيت‌بدني در مدارس خواهد بود. در اين بخش از كتاب اهداف تربيت‌بدني را با در نظرگرفتن ابعاد وجودي انسان و نيازهاي واقعي آنان به دو دستة اهداف عمومي و اختصاصي در هر دورة تحصيلي به شرح زير بيان مي‌گردد.

 

اسلاید 7 :

  1. 1. اهداف عمومي تربيت‌بدني در دورة ابتدايي‌

اهداف تربيت‌بدني در دورة ابتدايي را مي‌توان به شرح زير بيان نمود: 

1-1. پرورش قابليتهاي جسماني با به‌كارگيري عضلات مختلف بدن از طريق حركات و فعاليتهاي جسماني متناسب با هر يك از اندامها

1-2. پرورش قواي ذهني دانش‌آموزان از طريق بازيهاي سازمان‌يافته‌

1-3. تقويت روحية اجتماعي و مسئوليت‌پذيري از طريق بازيها و حركات‌دسته‌جمعي‌

1-4. رشد اخلاق و حس به گزيني از طريق مشاركت در بازيهاي اجتماعي‌

1-5. كمك به رشد و جلوة شخصيت كودك با ايجاد تفكر خودكار در او از طريق‌انواع فعاليتهاي جسماني‌

اسلاید 8 :

1-6. كمك به دانش‌آموزان در فراگرفتن مهارتهاي صحيح حركتي پايه و بنيادي از قبيل‌راه‌رفتن‌، دويدن‌، پريدن و...

1-7. ايجاد عادتهاي ايمني و آشنا ساختن آنها با اجراي كارهاي مقدماتي در موقع‌برخورد با حوادث و مشكلات‌

1-8. ايجاد عادتهاي بهداشتي در دانش‌آموزان و علاقه‌مند ساختن آنها به رعايت اموربهداشتي در حفظ سلامتي خود و ديگران‌

1-9. پرورش و تقويت روحية نظم و انضباط در كارها

1-10.علاقه‌مند ساختن دانش‌آموزان به تقويت و سلامتي بدن و داراشدن اعضا واندامهاي متناسب‌

تحقق اهداف فوق از طريق محتواي درسي مناسب در قالب بازيها، حركات موزون‌، ورزشها، بازيهاي محلي و به طور كلي فعاليتهاي جسماني امكان‌پذير خواهد بود.

2

اسلاید 9 :

  1. 2. اهداف عمومي تربيت‌بدني در دوره‌هاي راهنمايي و دبيرستان‌

همة دانش‌آموزان در دورة راهنمايي و دبيرستان مي‌بايست آمادگي پيدا نمايند تا بتوانند در فعاليتهاي سازنده و مطلوب اجتماعي جامعه شركت نمايند. به دنبال هدفهاي عمده‌اي كه براي درس تربيت‌بدني در دورة ابتدايي بيان گرديد، اهداف كلي براي اين درس در دورة راهنمايي و متوسطه مي‌توان در نظر گرفت‌. دانش‌آموزان به منظور رويارويي با شرايط و اوضاع زندگي روزمره و فائق‌آمدن بر مشكلات روزافزون و پيچيدة آن‌، نياز به توسعه و تكامل قابليتها و تواناييهاي خود دارند تا قادر باشند سلامتي‌، تندرستي و نشاط دورة نوجواني و جواني خود را حفظ كرده‌، مسائل و مشكلات را با انديشة خلاق خود حل كنند، گزينشهاي اخلاقي نيكو بنمايند و با ابراز تمايلات خوشايند، نگرشهاي منطقي‌، درك ارزشها و قدرشناسيها، بتوانند عواطف و احساسات خود را به نحو مطلوبي بيان نمايند. دانش‌آموزان در اين دوره از تحصيل از طريق شركت در گروههاي اجتماعي روابط رودررو با ديگران و همسالان خود برقرار مي‌سازند.

اسلاید 10 :

سرانجام رشد و بلوغ اجتماعي به وسيلة روابط گروهي همانند انجمنهاي ورزشي مدرسه‌، مسابقات مختلف ورزشي و غيره افزايش مي‌يابد. هدفهاي عمدة تربيت‌بدني در اين دوره به قرار زير است‌: 

2-1. توسعه و رشد اندامها و عضلات مختلف بدن و پرورش استعدادهاي جسماني از طريق شركت در فعاليتها و تمرينات ورزشي منظم و مداوم‌.

2-2. بهبود و توسعة مهارتهاي عصبي‌ـ عضلاني و افزايش هماهنگي در انجام حركات و فعاليتهاي جسماني و به ويژه مهارتهاي ورزشي از طريق يادگيري مهارتها و فنون رشته‌هاي مختلف ورزشي و حركات بنيادي‌.

2-3. توسعه و رشد مهارتهاي شناختي كه در برگيرندة معلومات‌، درك و تشخيص ارزشهايي است كه با اجراي فعاليتهاي جسماني همراه است‌.

2-4. توسعه و رشد اجتماعي دانش‌آموزان كه به منظور سازگاري دانش‌آموزان با خود و با ديگران و توسعة معيارهاي مطلوب رفتاري است كه از طريق شركت دانش‌آموزان در فعاليتهاي گروهي و بازيهاي ورزشي حاصل مي‌شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید