دانلود فایل پاورپوینت حسابرسی داخلی و علوم رفتاری

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت حسابرسی داخلی و علوم رفتاری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت حسابرسی داخلی و علوم رفتاری قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

حسابرسی داخلی و علوم رفتاری
عوامل مؤثر بر جنبه های رفتاری حسابرسی داخلی
بنیادهای رفتاری حسابرسی داخلی
مهارتهای رفتاری حسابرسان داخلی
آیین رفتار حرفه ای و حسابرسی داخلی
خلاصه و نتیجه گیری
 

اسلاید ۲ :

تعریف علوم بر حسب موضوع یا غایت
 
نقش توجه به غایت در تعریف  و طبقه بندی علوم اجتماعی 
 
حسابرسی داخلی  ؛ به مثابه علمی که بر اساس غایت خود تعریف می شود
 
حسابرسی داخلی ؛ شاخه ای از علوم اجتماعی که با مباحث رفتاری پیوند محکمی دارد
 

اسلاید ۳ :

موفقیت و کارآمدی حسابرسی داخلی
بدون توجه به جنبه های رفتاری آن
اگر غیر ممکن نباشد، بعید است

اسلاید ۴ :

 
تعریف حسابرسی داخلی و جایگاه سازمانی آن
 
رویکرد سازمان در زمان اجرای عملیات حسابرسی داخلی
 
رویکرد سازمان به گزارشهای حسابرسی داخلی
 
 
 

اسلاید ۵ :

حسابرسی داخلی ؛ 
 
ارزش آفرینی از طریق بهبود کارآیی ، اثربخشی و رعایت قوانین ، مقررات ، سیاست ها و رویه ها و در نتیجه ارتقاء مقبولیت اجتماعی بنگاه 

اسلاید ۶ :

تخصیص زمان و بودجه ی لازم به حسابرسی داخلی
هموار سازی مسیر عملیات حسابرسی داخلی
پشتیبانی مدیریت ارشد و همکاری مدیران میانی

اسلاید ۷ :

…سپس در کار عاملان خود بیندیش ، و پس از آزمون به کارشان بگمار ، و به میل
خود و بی مشورت دیگران به کاری مخصوصشان مدار ، که به هوای خود رفتن و برای دیگران
ننگریستن ،ستمگری بود و خیانت ؛ و عاملانی این چنین را در میان کسانی جو که تجربت دارند
پس روزی اینان را فراخ دار ! که فراخی روزی نیروشان دهد تا در پی اصلاح خود
برآیند ، و بی نیازیشان بود ، تا دست به مالی که دراختیار دارند نگشایند ، و حجتی بود بر
آنان اگر فرمانت را نپذیرفتند ، یا در امانتت خیانت ورزیدند.
پس بر کارهای آنان مراقبت دار، وناظری راستگو و وفا پیشه بر ایشان بگمار که مراقبت
نهانی تو در کارهاشان ، وادار کننده آنهاست به رعایت امانت ، و مهربانی بر رعیت ؛ و خود را
از کارکنانت واپای ! اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود ، و گزارش ناظران بر آن خیانت
همداستان بود ، بدین گواه بسنده کن ، و کیفر او بدو برسان و آنچه بدست آورده بستان .

اسلاید ۸ :

 
…پس در باره کاتبان خود بنگر ، و بهترینشان را بر سر کار بیاور و نامه هایی را که در آن تدبیرهاو رازهایت
 نهان است ، از میان جمع کاتبان به کسی مخصوص دار که صالحتر از دیگران است . کسی که مکرمت در حق وی 
 او را به طغیان نکشاند و بر تو دلیر نگرداند آنسانکه در جمع حاضران مخالفتت تواند ، و پیمانی را که به   سود 
تو بسته سست نگرداند ، و در به هم زدن پیمانی که به زیان توست در نماند و قدر خود را در کارها بداند ، چه 
آن که قدر خود را نداند در شناختن  قدر جز خود نادانتر بود و درماند . و در گزیدن اینان تنها به فراست و
 اطمینان ، و خوش گمانی خوداعتماد مکن که مردم برای جلب نظر والیان به آراستن ظاهر می پردازند و خوش خدمتی
 را پیشه می سازند  اما درپس آن ، نه خیرخواهی است و نه از امانت نشان . لیکن آنان را بیازمای به خدمتی که برای والیان
  نیکو کار پیش از تو عهده دار بودند ؛ آن کس را جستجو کن که میان همگان اثری نیکو نهاده ، و به امانت از همه شناخته تر 
است  و امتحان خود را داده اند . و بر سر هر یک از کارهایت مهتری از آنان بگمار که نه بزرگی کار او را ناتوان سازد
  و نه بسیاری آن وی را پریشان ، و هر عیب که در کاتبان توست و تواز آن غافل شوی به عهده تو ماند .
 
 عهدنامه ی مالک اشتر؛ نهج البلاغه

اسلاید ۹ :

کارکردهای رفتاری حسابرسی داخلی
اصول حاکم بر رفتار حسابرسان داخلی
روابط حسابرسان داخلی با هر کدام از گروههای ذینفع
ویژگیهای کیفی رفتارهای حسابرسان داخلی

اسلاید ۱۰ :

کارکردهای رفتاری تجویز شده از سوی مدیریت ارشد یا کمیته ی حسابرسی
 
کارکردهای رفتاری ناشی از عوامل محیطی و شرایط فضای کار
 
کارکردهای رفتاری مورد نظر مشتریان بر اساس تجارب حسابرسی های پیشین و شرایط کنونی عملیات در حال اجرای حسابرسی
 
کارکردهای رفتاری مورد انتظار بر اساس نتایج حسابرسی  
 
 
 
 
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 23 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد