دانلود فایل پاورپوینت ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمه

طبق بخش ۶۱ استانداردهای حسابرسی، حسابرس مستقل باید از فعالیتهای واحد حسابرسی داخلی واحد مورد رسیدگی شناخت داشته باشد و مربوط بودن آن به کار حسابرسی را مورد ارزیابی قرار دهد.
اگر کار حسابرس داخلی به اهداف حسابرسی صورتهای مالی مربوط باشد، حسابرس مستقل ممکن است تصمیم بگیرد بخش مشخصی از کار انجام شده توسط حسابرس داخلی را به منظور افزایش کارایی حسابرسی مورد استفاده قرار دهد.
پیش از استفاده از کار واحد حسابرسی داخلی ، حسابرس مستقل باید واحد حسابرسی داخلی را ارزیابی و روشهای حسابرسی را نسبت به کار انجام شده توسط حسابرس داخلی اعمال کند.
بخش ۶۱ استانداردهای حسابرسی بر این نکته تاکید دارد که حتی در صورت استفاده از کار حسابرس داخلی برای تعدیل ماهیت ، زمان بندی اجرا ، یا حدود روشهای حسابرسی مستقل، مسئولیت اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، تنها به عهده حسابرس مستقل است.

اسلاید ۲ :

مفاد این بخش برای مواردی که حسابرس داخلی به حسابرس مستقل در اجرای روشهای حسابرسی مستقل کمک می کند ، کاربرد ندارد.
در چنین شرایطی، راهنماییهای مربوط به سرپرستی ، به شرح مندرج در بخش ۲۲ استانداردهای حسابرسی، با عنوان ”کنترل کیفیت کار حسابرسی“ کاربرد دارد.
به همین ترتیب ، مفاد این بخش در مورد کارکنان واحد مورد رسیدگی که تنها عنوان حسابرس داخلی را دارند، اما عملاً کار حسابرسی داخلی انجام نمی دهند، نیز کاربرد ندارد.
برای مثال ،کارکنان واحد مورد رسیدگی که محاسبات صورتحسابها را کنترل می کنند ، ممکن است حسابرسان داخلی نامیده شوند ، اما چون عملیات حسابرسی داخلی را انجام نمی دهند ، مفاد بخش ۶۱ در مورد آنها کاربرد ندارد.

اسلاید ۳ :

تعاریف

حسابرسان داخلی. کارکنان واحد مورد رسیدگی که مسئولیت ارائه : الف) تحلیل ها، ب) ارزیابی ها و پ) توصیه هایی به مدیریت واحد مورد رسیدگی و هیئت مدیره را بر عهده دارند.
وظیفه حسابرسی داخلی. یک فعالیت ارزیابی بیطرفانه ، و بخشی از محیط کنترلی واحد مورد رسیدگی است که جهت ارائه خدمت به واحد مورد رسیدگی فعالیت می کند.
وظایف حسابرسی داخلی عبارت است از :
• نظارت بر کنترلهای داخلی و ارائه توصیه هایی برای بهبود آن.
• رسیدگی به گزارشهای مالی و عملیاتی.
• بررسی صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی عملیات مالی و       غیرمالی.
• بررسی رعایت قوانین و مقررات و سیاستها و دستورالعملهای       مدیریت.

اسلاید ۴ :

کلیات

حسابرس باید فعالیتهای حسابرسی داخلی، و اثر آن را بر روشهای حسابرسی مستقل مورد توجه قرار دهد.

اسلاید ۵ :

شناخت واحد حسابرسی داخلی

به منظور شناسایی و ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت در صورتهای مالی و به دنبال آن ، طراحی و اجرای روشهای حسابرسی لازم. حسابرس باید شناخت کافی از فعالیتهای حسابرسی داخلی، کسب کند.
در مواردی که کار حسابرسی داخلی به برآورد خطر در حسابرسی مستقل مربوط است، حسابرس مستقل باید واحد حسابرسی داخلی را مورد ارزیابی قرار دهد.

اسلاید ۶ :

ارزیابی واحد حسابرسی داخلی

در مواردی که حسابرس در نظر دارد از نتایج برخی کارهای واحد حسابرسی داخلی استفاده کند باید این کارها را از لحاظ کفایت آنها، مورد ارزیابی و آزمون قرار دهد.

اسلاید ۷ :

چشم انداز بخش عمومی

بخش عمومی در حالی از حسابرسان داخلی استفاده می کند که وظیفه گزارشگری به دستگاههای قانون گذار ، به عنوان حسابرس مستقل ، بر عهده یک سازمان حسابرسی دولتی است.
در این شرایط، ملاحظات مندرج در بخش ۶۱ استانداردهای حسابرسی،
  با عنوان ”استفاده از خدمات حسابرس دیگر“ باید مورد توجه قرار بگیرد.

اسلاید ۸ :

مسئولیت حسابرس مستقل در مقابل مسئولیت حسابرس داخلی

طبق بخش ۶۱ استانداردهای حسابرسی ، مسئولیت حسابرس مستقل از
  بابت اظهارنظر حسابرسی، در صورت استفاده از کار واحد حسابرسی داخلی، کاهش نمی یابد.

در واقع بر پایه بند ۸ بخش مزبور، ”مسئولیت هر گونه قضاوت مربوط به حسابرسی صورتهای مالی، با حسابرس مستقل است.“
اگر حسابرس مستقل فعالیتهای حسابرس داخلی را به حسابرسی صورتهای مالی مربوط بداند و حسابرس داخلی را واجد صلاحیت ارزیابی نماید، آنگاه حسابرس مستقل ممکن است نتایج کار واحد حسابرسی داخلی ، جهت تعدیل ماهیت، زمان بندی اجرا و حدود روشهای حسابرسی استفاده کند؛
  با این وجود ، حسابرس مستقل نمی تواند روشهای حسابرسی را به طور کامل حذف کند.

اسلاید ۹ :

مسئولیت حسابرس مستقل در مقابل مسئولیت حسابرس داخلی

به دلایل زیر، بعضاً امکان دارد حسابرس مستقل از کار حسابرس داخلی استفاده نکند:
  الف .  کار حسابرس داخلی به حسابرسی صورتهای مالی مربوط نباشد.

  ب  .  حسابرس داخلی واجد صلاحیت لازم نباشد ، یا در واحد مورد           رسیدگی از جایگاه مناسبی که بیطرفی او را تضمین کند ،             برخوردار نباشد.

  پ  .  آزمون کارهای انجام شده توسط حسابرس داخلی در مقایسه با          آزمون کنترلها یا آزمونهای  محتوایی که توسط حسابرس             مستقل ، راساً انجام می شود، فاقد کارایی باشد.

  ت .   خطر ، اهمیت و ذهنی بودن برخی زمینه های حسابرسی بالا          باشد.

اسلاید ۱۰ :

مسئولیت حسابرس مستقل در مقابل مسئولیت حسابرس داخلی

طبق بخش ۶۱ استانداردهای حسابرسی، حسابرس مستقل باید از فعالیتهای واحد حسابرسی داخلی شناخت پیدا کند و اثر فعالیتهای این واحد بر روشهای حسابرسی مستقل را مورد توجه قرار دهد.
طبق مفاد این بخش ، حسابرس مستقل ملزم به استفاده از کار حسابرسان داخلی نیست ، بلکه براساس آن ، حسابرس مستقل می تواند از کار حسابرسان داخلی به منظور کاهش هزینه های حسابرسی استفاده کند ، اما حداقل استفاده از کار حسابرسان داخلی نیز الزامی نشده است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 19 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد