بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

 

اسلاید 1 :

›اهمیت خانواده را توضیح دهد

›اهداف اساسی خانواده را تعیین نماید.

›تعاریف خانواده را از دیدگاه های مختلف شرح دهد.

›خصوصیات خانواده را ذکر نماید.

›ویژگی های انواع خانواده را توصیف نمایند.

›تشابهات و تفاوت های دو مدل در بررسی خانواده را با هم مقایسه کند.

›تاثیر ژنوگرام و اکومپ در بررسی خانواده را بطور خلاصه شرح دهد.

›موانع پرستاری خانواده را شرح دهد.

اسلاید 2 :

› هسته مرکزی اجتماع

›پایه و اساس سلامت جامعه

›مولد نیروی انسانی و سایر نهادهای اجتماعی

›کوچکترین واحد اجتماعی (انتقال ارزشهای جامعه)

›یک نظام اجتماعی و طبیعی با ویژگی خاص

›کانون رشد و تعالی انسان

›

›

اسلاید 3 :

›تطابق و برآورده کردن نیازهای افراد

› برآورده کردن نیازهای جامعه

›به دنیا آوردن و اجتماعی کردن

›ایجاد ثبات در زندگی افراد

›ایجاد زمینه اصلی یادگیری رفتارهای فردی،تفکر و احساسات اعضا

›وظیفه اصلی خانواده:پرورش رشد روانی،اجتماعی و رفاه اعضا

›انتقال ارزشهای اجتماعی و حفظ آنها

اسلاید 4 :

یک گروه مرجع ابتدایی با 5 ویژگی عمومی

›نظام اجتماعی کوچک

› ارزشها و قواعد فرهنگی خاص خود

›ساختار خاص خود

›انجام کارکردهای اساسی معین

›حرکت بوسیله مراحل چرخه زندگی

اسلاید 5 :

›«خانواده» برگردان واژه لاتین Family از ریشه Familia به معنای «برده» و «مستخدم» گرفته شده است. این تحوّل لغوی تحوّل مفهومی را نیز می‏رساند؛ بدین معنا كه در گذشته، نظام خانواده گسترده بوده و شامل غیر اعضای خانواده نظیر خدمت‏كار هم می‏شده و امروزه به نظام هسته‏ای تبدیل شده است. خانواده هسته‏ای مبتنی بر رابطه نسبی یا سببی میان اعضای خانواده است.

›

اسلاید 6 :

›وابسته به دیدگاه تئوریکی

›سنتی

›دهه 1980: 2 نفر یا بیشتر که از نظر عاطفی،جسمی و مالی بهم وابسته باشند

اسلاید 7 :

خانواده یک واحد اساسی برای تکامل

شخصیت و روابط اعضاء ، مانند والدین و فرزندان

اسلاید 8 :

›واحدی که در آن والدین فقط رابطه - زیستی با فرزندانشان دارند .

اسلاید 9 :

›خانواده از دو نفر یا تعداد بیشتری از افراد تشکیل شده ، که از نظر عاطفی به یکدیگر وابسته هستند ، در یک مکان جغرافیایی زندگی کرده و هدف مشترک دارند .

›

اسلاید 10 :

›خانواده گروهی متشکل از افراد دارای کیفیت مدنی ، حقوقی و معنوی ، که هسته اولیه آن را از ازدواج مشروع زن و مرد تشکیل می دهد و طرفین دارای حقوق و وظایف جدید میشوند

›

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید