بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

طبابت، کار خداوند است

قرآن کریم، از ابراهیمِ خلیل علیه السلام نقل میکند که فرمود:

دانشنامه احادیث پزشکی، ج 1، ص: 8

n[4].« وَ إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِینِ »

و چون بیمار شوم، او (خداوند) شفایم میدهد.

این سخن، بدین معناست که طبابت، کار خداوند متعال است و طبیب واقعی اوست.[ 5] خداوند است که خواصّ درمانی را در

داروها نهاد و در نظام آفرینش، براي هر دردي دارویی آفرید[ 6] و به انسان، استعداد شناخت دردها و داروها و چگونگی درمان

خود، قرار داد، چنان که پیامبران الهی نیز (براي درمان « شافی » و « طبیب » آنها را عنایت کرد و بدینسان، او را مظهر نامهاي

بیماريهاي جان) مَظهر این نامهاي مقدّس هستند

اسلاید 2 :

الف چیرگی شهوت

1036 . امام صادق علیه السلام: جز از سرِ چیرگی شهوت، آمیزش مکن.

ب انتخاب زمان مناسب

1037 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از سفارشهاي ایشان به امام علی علیه السلام: اي علی! بر تو باد آمیزش در شب دوشنبه؛ چرا

که اگر میانتان فرزندي تقدیر شود، حافظ کتاب خدا و خرسند به تقدیر خداوند عز و جل خواهد بود.

اي علی! اگر در شب سهشنبه با همسرت نزدیکی کردي و میانتان فرزندي تقدیر شد، پس از گواهی دادن به این که خدایی جز اللّه

نیست و

محمّد، پیامبر خداست، شهادت، روزي او خواهد شد، خداوند، او را همراه با مشرکان، کیفر نخواهد داد و خوشْبو دهان، دلْ

مهربان، گشادهدست و پیراسته زبان از غیبت و دروغ و تهمت، خواهد بود.

اسلاید 3 :

اي علی! اگر در شب پنجشنبه با همسرت نزدیکی کردي و میانتان فرزندي تقدیر شد، حکمرانی از حکمرانان یا عالمی از عالمان

خواهد بود؛ و اگر در روز پنجشنبه، به هنگام برگشتن خورشید از میانه آسمان با او نزدیکی کردي و میانتان فرزندي تقدیر شد، تا

گاهِ پیرياش شیطان به او نزدیک نخواهد شد و انسانی راست و درست خواهد بود و خداوند عز و جل، سلامت دین و دنیا را

روزي او خواهد ساخت.

اي علی! اگر شب جمعه با او نزدیکی کردي و میانتان فرزندي بود، سخنوري خوشْگوي و پُرزبان خواهد بود. اگر در روز جمعه،

پس از عصرگاهان با او نزدیکی کردي و میانتان فرزند تقدیر شد، ناموَري سرشناس و آگاه خواهد بود. اگر هم در جمعه شب، پس

از نماز عشا با او نزدیکی کردي، امید است، به خواست خداوند متعال، یکی از ابدال باشد.

اسلاید 4 :

ج پوشیده داشتن

1040 . امام علی علیه السلام: پیامبر خدا از این نهی فرمود که در حالی مرد با همسرش آمیزش کند که کودکی در گهواره، آنان را

nمینگرد.

1041 . امام صادق علیه السلام: انسان، نباید با وجود پسر بچّه در خانه، با همسرش یا کنیزش آمیزش کند؛ زیرا این کار، پیامدِ زنا

دارد.

1042 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: سه چیز را از کلاغ بیاموزید: پنهان داشتن آمیزش، سحرخیزي در طلب روزي، و احتیاطورزي

او را.

اسلاید 5 :

الف بازي. عنه صلی الله علیه و آله: إذا جامَعَ أحَدُکُم امرَأَتَهُ، فَلا یَتَنَحَّ حَتّی تَقضِیَ حاجَتَها، کَما یُحِبُّ أن یَقضِیَ حاجَتَهُ.[ 1433
دانشنامه احادیث پزشکی، ج 1، ص: 623
1050 . امام رضا علیه السلام: با همسرت نزدیکی مکن، مگر آن که با او بازي کنی و پستانهاي او را بمالی؛ چرا که اگرچنین کنی، آب او و آب تو در هم آید و از آن، بارداري حاصل آید و همانند آنچه تو از او میخواهی، از تو بخواهد واین، در چشمانش هویدا شود.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: سه چیز از نامهربانی است: این که کسی با کسی همراه شود و از نام و کنیه وي نپرسد؛ این که مردي به غذایی دعوت شود و نپذیرد یا بپذیرد و نخورد؛ و این که مرد پیش از بازي، با همسر خویش نزدیکی کند.

اسلاید 6 :

ب پرهیز از شتاب ورزي

1051 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: اگر کسی از شما خواست به سراغ زن خویش برود، او را به شتاب نیفکند.

1052 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: اگر کسی از شما آمیزش کند، به سان پرندگان با زنان رفتار نکند، بلکه درنگ ورزد، و

لَختی بمانَد.

1053 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: اگر کسی از شما [خواست با همسر خویش آمیزش کند، حقّ او را ادا کند و سپس، اگر پیش

از برآوردنِ نیازِ او نیاز خویش را برآورد، با او شتاب نورزد تا نیاز او را نیز برآورَد.

1054 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: اگر کسی از شما با همسر خویش آمیزش کند، کناره نگزیند تا هنگامی که نیاز زن را هم

برآورد، چنان که خود دوست دارد نیازش برآورده شود

اسلاید 7 :

ج خودداري از سخن گفتن

1055 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در سفارش به امام علی علیه السلام: اي علی! در هنگام آمیزش، سخن مگوي؛ چرا که اگر

[ میانتان فرزندي تقدیر شود، اطمینانی نیست که لال نباشد.[

: 1056 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خداوند تبارك و تعالی برایتان این را ناخوشایند میدارد که... در هنگام آمیزش، سخن .« بگویید»n. همچنین فرمود« این کار، گُنگی میآورد » :

1057 . امام صادق علیه السلام: به گاه به هم رسیدن ختنهگاهها، از سخن گفتن بپرهیزید؛ چرا که گُنگی میآورد.

اسلاید 8 :

د وضو براي بازگشتن

1058 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: اگر کسی از شما به سراغ زن خویش برود و آنگاه بخواهد دیگر بار هم این کار را انجام

دهد، وضویی بسازد؛ زیرا این کار، نشاط بیشتري براي بازگشتن، ایجاد میکند

 

 

د خوردن عسل

1065 . امام رضا علیه السلام درباره آمیزش و آداب آن: پس، غسل کن و همان دم، قدري مومیایی با شربت عسل یا با عسلی که

کف آن را برداشته باشند، بخور؛ زیرا این کار، همانند آن آبی را که از تو بیرون رفته است، به تو باز میگردانَد

اسلاید 9 :

د خوردن عسل

1065 . امام رضا علیه السلام درباره آمیزش و آداب آن: پس، غسل کن و همان دم، قدري مومیایی با شربت عسل یا با عسلی که کف آن را برداشته باشند، بخور؛ زیرا این کار، همانند آن آبی را که از تو بیرون رفته است، به تو باز میگردانَد.

اسلاید 10 :

دستگاه تناسل و دفع ادرار

1 اشاره به حکمت نهفته در آن /13

980 . امام صادق علیه السلام خطاب به مفضل  بن عمر: اي مفضل! در این بیندیش که چگونه آلتهاي آمیزش در مرد و زن،

به گونهاي همخوانِ این کار، قرار داده شده است. براي مرد، آلتی انبساطپذیر قرار داده شده که دراز میشود تا نطفه به زهدان برسد؛

چه این که مرد، بدان نیاز دارد که آب خویش در دیگري بیفکند. براي زن هم ظرفی گود آفریده شده تا هر دو آب را در خود،

جاي دهد و فرزند را در درون خود بپذیرد، گنجایش او را داشته باشد و او را حفظ کند تا زمانی که استحکام یابد. آیا این،

برخاسته از تدبیر خدایی حکیم و پُر مهر نیست؟ از آنچه برایش انباز میگیرند، پیراسته و فراتر باد!...

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید