بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

اهداف كلي درس

هدف كلي از درس تاريخ ادبيات 3 آشنايي دانشجو با ويژگي هاي

شعر و تحول آن  در عهد  صفوي، افشاريه، زنديه  و  قاجاريه و

گويندگان و نويسندگان مطرح اين دوران است.

اسلاید 2 :

اهداف رفتاري

انتظار مي رود كه دانشجو پس از مطالعه اين درس بتواند  به

نحوي مستدل درباره تحول شعر در عهد  صفوي،افشاريه و..

بحث  كند  و  اطلاعاتي  نسبتا  مبسوط  درباره  گويندگان  و

نويسندگان مطرح اين دوران ارائه دهد.

اسلاید 3 :

ويژگي هاي شعر

1-تنوع سبك ها 1:

-وجود شيوه هاي گوناگون سرايش شعر به دليل گستردگي منطقه

جغرافيايي(طرز يا سبك شعر پيش از قرن دهم).

-رواج سبك هندي به عنوان سبك رايج شعري.

اسلاید 4 :

تنوع سبك ها2

سرايندگان مقلد سبك ادوار پيشين  در شعر حماسي از فردوسي

در قصيده از خاقاني،انوري،در غزل از بابا فغاني،امير خسرو

دهلوي و حافظ سرمشق گرفته اند.

اسلاید 5 :

2-تشخيص

جاندارانگاري در دوره صفوي از آرايه هاي غالب شعري است

و اين امر بر جنبه تخيل شعر اين دوره مي افزايد.

زان چهره گل به دامن انديشه مي كنم

                             خورشيد مي فشارم و در شيشه مي كنم

اسلاید 6 :

3-كاربرد تمثيل يا ارسال المثل

دليل اين امر ورود مضامين مربوط به محيط زندگي و رويدادهاي

روزمره آن در شعر است.

مرا كيفيتي زان چشم كافي است

                                        (رياضت كش به بادامي بسازد)

                                                                      طالب

اسلاید 7 :

4-رواج تك بيت

در شعر اين دوره تك بيت هايي وجود دارد كه مثل نيستند اما

حكم  مثل ساير يافته اند:

نيست اوج اعتبار پوچ مغزان را ثبات

                                    كوزه خالي فتد زود از كنار بامها

اسلاید 8 :

5-سادگي لفظ و تازگي زبان

بيرون آمدن شعر از محدوده  زبان ادبی و انعكاس بسياري از

لغات و تركيبات آن دوره درشعر و نزديك شدن شعر به سطح

ذوق و ادراك عام:

درغربت مرگ بيم تنهايي نيست

                                      ياران عزيز (آن طرف)بيشترند

اسلاید 9 :

6-افراط در كاربرد صور خيال

افراط در استعمال صور خيال(مجاز،تشبيه واستعاره)كه موجب

دشواري ادراك مضمون مي شود:

دل(دامن مجاورت)چشم  تر گرفت

                              با (طفل اشك)صحبت ديوانه در گرفت

اسلاید 10 :

7- رواج سبك هندي

-ويژگيهاي سبكي:تخيل دقيق،الفاظ ساده،كثرت صور خيال،آوردن

مثل.

-وجه تسميه سبك:شاعران اين سبك عمدتا زبان فارسي را در هند

آموخته اند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید