بخشی از مقاله

چکیده

حدود یک دهه از ورود آموزش مجازي به برخی از مدارس و دانشگاه هاي کشور از قبیل شیراز ، علم و صنعت ، امیرکبیر و... می گذرد. اما هنوز در رشته ي زبان و ادبیات فارسی به شکل جدي مطرح و مزایاي آن معرّفی نشده است. حال آنکه آموزش مجازي به دلیل فراگیري ، انعطاف پذیري ، امکان آموزش و پژوهش با حداقّل هزینه ، حل کردن مشکل رفت و آمد و مسافت و حضور فیزیکی در کلاس ، یافتن فرصت طلایی براي مطالعه ي آزاد ، نظر سنجی و ارزیابی دقیق ، تأمین محتواي بیشتر و ... می تواند جایگزین یا مکمل خوبی در کنار نظام آموزش سنتی باشد که سود آن متوجه سه گروه کاربران ، آموزشگران ونظام آموزشی خواهد بود.

رشته ي زبان و ادبیات فارسی به دلیل داشتن برخی چالش ها از قبیل: استادمحوري ، غلبه ي نظام توزیع علم به جاي تولید علم ، تطبیقی نبودن با ادبیات جهان ، پراکندگی و درهم بودن اطّلاعات کتابخانه اي ، عدم نیازسنجی پژوهشی ، وجود 15 دامنه ي روش پژوهش ، ضعف کاربران در 2 حوزه ي زبان انگلیسی و کامپیوتر ، افزایش حجم بی رویه ي مقالات تکراري و کم محتوا و ... لزوم ورود آموزش مجازي دراین رشته ، به عنوان مکمل آموزش سنتی بیشتراحساس می شود. این مقاله با روش مروري تحلیلی می کوشد تا به معرفی آموزش مجازي ، پیشینه ، اهداف ، مزایا ، کارکردها و چالش هاي این سیستم آموزشی در ایران ، با درنظر گرفتن کارکردها ، چالش ها و فرصت هاي رشته ي زبان و ادبیات فارسی در پذیرش آموزش مجازي بپردازد.

مقدمه

آموزش مجازي که از مواهب بزرگ اینترنت است در حدود سال 1990 در جهان پا به عرصه ي ظهور گذاشت و در ایران از اواخر دهه ي 1370 مطرح شد. زمینه ي ظهور چنین فناوري با دستاوردهاي آموزش از راه دور - مکاتبه اي - همراه بود که امکان آموزش در هر موقعیت زمانی و مکانی را فراهم کرد و منجر به پاسخگویی نیازهاي آموزشی متقاضیان داخلی و خارجی شد. این سسیتم آموزشی از جهت کاهش هزینه ، همگامی با پیشرفت هاي علمی و تجاري روز دنیا ، بالا بردن راندمان یادگیري ، ایجاد فرصت ادامه ي تحصیل براي شاغلین ، معلولان و ... همکاري با سازمان ها و تیم هاي مجازي و ... جایگزین یا مکمل خوبی براي آموزش سنتی است.

رشته ي زبان و ادبیات فارسی به دلیل گستردگی حوزه ها و کارآیی بالا در سطح اقتصادي و فرهنگی از طریق آموزش مجازي به غیر فارسی زبانان و متقاضیان فارسی زبان،میتواند ورود سیستم را به عنوان جایگزین یا مکمل خوبی در کنار روش هاي تدریس سنّتی ضرورت بخشید و از روند رو به رشد نشر الکترونیک که در رشته ي ادبیات فارسی کاربرد زیادي پیدا کرده ، وارد مرحله ي جدیدتري با عنوان آموزش مجازي شود که هدف اصلی نگارش این مقاله است.

به علاوه ، چالش هایی مثل غلبه ي نظام توزیع علم به جاي تولید علم ، جزیرهاي نگریستن به ادبیات فارسی ، پراکندگی منابع واطلاعات کتابخانه اي و الکترونیکی ، وجود 15 دامنه ي روش پژوهش ، سواد اطلاعاتی پایین و ضعف کاربران در زبان انگلیسی و ... با ورود می تواند به حداقل برسد. در مقاله ي حاضر ، با روش مروري تحلیلی ، سعی شده ضمن معرفی ؟ به پیشینه ي این فناوري در جهان و ایران ، کارکردهاي این سیستم آموزشی در سه سطح آموزش ، پژوهش و مشاوره براي رشته ي زبان و ادبیات فارسی ، متناسب با فضاي ؟در کشور مطرح و چالش هاي آن به همراه معرفی موانع این فناوري بررسی گردد. در پایان پیشنهاداتی براي پیگیري و تداوم اهداف مقاله مطرح گردیده است. امید است که مقاله ي حاضر بتواند به مقاصد خود دست یابد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید