بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه:

روانشناسی علمی است که از دو تبار متأثراست از یکسو

   از روانشناسی و حوزه های مختلف آن و از سوی دیگر از علوم سیاسی و سیاستگذاران.                               

 

علم سیاست که با روابط سیاسی انسانها سرو کار دارد نمی تواند اثرهای روانشناختی را نادیده بگیرد.             

اسلاید 2 :

چند نظریه:                                   

والتر لیمپن در دهه 1910:                           

 بزرگترین خطای تفکر سیاسی ما این است که بدون اشاره به انسان بخواهیم از علم سیاست سخن بگوییم.

دوالاس :

نیاز به وجود رابطه نزدیک بین دو رشته “روانشناسی” و”علم و سیاست” را ضروری میدانست.

جیمز بریس:

علم سیاست ریشه بر روانشناسی دارد.

 

اسلاید 3 :

روانشناسی چیست؟

به گونه های مختلفی تعریف شده است، نخستین دسته از روانشناسان حوزه کار خود را مطالعه فعالیت های ذهنی میدانستند.

روانشناسی تقریبا با همه جنبه های انسان سروکار دارد، پژوهشهای روانشناختی در تمام زندگی فردی و اجتماعی توسعه دارد.

اسلاید 4 :

گرایشهای مختلف روانشناسی:

روانشناسی تحولی                                                 

روانشناسی اجتماعی                                              

روانشناسی بالینی                                                  

*روانشناسی سیاسی                                               

و...                                                                 

اسلاید 5 :

روانشناسی سیاسی:

به عنوان شاخه ای از روانشناسی اجتماعی ،علم سیاست را به داده های ارزشمند مجهز و سیاست شناس را به بررسی تجربی رفتار سیاسی تشویق میکند.بررسیهای روانشناسی علم سیاست نشان می دهد که با تبلیغات پیگیر چگونه ممکن است انگیزه ها و ضعفهای بشر را شناسایی و مورد بهره برداری قرار داد.روان شناسی می تواند شناختی درست از درون جامعه در اختیار سیاست بگذارد.

اسلاید 6 :

سیاست چیست؟                    

  1. سیاست علم فرمانروایی بر کشورهاست.

2.سیاست فن و عمل فرمانروایی بر جوامع  است.                                          

اسلاید 7 :

شکل گیری رفتار سیاسی

درمورد رفتارسیاسی عناصری را که به فهم وتبیین رفتار سیاسی کمک میکند را جستجو می کنیم نظریه های سیاسی که به شناخت سیاسی و اجتماعی توجه دارند فرهنگ سیاسی موجود و انواع درگیری ها و مشارکتهای سیاسی می توانند عناصر تبیینی خوبی برای فهم رفتار سیاسی باشند.

1- نظریه های سیاسی؛

2- فرهنگ سیاسی ؛

3- انواع فرهنگ های سیاسی :

 

اسلاید 8 :

“آلموند و وربا” فرهنگ سیاسی را 3 نوع دانسته اند:

       فرهنگ سیاسی مشارکت

     فرهنگ سیاسی تبعه

      فرهنگ سیاسی محدود

اسلاید 9 :

4- مشارکت سیاسی

انواع مشارکت سیاسی:

  1. مشارکت سیاسی خود به خودی

2.مشارکت سیاسی بر انگیخته شده

اسلاید 10 :

رفتار سیاسی بهینه:

چگونگی شکل گیری یک “عمل سیاسی بهینه” در یک فرد گروه یا ملت به عوامل مختلفی بستگی دارد.در تبیین چگونگی شکل گیری یک عمل سیاسی بهینه باید چند نکته توجه کرد.                                                     

1.اینکه کدام عمل سیاسی و کدام عمل غیر سیاسی است     

  1. رفتار سیاسی را می توان بر اساس فراوانی به رفتارهای سیاسی کم و زیاد تقسیم کرد.

3.رفتارهای سیاسی منوط به برآوردن نیازهاست            

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید