بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

1- اهمیت روانشناسی شخصیت مدیران و کارکنان در سازمان را بدانیم .

2- انواع شخصیت های مدیران و کارکنان را بشناسیم.

3- کاربرد روانشناختی  درسازمان چگونه است.

4 - آشنایی با رابطه روان شناسی و دانش مدیریت

5 - دیدگاه های مختلف مدیریتی مبتنی بر مباحث روان شناختی .

اسلاید 2 :

 1 آشنایی با اصول، قواعد و فن آوری استفاده درست از نیروی انسانی

  2- آشنایی با فعال کردن خلاقیت ها

  3- مشکلات مدیر در اداره امور بیمارستان ها

  4  رفتار مدیر در بیمارستان و ریشه های آن

3  - اصول روابط اداری در بیمارستان و عوامل مؤثر در شکل گیری آن

4- چگونگی اصلاح مدیریت

5- تحلیل روان شناختی مشکلات مربوطه

6- چگونگی جذب نیرو های کارآمد و روش های فعال نگه داشتن آنان

اسلاید 3 :

   در مطالعات مدیریت، بر جنیه های روان شناختی مانند موارد زیر تأکید دارد:

   1- انگیزش      2- شخصیت

   3- ادراک        4- وضعیت روانی

   5- روابط بین گروهی

    6 – رفتار سازمانی ......

اسلاید 4 :

   این نظریه ها به ریشه یابی روان شناختی سه نوع رفتار در مدیریت پرداختند.

اسلاید 5 :

1- ساختار گروهی سازمان         2- ساختار قدرت

3- رفتار سازمانی                   4- شخصیت سازمانی

5- فرهنگ سازمانی                6- ارزیابی رفتار سازمانی

7- روابط انسانی در درون سازمان  8- روحیه سازمان

9- انواع مختلف سازمان ها

اسلاید 6 :

1-مفهوم مشارکت فعال در سازمان و عمل مؤثر در شکل گیری آن           2- انضباط سازمانی و مفهوم آن

3- تعارض در سازمان و علل به وجود آمدن آن

4- هیجان زدگی در کار  5- سلطه جویی در سازمان

6- جاه طلبی و مقام دوستی و تأثیر آن در روابط انسانی

7- رفتار های ناسازگار

8- ناسازگاری ناشی از موقعیت مدیر

9- بیماری های مدیریت

اسلاید 7 :

1- بهره گیری از یافته های روان شناسی به منظور جذب، نگهداری، آموزش نیروی انسانی و فعال کردن آن ها

2- آزمون های گزینش کارکنان از طرف مدیران و معیار های آن

3- کاربرد روان درمانی در تقویت و فعال کردن نیروی انسانی و مدیریت

4- بهداشت روانی در سازمان

اسلاید 8 :

       به  مجموعه تصمیم گیری ها و تدابیری گفته می شود که به منظور تحقق هدف ها در زمینه هماهنگی تلاش ها و استفاده بهینه از امکانات و منابع انسانی و مادی صورت می گیرد.

اسلاید 9 :

        کنش ها یا واکنش هایی است که اعضای سازمان با در نظر گرفتن ارزش های رایج، هدف مشترکسازمانی، هماهنگی با فعالیت سایر افراد سازمان و تحت تأثیر فرهنگ و هویت سازمانی از خود بروز می دهند.

اسلاید 10 :

1- هدف های سازمان        2- نقش سازمانی

3- نیاز های سازمانی        4- ادراک سازمانی

5- انگیزش سازمانی        6- آموزش های سازمانی

7- میزان همبستگی با سازمان 

8- ارزیابی رفتار سازمانی

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید