بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعريف

اصطلاحي است كه به هدفي كه پرسشنامه براي تحقق بخشيدن به آن درست شده است ،اشاره مي كند.

اسلاید 2 :

A measure is valid when the differences in observed scores reflect true differences on the characteristic that we are attempting to measure and nothing else.

اسلاید 3 :

آزموني داراي روايي است كه براي اندازه گيري آنچه مورد نظر است ،

كافي و مناسب باشد.

اسلاید 4 :

انواع روايي

روايي محتوايي(content-related validity)

روايي صوري

روايي ملاكي(روايي معيار)Criterion-related validity

»روايي پيش بيني:predictive

»روايي همزمان:Concurrent

روايي سازه::Construct

  • Convergent
  • Discriminate

اسلاید 5 :

ازآنجا كه هيچ آزمون و پرسشنامه ای نمي تواند تمام محتوا و كليه هدف هاي يك درس و یا مفهوم راشامل شود ،هر آزمون یا پرسشنامه از مجموعه اي سؤال كه به عنوان نمونه اي از تمام محتوا و هدف هاي آموزشي درس انتخاب شده است ،تشكيل مي يابد.

اسلاید 6 :

كاربردي ترين و مهمترين  روايي كه ما با آن سروكار داريم ، همين روايي محتوايي است.

اسلاید 7 :

روايي محتوايي به اين مطلب اشاره

مي كند كه نمونه سؤال هاي موجود در يك آزمون تا چه حد معرف كل جامعهسؤال هاي ممكن است كه مي توان از محتوا يا موضوع مورد نظر تهيه كرد.

هرچه آزمون از اين لحاظ بهتر باشد، داراي روايي بيشتري است.

اسلاید 8 :

Nunnaly:[psychometric theories 1994, P.103]

  • In spite of efforts to settle every psychological measurement issue by flight into statistics, content validity is mainly settled in other ways. Although helpful hints are obtained from analysis of statistical findings, content validity primarily rests upon an appeal to the property of content and the way it is presented.

اسلاید 9 :

    It was argued that the sampling adequacy of test content, the relevance of test content, and the clarity of domain definitions should be associated with the terms content representativeness,& content relevance, respectively, rather than with the term content validity, because these notions do not refer to any kind of test validity. Also, it was indicated that the sampling adequacy of test responses and the relevance of these responses are matters already encompassed by the concept of construct validity.

  • Since no appropriate means of defining this type of validity is therefore found, it is concluded that content validity is not a useful term for test specialists to retain in their vocabulary.

اسلاید 10 :

چگونه روايي محتوايي يك آزمون یا پرسشنامه را تعيين مي نماييم؟ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌     ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

Rهيچگونه روش آماري براي تعيين ضريب روايي محتوايي وجود ندارد.

R براي تعيين روايي محتوايي يك آزمون از قضاوت متخصصان در اين باره كه سؤال هاي آزمون تا چه ميزان معرف محتوا و هدف هاي برنامه يا حوزه محتوايي

(content domain) هستند ،استفاده مي شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید