بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

معرفي روش

يكي از وظايف اصلي مديران و تصميم گيرندگان، تصميم گيري مي باشد.

 

حال اين تصميم گيري با توجه به معيارهاي مختلفي صورت مي گيرد (MCDM).

 

          1- با استفاده از اهدافي كه در ذهن تصميم گيرنده يا تصميم گيرندگان   است به انتخاب يا طراحي جواب مي پردازد (MODM).

          2- با توجه به گزينه ها و شاخص هاي موجود، تشكيل ماتريس تصميم گيري مي دهند و به انتخاب گزينه ي برتر مي پردازند (MADM).

اسلاید 2 :

 • روش پرومته جزء روشهاي MADM و به عنوان يك روش كارا و با استفاده از دو واژه ترجيح و بي تفاوتي به دنبال انتخاب بهترين گزينه مي باشد.
 • اين روش در زمینه های مختلف همانند بانکداری، مناطق صنعتی، برنامه ریزی نیروی کاری، منابع آب، سرمایه گذاری ها، پزشکی، شیمی ،مراقبت های پزشکی، تحقیق در عملیات، مدیریت پویا و . . . به كار گرفته شده است.
 • اين روش به دلیل خاصیت ریاضی و سهولت استفاده از آن جزء روشهاي پر استقبال قرار گرفته است.

اسلاید 3 :

تاريخچه

 • این روش توسط دو استاد بلژیکی به نام ژان پیر برنز و برتراند مارسکال در دهه 1980 ارائه شد.
 • در واقع پس اين شروع پرومته توسعه يافت و از آن در شرايط مختلف نسخه هايي به وجود آمد. و مي توان از آنها با عنوان خانواده پرومته ياد كرد.
 • پرومته I ، گزينه ها را بصورت جزئي رتبه بندي مي كند.
 • پرومته II ، گزينه هاي گسسته را بصورت كامل رتبه بندي مي كند.
 • پرومته III ، روابط ترجيح و غير ترجيح را بر اساس ميانگين و انحراف معيار شاخص هاي ترجيح تعريف مي كند.

اسلاید 4 :

 • پرومته IV، براي گزينه هاي نا محدود كاربرد دارد.
 • پرومته V، يك روش چند معياره براي انتخاب گزينه ها همراه با لحاظ كردن محدوديت ها تعريف مي كند.
 • پرومته VI، الگويي از مغز انسان است.

كه اين توسعه ها تا دهه 90 ادامه يافت.

اسلاید 5 :

الگوريتم روش پرومته

در اين روش بايد دانست كه:

 • اين روش در زمره روشهاي جبراني قرار مي گيرد
 • شاخصهاي كيفي به كمي تبديل مي شوند.
 • نيازي نيست كه شاخص ها حتما مستقل از هم باشند.
 • تصميم گيرنده با n گزينه متناهي مواجه است.

A={Ai І i=1,2,…,n}

 • تصميم گيرنده شاخص هايي را جهت تصميم گيري معرفي مي نمايد.

‍C={Cj І j=1,2,…,k}

 • در نظر گرفتن وزن (W) براي شاخص ها به طوري كه:

اسلاید 6 :

الگوريتم روش پرومته

رتبه بندي گزينه ها با مقايسه زوجي گزينه ها در هر شاخص انجام مي شود. مقايسه بر پايه يك تابع برتري از پيش تعريف شده با دامنه         [ 0 , +1] اندازه گيري مي شود. تابع برتري (ترجيح) P، براي مقايسه ي دو گزينه ي a و b از نظر شاخص j به صورت زير است:

Pj (a , b) = P[dj (a , b)]

گام اول: dj (a , b) = fj (a) – fj (b) بيانگر تفاوت اندازه ها در شاخص j است. اين تفاوت براي شاخص هاي Max زماني معنادار خواهد بود كه fj (a) > fj (b) باشد. و براي شاخص Min اين رابطه برعكس است.

اسلاید 7 :

 • گام دوم: پس از محاسبه ميزان تفاوت گزينه ها با يكديگر، مقدار Pj(a,b) و با توجه به توابع ياد شده بدست خواهد آمد.
 • گام سوم: مجموع موزون برتري گزينه a نسبت به b كه آن را با π(a,b) نشان مي دهند.

اسلاید 8 :

 • گام چهارم:
 • جریان خروجي: بیان می کند یک گزینه مانند a چه قدر از گزینه های دیگر برتر است. هرچه این مقدار بیشتر باشد این گزینه برتر خواهد بود.
 • جریان ورودي: بیان می کند که گزینه های دیگر چه قدر برگزینه a برتر می باشند. هرچه این مقدار کمتر باشد این گزینه بهتر خواهد بود.

اسلاید 9 :

 • پرومته I : رتبه بندي ها از مقايسه جریان های برتری مثبت و منفی به دست می آیند. که p و I وR به ترتیب نشان دهنده ارجحیت،بی تفاوتی و غیر قابل مقایسه بودن است.

اسلاید 10 :

الگوريتم روش پرومته

 • رابطه a pI b نشان می دهد برتری a ناشی از ضعف b است.
 • وقتی که a II b ، جریان های مثبت و منفی با هم برابرند.
 • وقتی a RI b قدرت بیشتر یک گزینه ناشی ازضعف گزینه دیگر است.در چنین حالتی اطلاعاتی که توسط دو جریان به وجود می آیند سازگار نیستند.

 روش promethee I در رتبه بندی محتاط است چرا که در این حالت تصمیم نمی گیرد کدام گزینه بهتر است و انتخاب گزینه برتر بر عهده تصمیم گیرنده است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید