دانلود مقاله بررسی جایگزینی روغنهای گیاهی به جای روغن ماهی برای غنی سازی ناپلی Artemia urmiana و اثرات آن بر بازماندگی و رشد لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

word قابل ویرایش
12 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه

در پرورش لارو ماهیان اصلی ترین مسئله تأمین غذایی مناسب با کیفیت بالا است که به راحتی توسط لارو ماهی پذیرفته و هضم شود .(۲۰) موجودات زنده ریز به خصوص زئوپلانکتون ها به عنوان غذای لاروی برای بسیاری از گونه های آبزیان مورد استفاده قرار می گیرد که در این میان در طول دو دهه گذشته آرتمیا مورد توجه بسیار قرار گرفته است و همچنان به عنوان یک ماده غذایی بدون جانشین در مراکز تکثیر و پرورش میگو و ماهیان

دریایی کاربرد دارد .(۲۹) مهم ترین عامل برای استفاده از آرتمیا به عنوان غذای زنده، ارزش غذایی آن به خصوص در مرحله ناپلیوس است که دارای ۶۶ درصد پروتئین و ۱۴

درصد چربی بوده و همچنین کلیه اسیدهای آمینه ضروری و اکثر اسیدهای چرب را در حد مطلوب دارا می باشد .(۹)

با وجود میزان بالای پروتئین و چربی، نتایج تحقیقات انجام شده بیانگر این موضوع است که اکثر گونه های آرتمیا منجمله آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) دارای

۲۵۵

مجله پژوهشهای جانوری (مجله زیست شناسی ایران) جلد ۲۶، شماره ۳، ۱۳۹۲

مقادیر اندک اسید های چرب غیر اشباع بلند زنجیره سری امگا ۳ به خصوص اسید ایکوزاپنتانوئیک (EPA) بوده و فاقد اسید چرب دوکوزاهگزاانوئیک (DHA) هستند. تقریباً در همه ماهیان دریایی میزان تبدیل اسید لینولنیک به EPA

و DAH و اسید لینولئیک به اسید آراشیدونیک (ARA)

در حد ناچیز یا صفر می باشد و بدین لحاظ در این گونه ها EPA، DAH و ARA جزء اسیدهای چرب ضروری غذایی هستند. ولی تعداد زیادی از ماهیان آب شیرین توانایی تولید اسید چرب EPA و DHA از اسید لینولنیک

(۱۸:۳n-3) و آراشیدونیک اسید ARA از اسید لینولئیک

(۱۸:۲n-6) را دارند .(۲۷)

نقش فیزیولوژیک و بیوشیمیایی اسید های چرب غیر اشباع بلند زنجیره در نگهداری ساختار اصلی غشاهای سلولی و همچنین به عنوان پیش ماده ایکوزانویدها می باشند ۸)، ۲۶و .(۲۷ بنابراین با توجه به نقش اسید های چرب غیر اشباع بلند زنجیره در رشد و نمو، بقا و کیفیت لاروی اهمیت افزودن این ترکیبات حیاتی در جیره غذایی لاروها مشخص می شود .(۲۱) بهره گیری از ویژگی تغذیه ای ناپلیوس آرتمیا که به صورت فیلتر کننده غیر انتخابی است امکان دستکاری در ارزش غذایی ناپلیوس در شرایط فقدان یا کمبود اسیدهای چرب بلند زنجیره را فراهم نموده است که به روش غنی سازی یا کپسول گذاری زیستی معروف می باشد. با استفاده از روش غنی سازی آرتمیا با روغن ماهی و امولسیون اسیدهای چرب بهبود قابل ملاحظه ای در کیفیت غذایی آرتمیا و برطرف نمودن نیاز لارو ماهیان دریایی و آب شیرین به اسیدهای چرب ایجاد شده است

.(۳۰) در نتیجه انتقال اسید های چرب غیر اشباع بلند زنجیره به لاروها از طریق غنی سازی آرتمیا به دلیل اثرات مستقیم و غیر مستقیم اسید های چرب غیر اشباع بلند زنجیره در فرایند های زیستی و فیزیولوژیکی می تواند موجب بهبود رشد، افزایش وزن و افزایش بازماندگی لارو ماهی شود .(۱۳)

انواع مختلفی از روغنهای گیاهی برای تغذیه ماهیان دریایی از طریق غنی سازی زئوپلانکتونها مورد استفاده قرار می گیرد که نتایج خوبی بر حسب رشد و بقا داشته است.

اگرچه آنها اسیدهای چرب n-3 HUFA را که جزء نیازهای اساسی لارو ماهیان دریایی به شمار می روند در مقایسه با روغن ماهی به مقدار کافی فراهم نمی کنند .(۱۶) از طرف دیگر با توجه به نیاز ماهیان آب شیرین به اسیدهای چرب

۱۸ کربنه بتوان از این روغنها به راحتی برای تغذیه آنها استفاده کرد. بعضی از اسیدهای چرب برای قزل آلا ضروری بوده و ماهی به دلیل فقدان آنزیمهای لازم قادر به ساختن آنها نیست و باید از طریق غذاها تأمین شوند. اسید لینولئیک (۱۸:۲n6) و اسید آلفا لینولنیک((۱۸:۳n3 دو اسید چرب ضروری برای ماهی قزل آلا هستند. معمولاً وقتی لیپید های غذایی از روغنهایی نظیر سویا، کلزا، آفتابگردان، ذرت و تخم پنبه که غنی از اسید لینولئیک هستند تأمین شوند، کمبود اسید های چرب ضروری دیده نمی شود

.(۶)

Gordon و همکاران (۲۰۰۱) نشان دادند که جایگزینی روغن ماهی با روغن کانولا برای تغذیه آزاد ماهی باعث رشد و بازده غذایی مشابه می شود بدون آنکه اثر ناخوشایندی بر سلامتی ماهی داشته باشد. اگرچه استفاده بیش از ۵۰ درصد روغن کانولا در تغذیه سبب کاهش
PUFA، EPA و DHA می گردد .(۱۴) مطالعات آذری و همکاران ۱۳۸۳)و (۱۳۷۹ نشان داد که میزان EPA، DHA

و مجموع اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره سری امگا

۳ در طی غنی سازی ناپلیوس آرتمیا ارومیانا در زمانهای ۳، ۶ و ۹ ساعت با هر سه نوع امولسیون روغن کبد ماهی، کاد، کیلکا و دانه سویا افزایش می یابد ۲)و.(۳
Drew و همکاران (۲۰۰۷) ضمن بررسی تأثیر جایگزینی آرد و روغن ماهی با پروتئین غلیظ شده کانولا و ترکیب روغن کانولا و روغن بذر کتان بر عملکرد رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) گزارش

۲۵۶

مجله پژوهشهای جانوری (مجله زیست شناسی ایران) جلد ۲۶، شماره ۳، ۱۳۹۲

نمودند که جایگزینی روغن ماهی با ترکیبی از روغنهای کانولا و بذر کتان اثرات معکوس بر روند رشد ماهی ندارد

.(۱۲) حافظیه و همکاران (۲۰۰۹) اثر آرتمیای غنی شده با امولسیون اسیدهای چرب، دو نوع روغن ماهی و روغن بذر کتان را بر رشد لارو ماهی خاویاری قره برون مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که تغذیه لاروها با آرتمیاهای غنی شده با اسیدهای چرب و روغن ماهی باعث افزایش معنی دار طول کل و وزن تر لاروها نسبت به تیمار تغذیه با آرتمیای غنی نشده و غنی شده با روغن بذر کتان می شود ۶) و Phillips .(16 و همکاران ۱۹۵۲)، ۱۹۶۲ و (۱۹۶۳ در مطالعات خود بر روی جیره غذایی ماهی آزاد دریافتند که اضافه کردن ۱۵ درصد روغن ماهی به جیره غذایی آن سبب افزایش رشد می گردد. ولی در جیره غذایی قزل آلای قهوه ای که از روغن ذرت به عنوان تنها منبع چربی استفاده شده بود رشد کاهش یافته و میزان مرگ و میر بعد از ۱۲ هفته به ۲۵ درصد افزایش می یابد

۲۳)، ۲۴ و .(۲۵ میرزاخانی (۱۳۸۳) نشان داد که لاروهای قزل آلای رنگین کمان تغذیه شده با آرتمیا غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره سری امگا ۳

بیشترین افزایش وزن را نسبت به لاروهایی که از آرتمیای غنی نشده و غذای کنسانتره تغذیه کرده بودند داشتند .(۷)

اکبری و همکاران (۱۳۸۷) گزارش کردند که استفاده از آرتمیای غی شده با اسیدهای چرب باعث مقاومت بیشتر قزل آلا نسبت به استرسهای محیطی می شود .(۴) چگنی و همکاران (۱۳۸۹) نیز نشان دادند که استفاده از ناپلی آرتمیا درمقایسه با غذای کنسانتره باعث افزایش معنی دار شاخصهای رشد لارو قزل آلا می شود .(۱)

علی رغم تحقیقات فراوانی که در طی چند دهه اخیر در ارتباط با تغذیه ماهی قزل آلا در مراحل مختلف رشد آن انجام شده و استفاده از غذای کنسانتره برای تغذیه این ماهی در سطح دنیا تثبیت شده است، هنوز هم درصد تلفات ماهی در مراحل اول دوره لاروی رقم قابل توجه ای است که گاهی حتی به حدود ۷۰ درصد کل لاروها در یک

مرکز تکثیر می رسد. از آنجایی که تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا بخش عمده تولیدات ماهیان آب شیرین را تشکیل می دهد به نظر می رسد انجام تحقیقات بیشتری در ارتباط با تغذیه لارو قزل آلا ضرورت دارد. جایگزینی روغن ماهی و سایر روغنها و اسیدهای چرب که از قیمت بالایی نیز برخوردارند با روغنهای گیاهی پایه یک استراتژی است که به طور فزاینده به عنوان یک ترکیب ضروری جهت کاهش اتکا به منابعی که دسترسی به آنها محدود می باشد و نیز به منظور کاهش هزینه، مورد تأیید صنعت تولید خوراک آبزیان قرار گرفته است .(۱۲) لذا با جایگزینی روغنها و اسیدهای چرب گران قیمت با روغنهای گیاهی در غنی سازی ناپلی آرتمیا جهت تغذیه لارو ماهیان از جمله قزل آلا می توان گامی بلند در توسعه و ارتقاء صنعت آبزی پروری برداشت. به همین منظور در این تحقیق کاربرد روغنهای گیاهی آفتابگردان، کانولا و سویا به جای روغن ماهی برای غنی سازی ناپلی آرتمیا و استفاده از آنها جهت تغذیه لارو ماهی قزل آلا و اثرات بعدی تغذیه مراحل اولیه بر پارامترهای رشد و بازماندگی آنها تا مرحله انگشت قد مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها

پرورش لاروها: این تحقیق در مرداد ۱۳۸۸ در سالن تکثیر و پرورش پژوهشکده آرتمیا دانشگاه ارومیه به اجرا درآمد.
در این تحقیق برای پرورش لارو ماهی قزل آلا از حوضچه های پلی اتیلینی با حجم ۱۰۰ لیتر استفاده شد. هر حوضچه
۷۵ لیتر آبگیری گردید و برای هر حوضچه جریان آب با دبی ۲ لیتر در دقیقه برقرار شد. آب مورد استفاده با دمای حدود ۱۴/۵ ± ۰/۶ درجه سانتی گراد، اکسیژن محلول

۸±۰/۵ میلی گرم در لیتر و pH=7/57 ±۰/۳ از یک چاه عمیق تأمین گردید. تعداد ۵۰۰ قطعه لارو قزل آلا (با میانگین وزن ۱۰۰ میلی گرم) در سه تکرار برای هر تیمار غذایی به هر حوضچه منتقل شدند.

۲۵۷

مجله پژوهشهای جانوری (مجله زیست شناسی ایران) جلد ۲۶، شماره ۳، ۱۳۹۲

غنی سازی ناپلی آرتمیا: سیست آرتمیا ارومیانا با ۸۵

درصد تخم گشایی از پژوهشکده آرتمیا تهیه و طبق روشهای استاندارد پوسته زدایی و تخم گشایی شدند ۱۱)، ۲۸ و .(۲۹ محلولهای غنی سازی مورد استفاده حاوی روغنهای ماهی کاد، کلزا، سویا و آفتابگردان بود. برای تهیه هر کدام از این محلولها مقدار یک گرم لسیتین و ۱۰

گرم از روغنهای مورد نظر به ۱۰۰ میلی لیتر آب ولرم ۴۰

درجه سانتی گراد افزوده شد و به مدت ۱۰ دقیقه با همزن الکتریکی مخلوط گردید تا محلولهای مورد نظر به صورت همگن درآیند. سپس مقدار دو میلی لیتر از هر کدام از محلولهای غنی سازی آماده شده به ازای هر ۲۰۰ هزار ناپلی به مخروطهای یک لیتری حاوی اب ۳۳ ppt اضافه شد. عمل غنی سازی به مدت ۱۲ ساعت ادامه یافت.

تیمارهای غذایی و تعیین مقدار غذای روزانه: در این تحقیق اثر شش تیمار غذایی بر پارامترهای رشد و بازماندگی لاروهای قزل آلای رنگین کمان مورد آزمایش قرار گرفت که عبارت بودند از:

تیمار اول(تیمار شاهد): غذای کنسانتره تجاری مخصوص قزل آلا تهیه شده از شرکت چینه

تیمار دوم: آرتمیای غنی شده با امولسیون روغن ماهی به مدت ۱۰ روز و غذای کنسانتره به مدت ۵۰ روز
تیمار سوم: آرتمیای غنی شده با امولسیون روغن آفتابگردان به مدت ۱۰ روز و غذای کنسانتره به مدت ۵۰

روز

تیمار چهارم: آرتمیای غنی شده با امولسیون روغن کلزا به مدت ۱۰ روز و غذای کنسانتره به مدت ۵۰ روز
تیمار پنجم: آرتمیای غنی شده با امولسیون روغن سویا به مدت ۱۰ روز و غذای کنسانتره به مدت ۵۰ روز
تیمار ششم: آرتمیای تازه تخم گشایی شده (غنی نشده) به مدت ۱۰ روز و غذای کنسانتره به مدت ۵۰ روز

مقدار غذای روزانه لاروها با توجه به وزن متوسط آنها، برای تیمار ۱ از روز ۱-۶ بر حسب ۱۲/۵ درصد وزن بدن، از روز ۶-۱۱ بر حسب ۱۲ درصد وزن بدن، از روز -۳۱ ۱۱ برای کل تیمارها بر حسب ۱۵ درصد وزن بدن و از روز ۳۱-۶۰ بر حسب ۱۱ درصد وزن بدن محاسبه و در اختیار لاروها قرار گرفت. با توجه به تیمارهایی غذایی فوق الذکر طی ۱۰ روز اول از ناپلی آرتمیا (غنی شده و غنی نشده) به عنوان غذاهای آزمایشی و از غذای کنسانتره به عنوان غذای شاهد استفاده شد و از روز ۱۱ تا روز ۶۰

به مدت ۵۰ روز کلیه تیمارها با غذای کنسانتره مورد تغذیه قرار گرفتند. غذادهی لاروها در طول دوره پرورش ۵ بار در روز در ساعات ۸، ۱۱، ۱۴، ۱۷ و ۲۰ انجام گرفت.

در طول ۶۰ روز تحقیق ، هر روز صبح قبل از شروع تغذیه

، ابتدا تلفات احتمالی لاروها در هر حوضچه شمارش شده

و پس از خارج کردن لاروهای مرده از حوضچه ها برنامه روزانه تغذیه شروع می گردید.

بررسی زیست سنجی لاروهای قزل آلا: لاروهای در حال رشد قزل آلا در روزهای ۱۱، ۳۱ و ۶۱ مورد زیست سنجی قرار گرفتند. وزن و طول کل لاروها، ضریب چاقی، ضریب تبدیل غذایی، نرخ رشد ویژه و همچنین درصد رطوبت و خاکستر لاشه لاروها در روزهای فوق مورد اندازه گیری قرار گرفتند. ضریب چاقی، نرخ رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی، میزان رطوبت و خاکستر لاشه لاروها طبق فرمولهای زیر محاسبه گردید:

Cf=w/L3×۱۰۰ (Grant et al. 2008)(15) ضریب چاقی

که در آن W وزن ماهی بر حسب گرم و L طول ماهی بر

حسب سانتیمتر می باشد .

SGR=(ln wf- ln wi)×۱۰۰/t (Huang et al. 2008)(19)

نرخ رشد ویژه

که در آن wf وزن نهایی ، wi وزن اولیه و t دوره رشد بر حسب روز می باشد.

۲۵۸

مجله پژوهشهای جانوری (مجله زیست شناسی ایران)

FCR=f/(wf-wi) (Turchini et al. 2003)(31) ضریب تبدیل غذایی

که در آن f میزان غذای مصرفی، wf وزن نهایی و wi وزن اولیه می باشد.
(W=(G1-G2) ×۱۰۰/(G1-T) (AOAC) (10) درصد

رطوبت

که در آن G1 وزن نمونه تر با ظرف و G2 وزن نمونه خشک با ظرف و T وزن خالی ظرف می باشد
Ash=(E-B) ×۱۰۰/(D-B) (AOAC) (10) خاکستر

که در آن E وزن ظرف با خاکستر، B وزن خالی ظرف و D

وزن ظرف با نمونه خشک می باشد.

اولین زیست سنجی قبل از شروع تغذیه فعال لاروها صورت گرفت برای این منظور تعداد ۶۰ لارو به طور تصادفی از میان لاروها انتخاب و مورد زیست سنجی قرار گرفتند.

آنالیز آماری: برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزار SPSS (نسخه (۱۵، آزمون آنالیز واریانس یک طرفه

( one way ANOVA) استفاده شد و مقایسه میانگین داده ها با کمک آزمون دانکن (Duncan) انجام و میزان اختلاف معنی دار در سطح اعتماد ۹۵ درصد تعیین گردید.

نتایج

ترکیب اسیدهای چرب در غذاهای مورد استفاده شده:

ترکیب اسیدها در غذاهای مورد استفاده در ۱۰ روز اول و تا پایان دوره در جدول ۱ ارائه شده است. همان طور که نتایج نشان می دهد درصد اسید چرب لینولئیک که یکی از اسیدهای چرب مادر به حساب می آید در آرتمیاهایی که با روغنهای کلزا و آفتابگردان و همچنین در غذای کنسانتره بیش از سایر تیمارهاست. درصد اسید چرب ایکوزاپنتانوئیک (EPA) در ناپلیهای غنی شده با روغنهای گیاهی نیز به طور قابل توجه ای نسبت آرتمیای غنی نشده

جلد ۲۶، شماره ۳، ۱۳۹۲

افزایش یافته است هرچند مقدار آن در ناپلی غنی شده با روغن ماهی از بیشتر از کلیه تمیارهاست. درصد اسید چرب دکوزاهگزانوئیک (DHA) در غذای کنسانتره بیش از مقدار آن در آرتمیاهای غنی شده با روغن ماهی است در حالی که این اسید چرب در سایر تیمارها یافت نشد

(جدول .(۱

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 12 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد