بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

دارای بدن کشیده،دراز،دوکی شکل و پوشیده از پنج رديف طولي از صفحات استخواني ( اسكوت هاي ) بزرگ بر روي بدن : يك رديف پشتي ، دو رديف جانبي و دو رديف شكمي يا جانبي شكمي است ؛

بقية پوست توسط دانه هاي ظريف ، دندانك ها و صفحات كوچك پوشيده شده است.   سر توسط تعداد زيادي صفحات ( پلاك هاي ) استخواني پوشيده شده است كه به آنها درموكرانيوم ( جمجمة پوستي ) مي گويند.

اسلاید 2 :

پوزه طويل ، مخروطي يا قاشقي شكل ( بيلچه مانند ) است . دهان زيرين ، قابل بيرون زدن ( رفت و برگشت ) است و در ماهيان بالغ دندان وجود ندارد . لب گوشتي وجود ندارد و قبل از دهان نيز چهار عدد سبيلك قرار گرفته است . تعداد خارهاي آبششي محدود است . غشاي پايه آبششي وجود ندارد.

 سرپوش هاي آبششي از يك استخوان قوي به نام استخوان زير سر پوش آبششي شكل گرفته اند . استخوان پيش سرپوش آبششي ابتدايي است و استخوان هاي بين سرپوش آبششي و سرپوش آبششي و سرپوش آبششي وجود ندارد.

اولين شعاع باله هاي سينه اي به يك خار قوي تبديل شده است .

اسلاید 3 :

عمر تاس ماهيان صيد شده

از نظر سرعت رشد كند بوده و جزء ماهيان طويل عمر هستند . تعيين سن از طریق قطع باله سينه اي و ثابت كردن باله ها در آفتاب  و تهیه مقاطعي از شعاع اول باله سينه اي ومشاهده و شمارش دوائر مخصوص صورت می گیرد.

الف) تاس ماهي - در سواحل جنوبي از 11 سال تا 25 سال.

ب) اوزون برون - بين 7 تا 22 سال در صيد گاههاي سواحل جنوبي.

ج) فيل ماهي -  فيل  ماهی نر 8 تا 29 سال و ماده ها 10 تا 32 سال.  

اسلاید 4 :

توليد مثل تاس ماهيان

تاس ماهيان از دسته ماهيان تخم گذاراند.

 تخمها و اسپرم ها در داخل آب شناور شده و لقاح به طور خارجی صورت مي گيرد.

 تاس ماهيان تخم ريزي را در رودخانه هاي آب شيرين با جريان شديد و آب گل آلود و عميق انجام مي دهند و بچه ماهيها پس از اقامت 2 تا 6 ماه در داخل رودخانه  به طرف دريا سرازير مي گردند

اسلاید 5 :

بلوغ جنسي : سن بلوغ جنسي در بين ماهيان خاوياري بسته به نوع گونه،جنسیت و حوزه زندگي متفاوت است .

سن بلوغ جنسي سه گونه از تاس ماهيان بر حسب سال:

اسلاید 6 :

سن بلوغ جنسي در رودخانه سفيد رود و حوزه جنوبي درياي خزر تقريباً شبيه رودخانه كورا است . بعضي گونه های جوان جنس  تاس ماهی در آغاز  هر دو سال يك بار تخم ريزي مي كند و با افزايش سن ماهي فاصله بين سالهاي تخم ريزي بيشتر مي شود .

 در جنس  فیل ماهی فاصله بين تخم ريزي بين 3 تا 5 سال است . در فردهاي جوان در اوايل سن بلوغ جنسي هر سه سال يكبار است .

اسلاید 7 :

تغذيه تاس ماهيان

 در سنين ابتدايي بيشتر از موجودات كف زي بنتوز و اوزون برون و فيل ماهي از پلانكتون تغذيه به عمل مي آورند در سنين بالاتر تغذيه متنوع تر شده و در جيره غذايي اين ماهيان ، نرم تنان ، صدفها ، سخت پوستان و ماهيها مشاهده مي شود .

شيپ ، تاس ماهي ، اوزون برون همه چيز خوار و فيل ماهي صرفاً گوشتخوار است به استثناي فيل ماهي كه يك ماهي پلاژيك است بقيه ماهيان خاوياري در عمق زندگي مي كنند . همچنين در فصل تابستان شديدتر از فصول ديگر تغذيه مي نمايند . در زمستان تغذيه ضعيف مي شود ( فيل ماهي ، اوزون برون ) و يا تقريباً متوقف مي گردد ( تاس ماهي ، شيپ ) . فيل ماهي در رودخانه تغذيه مي كند اما ضعيف تر از دريا .

 در درياي خزر از لحاظ تغذيه اي پس از نرم تنان و سخت پوستان كرمهاي نرئيس در درجه دوم اهميت قرار دارند

اسلاید 8 :

گونه هاي مربوط به ايران

Acipenser. gueldenstaedti

چالباش . بيشينة درازا وزن و سن به ترتيب 235 سانتي متر ، 115 كيلوگرم و 46 سال ؛ ماهي كفزي و رود كوچ است كه در آب هاي لب شور و دريايي ( مناطق معتدل ) به سر مي برد ؛ از اهميت شيلاتي وپرورشي  برخوردار است .

  1. nudiventris

شيپ ،‌ بيشينة درازا 200 سانتي متر ؛ ماهي كفزي و رود كوچ است كه در آب هاي شيرين ، لب شور و دريايي( مناطق معتدل ) به سر مي برد ؛ پراكنش در درياي خزر و آرال ؛ نوسان عميق 60-30 متر ؛ از اهميت شيلاتي و پرورشي برخوردار است .

اسلاید 9 :

  1. persicus

قره برون ، بيشينة درازي ماهي نر و ماده به ترتيب 158 و 176 سانتي متر ؛ ماهي كفزي است كه در آب هاي شيرين و لب شور ( مناطق معتدل ) به سر مي برد ؛ پراكنش در درياي خزر و رودخانه هاي آن از اهميت شيلاتي برخوردار است .

  1. ruthenus

استرلياد ؛ بيشينة درازا ، وزن و سن به ترتيب 125 سانتي متر ، 16 كيلوگرم و 20 سال ؛ ماهي كفزي است كه در آب هاي شيرين ، لب شور و دريايي ( مناطق معتدل ) به سر مي برد ؛ از اهميت شيلاتي و پرورشي برخوردار است .

اسلاید 10 :

  1. stellatus

ازون برون ، بيشينة درازا ، وزن و سن به ترتيب 220 سانتي متر ، 80 كيلوگرم و 27 سال ؛ ماهي كفزي و رود كوچ است كه در آب هاي شيرين ، لب شور و دريايي ( مناطق معتدل ) به سر مي برد ؛ از اهميت شيلاتي و پرورشي برخوردار است .

 H.huso

فیل ماهی ، دارای بیشینه طول،وزن و سن به ترتیب 600 سانتی متر،1000 کیلوگرم و75سال است. رژیم غذایی گوشتخواری داشته  واز بالاترین ارزش شیلاتی برخوردار است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید