بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----


اسلاید 1 :


آب و آییــنه

 1 چشمه های خروشان تو را میشناسند

                      موج ها ی   خروشان تو را میشناسند              

پرسش تشنگی را تو آبی،جوابی 

                     ریگ های  بیابان تو را میشناسند

       نام تو رخصت رویش است و طراوت 

                               زین سبب برگ و باران تورا میشناسند

هم تو گل های این باغ را میشناسی 

                      هم تمام شهیدان تو را میشناسند 

 5 اینک ای خوب،فصل غریبی سر آمد

                      چون تمام غریبان تو را میشناسند

کاش من هم عبور تو را دیده بودم

                       کوچه های خراسان تو را میشناسند 

 قیصر امین پور

اسلاید 2 :


میلاد گل و بهار جان آمد

                  برخیز که عید مِی کِشان آمد

خاموش مباش زیر این خِرقه

                      بر جان جهان،دوباره جان آمد

گلزار زعیش،لاله باران شد

                    سلطان زمین و آسمان آمد

آماده ی امرو نهی و فرمان باش

                           هشدار،که منجی جهان آمد

                                              امام خمینی (ره)

اسلاید 3 :


1.خروشان:نالان

2.ریگ:خرده سنگ،سنگ ریزه

3.رخصت:اجازه،اذن دادن

4.مِی کِشان:باده نوشان

5.خِرقه:لباس

6.عیش:زندگانی،زندگی

7.منجی:نجات بخش

اسلاید 4 :


1.چرا شاعر میگوید«فصل غریبی بر آمد»؟

2.در شعر دوم،برای میلاد امام زمان(عج)چه توصیف هایی به کار رفته است؟

3.رهبران جامعه ی اسلامی،چه نقشی در هدایت مردم دارند؟

4.....................................

اسلاید 5 :


نکته اول:به جمله های زیر توجه کنید:

-چشمه های خروشان تو را میشناسند.

-اوبا صفاتر از باغ گل است.

-شجاع ترین مردم کسی است که برهوا و هوسش غلبه کند.(حضرت علی (ع))

واژه ی«خروشان»کلمه ی«چشمه ها»،«باصفاتر»ضمیر«او»و«شجاع ترین»واژه ی بعد از خود یعنی «مردم»را توصیف میکند به این نوع واژه ها که توضیحی درباره ی کلمه ای دیگر میدهند و یکی از ویژگی های آن را بیان میکنند صفت می گویند.

واژه ی«خروشان»بدون هیچ نشانه ای به کار رفته است اما واژه های «باصفاتر»و«شجاع ترین»،به ترتیب دارای نشانه  های«تر»و«ترین»هستند.این نشانه ها برای مقایسه،به صفت ها افزوده می شوند.به صفت هایی که«تر»دارند،صفت برتریاتفضیلی و به صفت هایی که«ترین»دارند،صفت برترین یاعالی می گویند.

صفت های برتر و برترین هنگامی به کار میروند که بین دو یا چند اسم یا ضمیر،مقایسه ای صورت گیرد.

اسلاید 6 :


نکته ی دوم:با دقت در شعر درس،قافیه و ردیف را مشخص نمایید.

همان طور که می بینید واژه های«خروشان»،«پریشان»،«بیابان»،«باران»و...کلمات قافیه و «تورا میشناسند»،ردیف به شمار می

آیند چگونگی قرار گرفتن قافیه ها را در نمودار زیر میتوان مشاهده کرد.

x………………....              x……………….

x…………………              ..……………….

x…………………              .………………..

x…………………              .………………..

  …….

 به این نوع سروده غزل می گویند. غزل بیش تر به بیان احساس و عاطفه،فراق و جدایی و عشق و عرفان و...میپردازد. درسال دوم با قالب«قصیده»آشنا شدید.اگر ساختار آن را با«غزل»مقایسه کنید،می بینید که طرز قرار گرفتن کلمات قافیه و ردیف مانند هم است.

اما در دو موضوع زیر باهم تفاوت دارند:

1.معمولا تعداد ابیات در غزل کمتر از قصیده است.

2.قصیده بیش تر به مدح و ستایش و توصیف طبیعت می پردازد.  

اسلاید 7 :


1.درباره ی زمان و شناسه ی فعل های شعر نخست،گفت وگو کنید.

2.درباره ی صفت های به کار رفته در درس،گفت وگو کنید.

3.درباره ی زندگی و فضایل حضرت امام رضا(ع)گفت و گو کنید.

اسلاید 8 :


1.کلمات زیر را بااستفاده از صفت های مناسب گسترش دهید.

فصل            میلاد              پرسش           رویش

کوچه           خراسان           بیابان            گلزار

2.یک تشبیه و دوتشخیص از درس بیابید.

3.دوبیت از شعر را به دل خواه برگزیده،به نثر ساده باز گردانید.

4.قافیه و ردیف شعر دوم درس را پیدا کنید و بنویسید.

5.جدول

اسلاید 9 :


در نگارش انشا به موارد زیر،توجه کنید:


1.استفاده از آرایه های ادبی(تشبیه،تشخیص،تکرارحروف،تلمیح،جناس،سجع و...).

2.دقت در انتخاب نام و عنوانی زیبا و کوتاه و متناسب.

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید