دانلود فایل پاورپوینت زمین شناسی (Geology)

PowerPoint قابل ویرایش
53 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت زمین شناسی (Geology) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت زمین شناسی (Geology) قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

سنگ های رسوبی معمولا بصورت موازی روی هم انباشته می شوند.
دریک سری لایه ازجنس سنگ های رسوبی، اصولاً لایه های زیرین قدیمی ترازلایه های بالایی هستند.
درصورتی که لایه ها چین خورده باشند ویا وارونه شده باشند، اصل بالا درست نیست.

اسلاید ۲ :

درگذشته جانداران فراوانی روی زمین زندگی می کرده اند.
به آثاروبقایای موجودات قدیمی که دربین برخی ازلایه های زمین یافت می شوند، فسیل می گویند.
ازمیان جانداران گذشته فقط تعدادکمی ازآنها به صورت فسیل درآمده اند. جاندارانی که دارای اعضای نرم وفاقداسکلت سخت داخلی یاخارجی بوده اند، پس ازمرگ تجزیه شده ویاخوراک جانداران دیگرمی شدندوبدون اینکه اثری ازخودبرجای گذارند،ازبین می رفتند.
امکان فسیل شدن جاندارانی که دارای اعضای سخت، مانند: استخوان، دندان،صدف،کیتین یابافت چوبی بوده اند، بیشتربوده است.این جانداران بایدپس ازمرگ بلافاصله درمحلی قرارگیرندتادرمعرض فسادوتجزیه واقع نشوند.

اسلاید ۳ :

مکان های مناسب برای فسیل شدن یک جاندار
برای فسیل شدن،محیط های رسوبی مانند دریاهاودریاچه های کم عمق مناسبترازسایرمناطق می باشند.
دراین مناطق رسوبگذاری شدید وشرایط حیات مناسب است وجانداران متنوع وفراوانی دارد. دراین مناطق بقایای جانداران بوسیله رسوبات بهترمدفون وپوشیده می شود.
درخشکی هانیزامکان فسیل شدن وجوددارد ولی تعداد آنهانسبت به فسیلهای تشکیل شده دردریاهابسیارناچیزاست.
ازعواملی که باعث می شودجاندارقبل ازفسادوتجزیه سالم بماند می توان یخچال،غار،طوفانهای شن وماسه، شیره های گیاهی،موادنفتی وخاکسترهای آتشفشانی رانام برد.

اسلاید ۴ :

استفاده ازفسیل ها
برخی ازفسیلها مانند زغال سنگ ونفت که به طورمستقیم درتامین انرژی وتولیدبرخی موادکاربردفراوانی دارند سوخت های فسیلی نام دارد.
بااستفاده ازفسیل ها می توان اطلاعاتی درباره ی خشکی ها،دریاهاودریاچه ها،بیابان ها،تعیین محل برخی موادمعدنی ،تشخیص آب وهوای گذشته و… به دست آورد.
تحول درحیات: بامطالعه فسیلها معلوم شده است که فسیل های موجود درلایه های قدیمی تر(لایه های زیرین) نسبت به فسیل های موجوددرلایه های بالایی دارای ساختمان بدنی ساده تروتنوع کمتری هستند. یعنی هرچه به زمان حال نزدیک می شویم، هم ساختمان بدنی جاندارپیچیده می شود وهم برتعداد انواع آنها افزوده می شود.

اسلاید ۵ :

دانشمندان به کمک همین اصل توانسته اند: ۱) بانوع تحولات وتغییرات جانداران درگذشته آشناشوند. و۲) نوعی جدول زمانی رابه کمک فسیل هاتنظیم کنند که راهنمای مناسبی برای تعیین قدمت لایه های رسوبی مجهول است.
ترتیب پیدایش جانوران، ازبی مهره هابه مهره داران ساده، خونسرد وسپس مهره داران خونگرم(پرنده هاوپستانداران) است.

اسلاید ۶ :

درجانوران :
 بی مهرگان         مهره داران ساده وخونسرد        مهره داران خونگرم
 
پیدایش گیاهان نیز درآغازمحدود به جلبک های دریایی بودند ودرزمان های بعدسرخس هاوانواع مشابه پدیدآمدند.پیدایش گیاهان گلدار(کاملتر وپیچیده ترازگیاهان بی گل وهاگدار) درزمان های نزدیک به زمان حال ظاهرشدند.
 
درگیاهان : 
جلبک های دریایی                سرخس ها               گیاهان گلدار
 

اسلاید ۷ :

بامطالعه فسیل هادرمی یابیم که هرچه ازگذشته به زمان حال نزدیک شویم برتعدادگونه های جانوری افزوده می شود.
مطالعه فسیل ها همچنین  نشان می دهدکه ابتداگونه های جاندارن بسیارمحدود ورفته رفته افزایش پیداکرده است.
مطالعات برروی فسیلها همچنین نشان می دهدکه برخی ازجانداران تنهادرزمانهای خاصی به وجودآمده وپس ازمدت ازبین رفته اند.
سؤال: چه عواملی سبب بروز تغییرات درمیان جانداران شده است و چرانسل برخی ازجانداران مثل دایناسورها منقرض شده است؟ برای پاسخ این سؤال دانشمندان فرضیه های متفاوتی راارائه کرده اند.
 

اسلاید ۸ :

لامارک: دانشمندفرانسوی درقرن هجدهم، استفاده یاعدم استفاده ازاندامها راعامل بروز تغییر می دانست وعقیده داشت که وقتی اندامی زیادمورداستفاده قرار گیرد قوی خواهد شدواگراندامی کار نکند، رشد چندانی نخواهدداشت.به عقیده لامارک صفاتی که اینگونه کسب می شوند،قابل به ارث رسیدن نیزخواهندبود.(ارثی بودن صفات اکتسابی).
مثال لامارک: چون زرافه گردن خودرابرای خوردن برگهای درخت بالا کشیده،پس نسل به نسل برطول گردنش اضافه شده است.

اسلاید ۹ :

چارلزداروین:زیست شناس انگلیسی درقرن نوزدهم،درمورد چگونگی تغییرگونه ها،نظریه انتخاب طبیعی رادرکتابی به نام «منشأانواع» انتشارکرد.
انتخاب طبیعی:طبیعت درهرمحیطی افرادسازگارتر راانتخاب می کندوآنهایی که برای زیستن درآن محیط مناسب نیستند را ازبین می برد. فکرانتخاب طبیعی ازآنجادرذهن داروین ریشه گرفت که مشاهده کرد تعداد فرزندان جانداران ،همیشه بیشترازتعدادوالدین است.بااین وجود جمعیت درافرادبخصوصی همواره ثابت می ماند.

اسلاید ۱۰ :

پس باید همیشه تعدادی ازاولادجانداران به طریقی ازبین بروندوچون بین افرادیک نوع،تفاوت های فردی وجوددارد،وغذاومکان معمولاًبرای همه وجودندارد، میان آنها رقابت صورت می گیرد .دراین رقابت افرادی که سازش بیشتری بامحیط دارند،شانس بیشتری هم برای زنده ماندن دارندودرنتیجه دررقابت پیروز می شوندوبه سن زادوولد می رسند وتولید مثل می کنند. پس باید همیشه تعدادی ازاولادجانداران به طریقی ازبین بروندوچون بین افرادیک نوع،تفاوت های فردی وجوددارد،وغذاومکان معمولاًبرای همه وجودندارد،میان آنها رقابت صورت می گیرد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 53 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد