بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

بخش يكم
 مفاهيم بنيادي:

چگونه انسان به زمين مي نگرد و آن را مطالعه مي كند.

مفاهيم كلي و انديشه هاي بنيادي براي درك روشي كه زمين كار مي كند تفكر علمي ناميده مي شوند، روشهايي كه در آن سيستمها عمل مي كنند ، بر هم اثر
مي گذارند و ماهيت سيستمهاي در حال تغيير در مقياسهاي زماني متفاوت بررسي مي شود.

اسلاید 2 :

فصل اول
 مقدمه اي بر علوم زمين محيطي

علم چيست، و چرا براي زندگي ما مهم است؟

تفكر علمي بر اساس اين باور است كه  پديده هاي طبيعي شامل زلزله ها ، آتشفشانها، تغييرات اقليمي و سيلابها داراي علتهاي فيزيكي هستند كه مي توانند كشف شوند و براي پيش بيني رويدادهاي بعدي مورد استفاده قرار گيرند.

اسلاید 3 :

 برخي سئوالات اساسي درباره علم و علوم زمين محيطي :

 چه چيزهايي تفكر علمي را از ساير انواع تفكرها متمايز مي كنند؟

 چرا روش علمي موثرترين راهبرد است كه تا كنون براي يادگيري رويدادهاي فيزيكي انديشيده شده است؟

 محدوديتهاي تفكر علمي چيستند؟

 چگونه علم در جهت حفظ منابع زمين و دوري از خطرات محيطي استفاده مي شود؟

 مزاياي علم سيستم زمين براي درك محيط كره زمين چيست؟

اسلاید 4 :

در علوم زمين، آزمايشگاه دانشمندان محيط است و تجاربي كه دانشمندان اعلام مي كنند فرايندهاي خود طبيعت مي باشند. پديده هاي طبيعي نظير فورانهاي آتشفشاني يا تغيير اقليم كره زمين براي دانشمندان مشاهداتي فراهم مي نمايند كه مي توانند براي تعيين علل آن رويدادها و، شايد، پيشگويي رويدادهاي بعدي استفاده شوند.

اسلاید 5 :

علم از اتكا به روش علمي پديد مي آيد .

روش علمي بر اساس سيستماتيكانديشه ها يا فرضيه هايي مي باشد كه توسط دانشمندان براي توضيح مشاهدات پديده هاي طبيعي توسعه داده شده است.

اسلاید 6 :

تكامل و محيط

زمين 6/4 ميليارد سال پيش تشكيل گرديد. حدود يك ميليارد سال بعد، پس از آنكه پوسته زمين، هواكره و اقيانوسها شكل گرفتند، موجودات تك سلولي (باكتريها) در اقيانوسها پديدار شدند. در طول زمان، زندگي گياهي در حال توسعه در اقيانوسها به اندازه اي اكسيژن به عنوان مواد زائد به داخل هواكره تزريق كرد كه قابل تنفس گشت .

اسلاید 7 :

محيط داراي اكسيژن تكامل ميليونها گونه هاي دريايي و خشكي را موجب گرديد ولي بسياري از آنها كه زماني رشد چشمگيري داشتند در زماني ديگر از بين رفتند.

با نابودي برخي گونه ها، تكامل گونه هاي ديگر از سرگرفته شد. تعداد گونه ها در روي زمين در طول زمان افزايش يافت. اين تنوع گونه ها در روي زمين در طول زمان افزايش يافت. اين تنوع زيستي عمدتاً به زمين ساخت ورقي قابل استناد است.

اسلاید 8 :

پاره شدن پانگه آ در 200 ميليون سال قبل محيطهاي جديد متنوعي، شامل نواحي وسيع نزديك ساحلي ايجاد كرده اند كه محلهاي سكونت بسياري را فراهم مي نمايد.

گونه هاي متعلق به خود ما (انسان) حدود 100.000 سال پيش بر روي خشكي آفريقا پديدار شد.

اسلاید 9 :

تكامل انسان

بعد از نابودي دايناسورها در 65 ميليون سال قبل، پستانداران شكوفا شده و بر روي زمين تكامل يافتند. نخستيها در اثناي اين زمان در جنگلهاي آفريقا ظاهر شدند. نخستيها راسته اي (order) از پستانداران هستند كه شامل ميمونها بوزينه ها، و انسان ها مي باشند.

 بين 2 و 4 ميليون سال قبل اقليم آفريقاي استوايي خشكتر و گرمتر شد و جنگلها كوچك گشتند.

اين امر احتمالاً برخي نخستيهاي اوليه را تشويق كرد تا راست (قائم) به داخل ساوانا (savanna) (يا علفزارهاي) مجاور حركت كنند.

اسلاید 10 :

يك نخستي پرگوي (وراج) راست رو بزرگ مغز، حدود 50.000 تا 100.000 سال قبل در اين محيط علفزار تكامل يافت. اين گونه خود ما بود كه هم اكنون هوموساپينس يا "انسان متفكر" ناميده مي شود.

برخي از آنها در آفريقا باقي ماندند و برخي ديگر بسمت شمال و شرق به سراسر اروپا و آسيا، احتمالاً در جستجوي غذاي بيشتر يا در واكنش به تغيير اقليم و محيط، رهسپار شدند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید