بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

مقدمه

تعريف قانون

قاعده حقوقي

قانون اساسي

طريقه وضع قانون اساسي

تفاوت قانون اساسي با قوانين عادي

تعريف دولت

اسلاید 2 :

چنین گفته اند که......

بگذاريد وِبگذريد،

ببينيد ودل مبنديد،

چشم بيندازيد و دل مبازيد،

که:

             ديريا زود بايد گذاشت و گذشت.

                                                          امام علی(ع)

 

اسلاید 3 :

قوای حاکم در جمهوری اسلامی ايران

نهاد رهبری

قوه مجريه

قوه مقننه

قوه قضائيه

اسلاید 4 :

چنین گفته اند که......

حرم در پيش و حرامی در پس،

اگر رفتی بردی واگر خفتی،مردی.

                                                                   (سعدی) 

اسلاید 5 :

نهاد رهبری

ولايت مطلقه فقيه(ا-57 ق ا)

تعيين رهبر(ا-107ق ا)

وظايف واختيارات خبرگان رهبري(ا-108ق ا)

شرايط و صفات رهبر(ا-109ق ا)

وظايف و اختيارات رهبر(ا-110ق ا)

دارائي رهبر(ا-142ق ا)

 

اسلاید 6 :

چنین گفته اند که......

اِين شما ييد که به مردم می آموزييد

 

          چگونه با شما رفتار کنند.

اسلاید 7 :

قوه مجريه

  • قوه مجريه قوه اي است که حکومت و اداره امور کشور را بعهده دارد.جز قانونگزاري و دادرسي،باقي شئون مربوط به اداره يک کشور ناشي از قوه مجريه است.
  • در کشور ما اداره امور عمومي و اعمال قوه مجريه به جز اموري که مستقيما زير نظر مقام رهبري(فرماندهي نيروهاي مسلح...)توسط رئيس جمهور،هيئت وزيران و وزراءصورت مي گيرد که اصطلاحا به اين مقامات ارکان قوه مجريه مي گويند.

اسلاید 8 :

چنین گفته اند که......

     کسيکه قدر وارزش خود را بشناسد،

                                  هلاک نگردد.

                                                                                          امام علی(ع)

اسلاید 9 :

وظايف واختيارات قوه مجريه

  • تمرکز درآمدهای دولت در حسابهای خزانه داری کشور(اصل53)
  • تهيه لوايح قانونی وتقديم به مجلس(اصل74)
  • مسئوليت اجرای قانون اساسی (اصل113)
  • وظايف مذکور در سوگند نامه رياست جمهوری(اصل121)
  • امضاء مصوبات مجلس يا نتايج همه پرسی(اصل123)
  • تصدی امور برنامه وبودجه وامور استخدامی کشور(اصل126)
  • تعيين سفرای ايران در خارج از کشور(اصل128)
  • اعطاي نشانهاي دولتي( اصل 129)

اسلاید 10 :

چنین گفته اند که......

   آنکسيکه در حال تولد نباشد،

        در حال مرگ است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید