بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

سيستم مديريتي

نظامي است هدفمند و سازماندهي شده با برنامه ريزي خاص كه با تهيه دستورالعملها، روشهاي اجرايي و استانداردها و مقررات جاري استقرار يافته و مورد بازنگري قرار

مي گيرد و در مقاطع زماني مختلف اصلاح مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گردد

اسلاید 2 :

مزاياي اجرا

بررسي پروژه از نظر مسايل بهداشت، ايمني و محيط زيست در تمامي مراحل

اطمينان به مديريت در مشخص كردن ريسكها و روشهاي كنترل و كاهش آنها

رعايت استانداردهاي موجود در ارتباط با پروژه در تمامي مراحل HSE

كاهش هزينه ها و افزايش سودآوري و رقابت در بازارهاي جهاني بسترسازي مناسب جهت اخذ و اجراي كليه استانداردهاي مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست

 افزايش اطمينان پرسنل از كاهش و كنترل خطرات بالقوه و بالفعل موجود در پروژه و اثرات سوء آنها

اسلاید 3 :

در چه مرحله اي از پروژه، HSE قابل پياده سازي است؟

 1. ارزيابي
 2. انتخاب
 3. قبل از تصويب پروژه
 4. قبل از ساخت
 5. ساخت و نصب
 6. قبل از راه اندازي
 7. راه اندازي و عمليات

اسلاید 4 :

اعضاي تيم اجرايي HSE

دبير تيم

متخصص HSE

نماينده بهره برداري

از مهندس فرايند، متخصص ايمني نصب، متخصص كنترل فرايند و ساير افراد نيز مي توان كمك گرفت.

اسلاید 5 :

عناصر سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست

 1. 1. رهبري و تعهد
 2. خط مشي و اهداف استراتژيك
 3. سازمان، منابع و مستند سازي
 4. ارزيابي و مديريت ريسك
 5. طرحريزي
 6. استقرار و پايش
 7. مميزي و بررسي مجدد

اسلاید 6 :

1. رهبري و تعهد

در اين بخش اعتقاد نيروي انساني در سطوح مختلف سازمان از صدر تا ذيل (بالا تا پايين) و فرهنگ جاري در شركت براي رسيدن به موفقيت نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست مورد بررسي و ملاحظه قرار مي‌گيرد.

اسلاید 7 :

رهبري و تعهد

شركت‌ بايستي نسبت به ايجاد و تداوم فرهنگي كه حامي نظام مديريت HSE براساس:

اعتقاد به علايق و خواسته‌هاي شركت براي بهبود اجراء اصول بهداشت، ايمني و محيط زيست.

ايجاد انگيزه براي بهبود اجراء اصول بهداشت، ايمني و محيط زيست توسط كاركنان.

پذيرش مسئوليت فردي و پاسخگويي براي اجراء اصول بهداشت، ايمني و محيط زيست.

اعتقاد به يك نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست كار آمد.

باشد اقدام نموده و كاركنان شركت و پيمانكاران آن بايستي درايجاد و حفظ يك چنين فرهنگ پويايي نقش داشته باشند

اسلاید 8 :

نشانه هاي تعهد مديريت به نظام مديريت HSE

 • تخصيص منابع مورد نياز اعم از مالي، پشتيباني و غيره (نظير پول و زمان و ...) به موضوعات ايمني، بهداشت و محيط زيست
 • عنوان نمودن موضوعات مربوط به ايمني، بهداشت و محيط زيست در ابتداي جلسات مختلف.
 • مشاركت فعال در فعاليت‌هاي مربوط به ايمني، بهداشت و محيط زيست و بررسي‌هاي مربوط به آنها در سازمان و بخشهاي تابعه آن.
 • اهميت دادن و دخالت ملاحظات ايمني، بهداشت و محيط زيست در تصميم‌گيريههاي مديريت
 • قدرداني از مجريان و برسميت شناختن موضوعات پس از دستيابي به اهداف ايمني‏ بهداشت و محيط زيست
 • تشويق كاركنان براي ارائه پيشنهادات سازنده در زمينه معيارهاي بهبود اجراي ايمني، بهداشت و محيط زيست .
 • مشاركت و ارزش نهادن به نوآوريهاي كه در داخل يا خارج سازمان در زمينه موضوعات ايمني، بهداشت و محيط زيست حاصل گرديده است.

اسلاید 9 :

2. خط مشي و اهداف استراتژيك

دراين بخش ديدگاه‌ها ، مقاصد و خواستههاي مديريت و اصول عملكرد و اشتياق ايشان نسبت به بهداشت، ايمنيو محيط زيست و هدف

از بهبود كارآئي عملكرد HSE بيان مي‌گردد.

اسلاید 10 :

2. خط مشي و اهداف استراتژيك

مديريت ارشد شركت بايستي خط مشي‌ها و اهداف استراتژيك را تعيين و مستند نموده و اطمينانحاصل كند كه آنها:

با اهداف و خط مشي تعيين شده از سوي شركت مادر سازگار ‌باشد.

مرتبط با فعاليت‌ها، محصولات و خدمات قابل ارائه توسط شركت بوده و همچنين تأثيرات آنها بر HSE نيز مد نظر قرار گيرد.

با ساير خط مشي‌هاي جاري در شركت سازگار باشد.

به همان ميزان كه به ساير خط مشي‌ها و اهداف اهميت داده مي‌شود، مورد توجه قرار گيرد.

بدرستي استقرار يافته در تمامي سطوح سازمان مورد توجه قرار گرفته  و در عمق سازمان جاري گردد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید