بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

برگزاری تورهای داخلی

نماینده فروش خطوط هوایی داخلی و خارجی

نماینده مرکزی فروش هتلها

برگزاری تورهای بین المللی

خدمات سفرهای سازمانی و شرکتی

اسلاید 2 :

vبازدید از اماکن تاریخی ،طبیعی و سایر جاذبه ها

vفعالیتهای کاری و اقتصادی

vسفرهای درمانی

vسفرهای علمی

vارضای نیازهایی مانند:

vتفریح

vتنوع ذائقه

vرسیدگی به خانواده

اسلاید 3 :

 

یکی از راهکارهای تجزیه و تحلیل یک صنعت،تحلیل محیطی است که صنعت در آن قرار دارد.

در این ارائه برآنیم با دو تکنیک نیروهای پنجگانه پورتر و روش PEST به تحلیل این صنعت بپردازیم.

محیط در برگیرنده قلمرو وسیعی است که نظارت و ارزیابی آن بسیار دشوار و تقریبا ناممکن است ولی مقصود ما از محیط بخش هایی از محیط بیرونی می باشد که بر کسب و کار سازمان اثر می گذارد.

تعریف محیط

    مجموعه عواملی که اثر تعیین کننده بر هدف سیستم دارد ولی سیستم بر آن کنترل چندانی ندارد را محیط گویند.

اسلاید 4 :

عوامل محیطی خود به دو نوع تقسیم می شوند:

عوامل مستقیم: اثر مستقیم و موثری روی سیستم دارند.

عوامل غیرمستقیم: عوامل مستقیم را تحت تاثیر قرار داده و بوسیله آن روی سیستم اثر دارند.

 

براین اساس محیط را میتوان بر دو نوع تقسیم نمود:

محیط عمومی یا کلان یا دور: خارج از صنعت مورد نظر بوده و بطور غیرمستقیم بر صنعت اثر می گذارد. عوامل محیط کلان می توانند هم در سطح بین المللی و هم در سطح  ملی مطرح باشند.

محیط رقابتی یا صنعت یا نزدیک یا خرد: عوامل و نیروهایی است که در صنعت مربوط به سازمان وجود دارد.

اسلاید 5 :

پیچیدگیComp exity

عدم اطمینان Uncertainty

پویاییDynamism

ظرفیتEnvironmenta Capacity

اسلاید 6 :

تعداد و تنوع و میزان تعاملات بین اجزای محیط

مشابهت یا عدم مشابهت موجودیت های اجتماعی مرتبط

 

میزان دانش مورد نیاز برای شناخت

اسلاید 7 :

میزان دسترسی به اطلاعات در باره:

ماهیت و چگونگی محیط

چگونگی تاثیرات عوامل محیطی بر ابعاد کسب و کار

نتایج گزینه ها و راهکارها در پاسخ به محیط

اسلاید 8 :

میزان  یا نرخ تغییرات در عوامل محیطی اثرگذار بر سازمان

به صورت غیر قابل انتظار و بدون الگویی برای پیش بینی از قبل(Mintzberg1979)

 

میزان تغییرات در بازار فناوری و دانش

اسلاید 9 :

ميزان محدوديت و فراوانی منابع اساسی برای:

ü بقا

üتوسعه

 سازمان های فعال در يک محيط خاص.

غنی بودن محيط:

ميزانی که محيط می تواند از رشد مستمر و پايدار سازمان ها حمايت و پشتيبانی کند.

 

اسلاید 10 :

تهديد جديد الورودها : به طور كلي موانع ورود به بازار از ديدگاه پورتر عبارت اند از : حجم فروش ، وجوه تمايز محصول ، هزينه هاي متغير و...

تمايز در خدمات

نياز هاي سرمايه اي و سرمایه گذاری امن

هزينه هاي تغيير خدمات

دسترسي به کانال هاي توریستی

سياست هاي سازمان گردشگری

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید