بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

تقاطعات چرخشي

- تقاطعات گردنده

- جريان چرخشي محلي

- ميدان

اسلاید 2 :

- عملكرد ميدان

- تاريخچه ميدان

- تعريف ميدان

ميدان نوين

ميدان سنتي

اسلاید 3 :

هدف ميدان

تامين ايمني جريانات ترافيك متقاطع با حداقل تاخير         

كه موجب كاهش تصادف منجر به جرح و فوت در              

ميدان مي شود .                                                       

اسلاید 4 :

حق تقدم ميدان

- حق تقدم با وسايل نقليه اي كه به ميدان وارد ميشوند

 - حق تقدم با وسيله نقليه اي كه در ميدان در حال حركت هستند

اسلاید 5 :

اجزاى اصلي ميدانهاي جديد

- خط رعايت حق تقدم

- جزيرههاي برجسته در رويكردهاي ميدان

اسلاید 6 :

- گردش به راستهاي تقاطع داراي حجم  بالايي باشند .       

 - واگذاري حق تقدم به هيچكدام از جريان هاي ترافيك تقاطع لازم و يا عملي نباشد .

- تعداد تصادف هاي مربوط به حركت هاي گردشي تقاطع نامتناسب باشد .

- نصب تابلوي ايست يا رعايت تقدم براي راه فرعي باعث مدت زمان هاي

تاخيرغير قابل قبول باشد .                                                          

- طرح ميدان تاخير كمتري نسبت به تقاطع مجهز به چراغ راهنما داشته باشد .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید