بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعريف خودارزيابي
مزاياي خودارزيابي
فرآيند خودارزيابي
رويكردهاي خودارزيابي و خصوصيات آنها
رويكرد پرسشنامه‌اي
رويكرد كارگاهي
رويكرد پروفرما
رويكرد شبيه سازي اخذ جايزه
روش تلفيقي
مقايسه رويكردها
انتخاب رويكرد خودارزيابي و جايگاه كاربرد آنها

اسلاید 2 :

يك بازنگري منظم، سيستماتيك و جامع از فعاليتهاي سازمان و نتايج  آن براساس يك مدل تعالي سازماني است.


خودارزيابي به سازمان اجازه مي‌دهد بطور شفاف نقاط قوت و زمينه‌هاي قابل بهبود خود را شناسايي كند و برنامه‌هايي جهت بهبود ابعاد مختلف خود تدوين نمايد.

اسلاید 3 :

يك ساختار خوبي براي تعيين نقاط قوت و زمينه هاي بهبود است.
تدوين و توسعه طرح كسب و كار و استراتژي شما را بهبود مي دهد.
يك زبان مشترك و چارچوب مفهومی براي بهبود و مديريت سازمان ارايه مي كند.
كاركنان را نسبت به مفاهيم بنيادين سرآمدي و اينكه چطور مسئوليتهايشان را بازگو كنند آموزش مي دهد.

اسلاید 4 :

تمامي كاركنان را در سطوح مختلف در فرايند بهبود درگير مي كند.
باعث شناخت و به اشتراك نهادن تجربيات خوب درسازمان مي شود.
مقايسه با سازمانهاي ديگر را تسهيل مي نمايد.
تمامی بهبودهارا با برنامه های عادی سازمان يکپارچه مي نمايد.
فرصتهايي را براي تشخيص سطح دستاوردها فراهم مي كند.

اسلاید 5 :

بستگي دارد به:
منافع خاصي كه سازمان به دنبال آن است
منابعي كه در دسترس مي‌باشد
ساختار سازماني و محدوده خودارزيابي
بلوغ سازماني
ارتباطي كه خودارزيابي با برنامه تجاري سازمان مي‌تواند داشته باشد
ميزان دقت و صحت مورد نياز

اسلاید 6 :

در اين مرحله سازمان حركت خود را براي پياده سازي مفاهيم مذكور به تازگي آغاز كرده است ولي پيشرفت چشمگيري در اين كار حاصل نشده است .

اسلاید 7 :

در اين مرحله سازمان مي تواند شواهد زيادي را ارايه كند كه به موفقيت هايي در عمل به مفاهيم مذكور دست يافته است و برنامه ها اهداف و روشهايي براي دستيابي كامل به آن مفاهيم تهيه كرده است .

اسلاید 8 :

در اين مرحله مفاهيم مذكور به خوبي در تمام سازمان پياده ، اجرا و نهادينه شده است و سازمان به تمامي خواسته هاي مدل EFQM در اين مفاهيم به روشي سيستماتيك ، دست يافته و مسير رشد خود را به كارگيري و توسعه اين مفاهيم طي مي كند .

اسلاید 9 :

رويكرد پرسشنامه‌اي
رويكرد كارگاهي
رويكرد استفاده از پروفرما
رويكرد شبيه سازي جايزه
تلفيقي از رويكردهاي فوق

اسلاید 10 :

اين روش نسبت به روش شبيه سازي جايزه ساده تر مي باشد
با توجه به اينكه براي هر زير معيار يك پروفرما تهيه مي شود، كلاً يك گزارش حداقل 32 صفحه اي آماده خواهد شد
مصاحبه كنندگان بايستي صرفاً به جمع آوري اطلاعات مرتبط با زيرمعيار و حوزه مربوط به خود پرداخته و از تبديل جلسه به بررسي مشكلات فردي اجتناب نمايند

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید