دانلود فایل پاورپوینت فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان مبتنی بر ارزش های اسلامی

قابل ویرایش
صفحه
تومان

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمه

جهان کنونی ، جهانی است پر از تغییرات شتابان

پیشرفتهای سریع علوم و تکنولوژی، انسان را با وضعیت جدیدی روبرو ساخته است.

یکی از علومی که تحولات بسیاری داشته، علم مدیریت است.

از تحولات اساسی ایجاد شده در علم مدیریت ، تحول در نحوه نگرش به سازمان است.

– برخی فرهنگ را به عنوان زمینه و بستری می دانند که ایجاد هر نوع تغییر و دگرگونی در ساز و کارها، رفتار، فعالیت ها و کارکردهای سازمانی را در پی دارد.

مدیران و رهبران سازمانی می توانند از فرهنگ به عنوان ابزاری منحصر به فرد و کارساز برای هر نوع مدیریت فرهنگی و انجام تغییر و تحولات سازمانی استفاده کنند.

اسلاید ۲ :

وجود سازمان وابسته به ارتباطات است و هر مدیری معمولا بیشتر وقت خود را در برقرارکردن ارتباط ، صرف می کند .
مدیریت کارساز به برقراری ارتباطات موثر بستگی دارد.

توجه: «در مدیریت الهی، ساخته شدن انسان ها، اصل است.» و هرگونه دگرگونی با دگرگونی انسان مرتبط است.

«إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّى یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم»

۱ – در مدیریت جوامع و سازمانی ها نیز مسئله اصلی باید ساخته شدن انسانها باشد.

۲ – فرهنگ سازمانی باید به نحوی طراحی و پرورده شود که به رشد و تعالی انسانها کمک کند.

اسلاید ۳ :

از  فرهنگ متجاوز از ۱۶۰ تعریف می باشد.

فرهنگ چیزی است که:

۱ – از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد.

۲ – حالت انباشته دارد.

۳ – از محلی به محل دیگر می رود.

۴ – در پذیرش و نگهداری چیزها انتخاب می کند.

۵ – ماهیتی پیچیده دارد.انواع کارکرد فرهنگ:

۱ – اجتماعی کردن افراد
۲ – آموزش و پرورش
۳ – ارزشهای درست و غلط
۴ – هنجارها، آداب و رسوم
۵ – نظارت اجتماعی
۶ – اعتقادات و باورها
۷ – نظام زندگی خانوادگی

موضوع انسان شناسی فرهنگی؟ درباره رفتار کسب شده انسانها از فرهنگ و تاثیر آنها بر فرهنگ است.

اسلاید ۴ :

خاستگاه فرهنگ

فرهنگ از کجا تغذیه می شود؟

خاستگاه فرهنگ کجاست؟۵ عامل بعنوان خاستگاه فرهنگ در میان جامعه شناسان مطرح است:

۱ – زبان و ادب
۲ – دین و آیین
۳ – معیشت و اقتصاد
۴ – تاریخ و رویداد
۵ – جغرافیا و شرایط اقلیمی

منبع غائی فرهنگ یک سازمان همان موسسین یا بنیانگذاران سازمان هستند.

اسلاید ۵ :

فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است.

جمعیت شناسان، جامعه شناسان و اخیرا روان شناسان و حتی اقتصاد دانان به این مبحث نو و مهم در مدیریت توجهی خاص مبذول داشته اند.

۱ – فرهنگ، واژه ای است که علمای علم اجتماع و پژوهش گران رشته مردم شناسی آن را به کار می برند.

۲ – فرهنگ در مفهوم تخصصی ، در اواسط قرن نوزدهم در نوشته های علمای مردم شناسی پدیدار شد.

۳- تایلر ، مردم شناس انگلیسی، مفهوم علمی کلمه فرهنگ را در اواخر قرن مذکور به کار برد، یکی از مبانی اساسی علوم رفتاری با رشته انسان شناسی آغاز می شود و یکی از رشته های فرعی انسان شناسی، انسان شناسی فرهنگی است که با مطالعه رفتار سازمانی ارتباط نزدیک دارد.

۴ – فرهنگ عبارت است از کیفیت زندگی گروهی از افراد بشر که از یک نسل به نسل دیگر منتقل می شود.

۵ – به عقیده ادگارشاین، فرهنگ را می توان به عنوان یک پدیده تجزیه و تحلیل کرد که در تمام مدت اطراف ما را احاطه کرده است.

  • کاربرد فرهنگ از منظر پژوهشگران مسائل فرهنگی در دو زمینه
  • ۱ – فرهنگ را در گسترده ترین معنی، فرآورده های تمدن پیچیده و پیشرفته می توان دانست که در چنین معنایی به چیزهایی مانند ادبیات، هنر، فلسفه، دانش و فن شناسی باز می گردد.
  • ۲ – زمینه دیگر معنای مدنظر مردم شناسان و دیگر کسانی است که انسان را بررسی می کنند. در این معنی ، فرهنگ آفریده های اندیشه، عادات و اشیاء عادی است. که با انباشت آنها، بین انسان و محیط طبیعی وی سازگاری پیچیده ای پدید می آید.

 

اسلاید ۶ :

تعریف فرهنگ

فرهنگ در زبان فارسی معانی مختلف دارد، از جمله آداب و رسوم، علوم، معارف و هنرهای یک جامعه.

۱ – در فرهنگ عمید، فرهنگ عبارت است از دانش، ادب، علم ، معرفت، تعلیم و تربیت، آثار علمی و ادبی یک قوم یا ملت

۲ – در فرهنگ لغات وبستر، فرهنگ، مجموعه ای از رفتارهای پیچیده انسانی که شامل افکار، گفتار، اعمال و آثار هنری است و نیز توانایی انسان برای یادگیری و انتقال به نسل دیگر تعریف شده است.

۳ – به عقیده هافستد(hofsted)، فرهنگ عبارت است از اندیشه مشترک اعضای یک گروه یا طبقه که آنها را از دیگر گروهها مجزا می کند.

اسلاید ۷ :

پیشنهاد به منظور رفع مشکلات فرهنگی و ایجاد فرهنگ مناسب کاری

(توسعه فرهنگی در سطح ملی)

۱ – گسترش سواد و ایجاد آموزش همگانی

۲ – اشاعه روح علمی در جامعه

۳ – تحقیقات و پژوهش

۴ – گسترش نظامهای اطلاعاتی و ارتباطی

۵ – تحول در ارزشها

۶ – افزایش مشارکت

توسعه فرهنگی در سطح سازمان

۱ – روشن کردن اهداف ، ماموریت و استراتژی سازمان

۲ – تحلیل وضعیت جاری تجاری و تعیین متغیرها در اهداف

۳ – شناسایی فرهنگ موجود و نیازهای تغییر فرهنگ

۴ – مشخص کردن اهداف برنامه متغیر

۵ – تهیه استراتژی تغییر فرهنگ

۶ – کنترل و ارزیابی اجرا

اسلاید ۸ :

تعریف سازمان

سازمان به یک مجموعه اجتماعی هدف مند و وظیفه مدار گفته می شود.

پنج عنصر تعریف سازمان

۱ – سازمان همیشه از افراد تشکیل می شود.

۲ – این افراد به طریقی با یکدیگر ارتباط دارند و بین آنها روابط متقابل برقرار است.

۳ – این روابط متقابل را می توان نظام بخشید.

۴ – کلیه افراد در سازمان دارای هدف هایی مشخص هستند.

۵ – این روابط متقابل همچنین نیل به هدف های مشترک سازمان را میسر می کند.

ساختار سازمانی ، بازتابی است از این روابط متقابل که شامل تعیین نقش ها، روابط بین افراد، فعالیت ها، سلسله مراتب هدف ها و سایر ویژگی های سازمان است.

اسلاید ۹ :

فرهنگ در یک سازمان مانند یک شخصیت در انسان است.

– سازمانها نیز مانند افراد شخصیت هایی دارند. این شخصیت ها همان فرهنگ های سازمانی هستند.

فرهنگ سازمانی:

یک فرهنگ سازمانی سیستمی از معانی و مفاهیم مشترک است.

سیستمی از استنباط مشترک است که اعضاء نسبت به یک سازمان دارند.

تعارف فرهنگ سازمانی:

باوری که هر یک از اعضاء در آن سهم دارند.

ارزشهای محوری قوی که مورد پذیرش گسترده قرار گرفته اند.

روش انجام امور در اطراف خودمان

برنامه ریزی جمعی

تفاهم همگانی

مجموعه ای از باورهای بادوام مشترک که از طریق واسطه های نمادین مبادله می شوند و در زندگی کاری انسانها معنی پیدا می کنند.

مجموعه ای از نمادها مراسم و افسانه های اساطیری که مبادله می شوند تا ارزشها و باورهای یک سازمان را به اعضایش بشناسانند.

اسلاید ۱۰ :

مقصود از فرهنگ سازمانی ، سیستمی از استنباط مشترک است که اعضا نسبت به یک سازمان دارند.

۱ – کریس آرجریس، فرهنگ سازمانی را نظامی زنده می داند و آن را در قالب رفتاری تعریف می کند که مردم در عمل از خود آشکار می سازند، راهی که برآن پایه بطور واقعی می اندیشند و احساس می کنند و شیوه ای که بطور واقعی با هم رفتار می کنند.

۲ – ادگار شاین، الگویی از مفروضات بنیادی است که اعضا گروه برای حل مسائل مربوط به تطابق با محیط خارجی و تکامل داخلی آن را یاد می گیرند و چنان خوب عمل می کند که معتبر شناخته می شود، سپس بصورت یک روش صحیح برای درک ، اندیشه و احساس کردن در رابطه با حل مسائل به اعضای جدید آموخته می شوند.

۳ – جیمز پرسی، معتقد است که افراد یک سازمان دارای ارزش های مشترک ، عقاید ، معیارهای مناسب برای رفتار ، زبان مخصوص ، رمزها و دیگر الگوی فکری و رفتاری هستند

بطوری خلاصه : فرهنگ سازمان را الگویی از مقاصد مشترک افراد سازمان تعریف می کنند.

فرهنگ:

۱ – کلی است که از مجموع اجزای آن بیشتر است.

۲ – تاریخچه سازمان را نشان می دهد.

۳ – به مطالعه انسان شناسی مانند رسوم و نهادها مربوط می شود

۴ – توسط گروهی از افراد شکل گرفته است که یک سازمان را تشکیل داده اند.

۵ – حرکت آن تند و سخت است.

۶ – به سختی تغییر می کند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت تومان در صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد