بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

کشور تايلند کشوری در جنوب

شرقی آُسيا با مساحتی بالغ

بر115 / 515 کيلومتر مربع

می باشد .  

اسلاید 2 :

 Buddhakashetra  ( فرهنگ کشاورزی بودايی) فرهنگ تايلندی است که با

قدمت هزار ساله به اوج شکوفايی خود رسيده است.

تايلندی ها از نظر اخلاقی و معنوی با هندی ها و از نظر قومی با چِينی ها رابطه دارند.

از لحاظ تاريخی در آسيا تنها دو کشور تايلند و ژاپن قادر به ادامه حِيات مستقل بوده و استقلال خود را به موجب ظرفيتهای سازش پذير و انعطاف پذيرشان حفظ نموده اند.

علی رغم تاثير فناوری های نوين غربی ، تايلندی ها به حيات مستقل خود ادامه داده و تنها بخشی از ويژگی های غربی را به زندگی خود راه داده اند و از يک سِاست محافظه کارانه به جای اقتباس کامل غربگرايی مطلق بهره برده اند.            

اسلاید 3 :

 

üجمعِيت:4 . 62 ميليون

üرشد سالانه جمعيت:68 . 0 درصد

üگروه های قومی : تايلند 89 درصد و بقيه 11 درصد

üمذهب:بودايی 94 درصد و مسلمان 4-5 درصد و

  همچنين برهمايی ، هندو و ...

üزبان رسمی : تايلندی و زبان دوم : انگليسی

üسواد مردان :9 . 94 و سواد زنان :5 . 90 درصد

üمرگ و مير کمتر از هفت سال:1000 / 5 . 19

 

اسلاید 4 :

درآمد ناخالصی ملی (GNP)  :120،235،000،000

توليد ناخالصی داخلی (GDP): 410،000،000،000

ميزان سرانه GDP به ازای هر نفر : 6600$

پيش بينی مدت عمر مردان : 66 سال

پيش بينی مدت عمر زنان : 72 سال

نرخ رشد : 16،39

موارد گزارش شده ايدز : 755،000

جمعيت : 62،354،402

اسلاید 5 :

در اين نمودار طبقه بندی سهم هر يک از صنايع در تايلند نشان داده شده است که اين قسمت بندی

صنايع شامل :

آگهی دادن و بازاريابی 27% ، سرويسهای اجرايی و پستی 17% ، ارتباطات 10% ،

سرويس های مالی 10% ، توليد 7% ، رسانه ها 8% ، تجارت و بازرگانی 8% .

اسلاید 6 :

کميته ملی فناوری اطلاعات (NITC) در 1992 توسط Prim Minister  

استقرار يافت.

مرکز فناوری کامپيوتر و الکترو نيک (NECTEC) در تايلند همان هيئت وزيران

 

کميته فناوری اطلاعات است.

اسلاید 7 :

سياست عمومی در اين کشور بر پايه ی سه رکن استوار است:

*  سرمايه گذاری برای شالوده های اطلاعات عمومی ملت

*  سرمايه گذاری برای توسعه و پيشرفت منابع بشری

*  برنامه های کامپيوتری دولت در موازات نقش فعال دولت در تسهيل توسعه 

فناوری اطلاعات

ü

اسلاید 8 :

تعداد خانوارهای دارای کامپيوتر از هر 100 خانوار

در اين جدول ميزان درصد خانوارهای با کامپيوتر در نقاط مختلف کشور و

طی سه سال متوالی را نشان می دهد که با دقت در اين جدول متوجه رشد قابل

توجه اين تعداد در اين کشور خواهيم شد.

اسلاید 9 :

درصد تشکيلات تجاری با کامپيوتر (2004)

در اين نمودار نيز مِيزان سازمان های تجاری که از کامپيوتر استفاده می کنند

را در سال 2004 نشان می دهد که درپايتخت نرخ اين ميزان بالاتر می باشد که

البته هم در پايتخت و هم در ساير مناطق ظرفيت این نرخ می تواند به رشد

بيشتری دست يابد.

اسلاید 10 :

روز به روز با گذر زمان مسئله ی شبکه ی اينترنتی به مسئله ای بحرانی

 

در توسعه ی علوم و فناوری تبديل می شد،و در اکثر مناطق اين کشور

 تقاضا برایراه های نوينی در زمينه ی آموزش و تحقيق گسترش می يافت.

با افزاِيش اين تقاضاها دولت در صدد تامين سرويس دهی و امکانات اينترنتی

در اقصی نقاط کشور بر آمد و اين تلاشها روز به روز بيشتر شد و تا حال

نيز ادامه داشته است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید