بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

.1استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور.

.2فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.

اسلاید 2 :

.3ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس انداز ها و سپرده ها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بند «2» و «9» اصل چهل و سوم قانون اساسی.

.4حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی.

.5تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون برعهده بانک گذاشته می شود.

اسلاید 3 :

.1انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات.

.2تنظیم کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.

.3انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی دولت طبق قانون و مقررات.

اسلاید 4 :

*  واحد پول ايران ريال است و پول رايج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است. براساس قانون پولی و بانکی کشور، امتياز انتشار پول رايج کشور در انحصار دولت است و اين امتياز، با رعايت مقررات اين قانون، منحصراً به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران واگذار شده است.

*  تا قبل از سال 1338 بانك ملی ايران وظايف بانك مركزی مانند حق انحصاری انتشار اسكناس و تنظيم جريان پول كشور را بعهده داشت. در سال 1338 پس از تصويب قانون پولی و بانکی کشور و همزمان با تاسيس بانک مرکزی در هجدهم مرداد 1339 اين مهم به بانک مرکزی محول گرديد.

اسلاید 5 :

.1ارائه درخواست بالاترین مقام اجرایی سازمان به همراه فرم تکمیل شده مربوطه حداقل با معرفی دو امضاء مجاز جهت استفاده از حساب.
تبصره: سازمنهای مورد بحث، مجاز به واریز و استفاده از ارزهایی که بصورت مستقیم و غیر مستقیم از محل سهمیه ارزی که سالهای قبل به آنها تخصیص داده شده، نمی باشند.
ارزهای مذکور بایستی با نرخ تخصیصی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فروخته شوند.

.2اخذ مجوز خزانه داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و شرکت هایی که بیش از 51 درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد.

اسلاید 6 :

.3استفاده از موجودی حساب ارزی فوق همانند سایر حسابهای ارزی اشخاص حقوقی بوده و مسئولیت نهایی آن با بالاترین مقام سازمان صاحبان امضاء حساب می باشد.

.4رعایت مفاد بخشنامه شماره 1240/ب مورخ 66/4/3 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نگهداری حسابها و انجام عملیات بانکی وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شرکتها و موسسات وابسته به آنها نزد بانکی که بانک مزبور تعیین نموده الزامی بوده و در صورتی که بانک تعیین شده در محل مورد نظر فاقد شعبه باشد لازم است افتتاح حساب با هماهنگی اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری و خزانه داری کل در بانک دیگری صورت گیرد.

اسلاید 7 :

.4نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون.

.5انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.

.6اعمال سیاست های پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات.

اسلاید 8 :

.7عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد.

.8افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه (جاری و پس انداز) و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و مقررات.

.9اعطای وام و اعتبار بدون ربا (بهره) طبق قانون و مقررات.

اسلاید 9 :

  • ربا در دین اسلام به معنی «زیاده براصل» را چه بصورت پولی (ربای قرضی) و چه بصورت ربا در معامله تحریم کرده است.

الف) ربا در قرض:

  ربای قرضی به این صورت است که شخص وام دهنده پولی را به وام گیرنده قرض دهد به شرط بازپرداخت دین بعلاوه مبلغی بیشتر، خواه این مبلغ بصورت صریح قید شده باشد و یا دادن قرض بر مبنای آن باشد.

اسلاید 10 :

  • برای آنکه ربا قرضی تحقق یابد، باید همواره چهار شرط زیر برقرار باشد:

.1وجود دین

.2استقلال دائن و مدیون

.3شرط پرداخت یا دریافت مبلغی علاوه بر اصل

.4پرداخت یا دریافت مبلغ شرط شده

ب) ربا در معامله:

   به معادله دو کالای مثل هم با دریافت اضافی استناد می گردد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید