دانلود فایل پاورپوینت مدیریت اردو های ورزشی

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مدیریت اردو های ورزشی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مدیریت اردو های ورزشی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید 1 :

مدیریت اردوهای وزشی برای تیم های ورزشی که خود رابرای رویدادهای ورزشی مهم آماده می کننددردرجه اول برعهده کادرفنی تیم بویژه سرمربی تیم است.

درواقع سرمربی(باکمک کادرفنی )تیم شرکت کننده دراردوهیأت رئیسه اردو راتشکیل می دهندکه کار

برنامه ریزی،سازماندهی،هدایت،ورهبری،وکنترل وارزیابی اردورابرعهده دارد .

سرپرست اردو،دبیراردوست که کارهای اجرایی رابرعهده داشته ومصوبات هیأت رئیسه رابه اجرامی گذارد

اسلاید 2 :

تعریف اردو وانواع آن

درفرهنگ صباوعمید وفرهنگ فارسی معین :اردوبه معنی مجموع سپاهیان ویاگروهی ازسپاهیان که باتمام لوازم برای تمرین یاتفریح به لشکرگاه واردوگاه فرستاده شوندتعریف شده است.

ازنظرآموزش وپرورش:اردو،فعالیتی تربیتی،جذاب ومتنوع باشرکت گروهی ازدانش آموزان به همراه مربیان آموزش دیده وعلاقمندبه شکل سازمان یافته واهداف ازپیش تعیین شده وبرنامه معین وزمان مشخص است که درخارج ازمحیط آموزشی دراردوگاه یاطبیعت مناسب برگزارمی شود.

اسلاید 3 :

اهداف برگزاری اردوی دانش آموزی :رشدوتوسعه حیطه های شناختی ،عاطفی وروانی وحرکتی که میتوان آنهارابه صورت زیرخلاصه کرد:

-آشنایی باشیوه زندگی دیگراقوام

-آشنایی باآثارتاریخی شهرهاوجغرافیای کشور

-تقویت روحیه تعاون وهمکاری بین دانش آموزان

-ایجادتحرک،سعی وتلاش دربین دانش آموزان

-افزایش نظم وانضباط

-آموزش مسئولیت پذیری دانش آموزان

-آموزش بهداشت وپاکیزگی دانش آموزان

اسلاید 4 :

اردوهای دانشجویی

براساس دستورالعمل وزارت علوم،تحقیقات وفناوری درسال 1382اردوهای دانشجویی به دودسته تقسیم میشوند:

 

الف)اردوهای فرهنگی شامل سفرهای زیارتی،ورزشی،هنری ،سیاحتی وشرکت درجشنواره های فرهنگی وهنری

ب)اردوهای علمی شامل شرکت درنمایشگاه هاوبازدیدهای تخصصی،کنفرانس هانشست هاوبازدیدهای علمی وسفرهای آمورشی پژوهشی

اسلاید 5 :

اهداف اردوهای دانشجویی

-ایجادبسترمناسب برای تمرین یک زندگی دسته جمعی

-تقویت بنیه اعتقادی واخلاقی جوانان

-کسب تجربه درزمینه های مختلف اجتماعی،اخلاقی وفرهنگی

-کمک به فراینداجتماعی شدن وارتقای مهارتهای اجتماعی

-ایجادزمینه مناسب برای رشدوشکوفایی استعدادهای فردی

اسلاید 6 :

انواع اردوهای ورزش قهرمانی

1-اردوهای یک روزه :امروزه درورزش قهرمانی ودرطی مسابقات لیگهای مختلف ورزشی ،اغلب تیمهاروزقبل ازمسابقه بازیکنان خودرابه اردویی یک روزه می برند(البته تیمهایی که درخانه مسابقه دارند).تیمهای ورزشی حرفه ای دارای کمپ های تمرینی واردویی اختصاصی هستند.

اهداف برگزاری اردوهای یک روزه:

-تحت کنترل داشتن بازیکنان درزمینه های تغذیه واستراحت

-دورنگه داشتن آنان ازاسترسهایی که ممکن است برای آنان بدلیل رفت وآمدهابه وجودآید

-جلوگیری ازبروزهرگونه آسیب دیدگی قبل ازبازی

-امکان برقراری ارتباط نزدیک صمیمی بین بازیکنان

-ایجادتمرکزبرای بازیکنان

اسلاید 7 :

2-اردوهای مقطعی(چندروزه)

اهداف :به منظورتامین شرایط مطلوب برای تمرین و آماده سازی ورزشکاران برای مسابقه یا مسابقات برگزار می شود.

- در مدت اردو، کادر فنی می تواند به بازیکنان با روش های تمرینی مخصوص و با هدف توانایی ها و قابلیت های مورد نظر را آموزش دهد و تاکتیک های جدید را آزمایش کند.

-بازیکنان با انجام تمرینات ورزشی متنوع دیگر (بجز تمرینات ورزشی رشته خود) مانند دو، شنا،حرکات کششی می توانند از نظر بدنی به آمادگی مطلوب برسد.

-برگزاری اردوهای مقطعی باعث تقویت روحیه اجتماعی و کار گروهی بین بازیکنان در ورزش های تیمی است .

-در اردو بازیکنان با نقش اجتماعی خود در تیم بیشتر آشنا می شوند.

-انجام تمرینات ذهنی ، تا بازیکنان این توانایی را پیدا کنند که در زمان مسابقه با تمرکز فکری کامل نبرد کنند.

-

-

اسلاید 8 :

زمان اردوهای مقطعی یا چند روزه بنا بر قاعده، قبل از شروع فصل یا در مدت استراحت دو نیم فصل برگزامی شود

تیم های ملی اینگونه اردوها را در مقاطع زمانی مختلف که قبل از شروع یک رویداد،بطور مثال مسابقات انتخابی جام جهانی رشته مورد نظر، مسابقات نهایی جام جهانی مورد نظر، قاره ای و غیره است و یا قبل از انجام یک بازی مهم برگزار می کنند.

اسلاید 9 :

3-اردوهای خارج ازمحل اقامت

-برگزاری اردوبه خاطرشرایط جوی:

   درورزش هایی که درفضاهای روبازانجام می شوندباتوجه به شرایط جوی نامناسب که درشهرویا کشوروجوددارد اردوهای تمرینی درکشورهایی که امکان تمرین مناسب تری دارند برگزارمی گردد.

مانندبرگزاری اردوهای تمرینی درکشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس.

-اردوهایی که به منظورتطابق پذیری جوی انجام میشود

    برگزاری اردودرکشورهایی که شرایط جوی شبیه محل برگزاری مسابقات رادارندتابازیکنان بتوانندخودراباآن شرایط تطابق دهند.

-اردوهایی که به منظورتطابق پذیری زمانی برگزارمی شوند.

به ازاءهریک ساعت اختلاف ،نیازبه یک روزاقامت وجودداردتابدن ورزشکاران بتواندخودراازلحاظ زمانی بامحل برگزاری مسابقات وفق دهد.

اسلاید 10 :

اردو وتمرین درارتفاع

اهدف:

الف:امکان ارتقاءعملکردپس ازبازگشت به شرایط عادی فراهم شود.

ب:تطبیق ورزشکاران باتغییرشرایط ناشی ازاختلاف سطح درصورت برگزاری رویداددرارتفاع بالا

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 19 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود فایل پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی در تیمهای ورزشی

PowerPoint قابل ویرایش
50 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تعريف مديريت مدیریت فرایندی است که بوسیله آن فعالیت های فردی و گروهی در جهت هدفهای مشترک , همسو و هماهنگ می شود هيچ سازمانی از مديريت بی نياز نيست و لازم و ملزوم يکديگرند. اسلاید 2 : روند وظيفه ای در مديريت برنامه ريزی سازماندهی هدايت کن ...

دانلود فایل پاورپوینت اصول مدیریت استراتژیک سازمان های ورزشی

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مدیریت استراتژیک شامل « مجموعه تصمیم ها و اقدامات مدیریتی است که عملکرد بلندمدت سازمان را از طریق فرآیند بررسی محیطی، تدوین استراتژی، اجرای استراتژی و ارزیابی و کنترل تعیین می کند». (هانگرو وین) اسلاید 2 : مزایای مدیریت استراتژیک: امکان خلاقیت و نوآوری ر ...

مقاله ارزیابی زیست محیطی چرخه حیات سامانه مدیریت پسماند شهری اصفهان

word قابل ویرایش
22 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی زیست محیطی چرخه حیات سامانه مدیریت پسماند شهري اصفهان چکیده پسماند از تولیدات غیر قابل اجتناب هر جامعه و مدیریت پسماند یکی از نیازهاي اصلی آن جامعه است. از این رو، استقرار سامانه مدیریت پسماند ضروري است. در سیستم مدیریت مواد زاید جامد، با توجه به میزان تولید و ترکیب پسماند، روشهاي مختلفی براي مد ...

مقاله بکارگیری تکنیک های داده کاوی جهت بهبود مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری ( مورد مطالعه : بانک پارسیان )

word قابل ویرایش
22 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بکارگیري تکنیک هاي داده کاوي جهت بهبود مدیریت ارتباط با مشتري در صنعت بانکداري(مورد مطالعه: بانک پارسیان) چکیده پژوهش حاضر از نوع کاربردي می باشد که جهت ارائه چارچوبی جهت بهبود مدیریت ارتباط با مشتري در صنعت بانکداري، مورد مطالعه بانک پارسیان ارائه شده است. این پژوهش با هدف پاسخ به دو سوال اصلی تحق ...

مقاله ایجاد چارچوب بهینه به منظور مدیریت فن آوری اطلاعات با استفاده از نگاشت بین استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات ، 4 . 1 COBIT و 20000 ISO/IEC

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ایجاد چارچوب بهینه به منظور مدیریت فن آوری اطلاعات با استفاده از نگاشت بین استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات، 4.1 COBIT و 20000 ISO/IEC چکیده : امروزه مدیریت امنیت اطلاعات به عنوان یکی از مهمترین اهداف راهبردی سازمان ها مطرح می باشد. اما از سویی دیگر فرایندها و فعالیتهای واحد فن آوری اطلاعات در راستای دستیاب ...

مقاله ارزیابی فرآیندهای مدیریت فن آوری اطلاعات بر اساس چارچوب COBIT" با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی ( AHP" )

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی فرآیندهای مدیریت فن آوری اطلاعات بر اساس چارچوب COBIT" با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی (AHP") چکیدہ: شناسایی فرآیندهای مدیریت فن آوری اطلاعات و ارزیابی سطح بلوغ" آنها، اولین و یکی از اساسی ترین اقدامات جهت به خدمت گرفتن فن آوری اطلاعات و بهبود آن میباشد. چارچوبCOBIT یکی از معدودترین، کامل تر ...

مقاله تبیین فرصت ها وتهدیدهای مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی بر اساس مدل SWOT

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
تبیین فرصت ها وتهدیدهای مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی بر اساس مدل SWOT چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی طراحی و تدوین مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی بر اساس مدل SWOT است.روش شناسی پژوهش:تحقیق به لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ روش تحقیق توصیفی - پیمایشی و از نظر جمع آوری اطلاعات میدانی بود. جامعه آماری این پژوهش ک ...

مقاله طراحی سیستم اطلاعات مدیریت رویدادهای ورزشی در ادارات ورزش و جوانان

word قابل ویرایش
19 صفحه
27700 تومان
طراحی سیستم اطلاعات مدیریت رویدادهای ورزشی در ادارات ورزش و جوانان چکیده سیستم اطلاعات مدیریت میتواند با در اختیار قرار دادن اطلاعات طبقهبندی شده و نیز اطلاعات مورد نیاز برای تصمیمگیری به مدیران جهت اخذ بهترین تصمیمات بر پایه اطلاعات کنونی و پیشین کمک کند. هدف این مقاله، طراحی سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) در ...