بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

شهروندان الکترونیکی

به افرادي اطلاق میگردد کهمسئولیتپذیر، پاسخگو و فعال، کمک دهنده و داراي نقشی مؤثر در فرآیند توسعه ملی بوده و منفعل،ساکن و مددجو نباشند.

اسلاید 2 :

شهر الکترونیک

شهر الکترونیک عبارت است از فضایی مجازي که بدون محدودیت در زمان و مکان و فارغ از مشکلات ناشی از عوامل بیرونی و محیطی مانند حمل و نقل و ترافیک، متصدیان پاسخگو و...، اطلاعات و خدمات خود را به صورت شبانهروزي و آنلاین از طریق شبکه، در اختیار شهروندان قرار دهد.

اسلاید 3 :

مزایای شهر الکترونیک

—باعث کاهش رفت و آمدها در سطح شهري

—ارائه خدمات سریع و کم هزینه در هر مکان و در هر زمان

—مدیران میتوانند به سهولت از پیشنهادات و نظرات شهروندان مطلع شوند و

—در تصمیم سازيهاي مدیریی و اداره شهر از آنها بهره جسته و استفاده کنند.

اسلاید 4 :

یکی از برنامه هاي شهرهاي الکترونیک

داشتن یک الگوي مناسب زندگی با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه مورد نظر و مبتنی بر اطلاعات

اسلاید 5 :

شهر الکترونیک در صورتی تحقق مییابد که :

—افراد آن شهر خود را از امکانات و پیشرفتهاي روز دنیا جدا ندانند و استفاده از آن را به عنوان یکی از ابزارهاي پیشرفت و مهمتر از آن، به سبب تسهیل در امور خودشان در اولویت قرار دهند و مطمئناً آینده از آن کسانی است که خود را با علم روز دنیا تطبیق دهند و بتوانند از آن به بهترین نحو استفاده کنند.

اسلاید 6 :

شهروند الکترونیک

—شهروند الکترونیک، کسی است که توانایی انجام وظایف روزمره خود را با کمک ابزارهاي الکترونیکی داشته باشد و بتواند با استفاده از فناوري اطلاعات از خدمات الکترونیکی یک شهر الکترونیکی استفاده کند.

—(Singh, 2007: 66)

اسلاید 7 :

مقولههاي جدید

مقولههاي جدیدي همچون: تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک، سلامت الکترونیک، انتشارات الکترونیک، انتخابات الکترونیک و... هر یک در برگیرنده قسمتی از زندگی و فعالیتهاي روزمره شهروندان در شهر الکترونیک هستند.

اسلاید 8 :

تحقق شهر الکترونیک

تحقق شهر الکترونیک در ایران به دو موضوع مهم زیرساخت و فرهنگسازي و به بیان دیگر موضوعی به نام شهروند الکترونیک وابسته است.

اسلاید 9 :

مهمترین اهداف شهر الکترونیک

—گسترش فرهنگ استفاده از خدمات الکترونیک

—کاهش مراجعه مردم به بانکها و ادارات

—کاهش ترافیک شهري

—تسریع انجام امور شهروندان

—صرفهجویی در وقت و هزینه

—کاهش آلودگیهاي زیست محیطی

—استفاده بهینه از سوخت و مواد تجدید ناپذیر

—کاهش بروکراسی اداري

اسلاید 10 :

برنامه ي مهم شهرهاي الکترونیکی

—ارائه یک الگوي مناسب جهت آموزش افراد در جامعه اطلاعاتی کنونی، یکی از برنامه هاي مهم شهرهاي الکترونیکی است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید