بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

—آیا  “ناما ” به نیازهای فرد و جامعه پاسخ می دهد؟

—تا چه اندازه “ناما ” با تحولات فناورانه، جهان گرائی اقتصاد و نیز تغییرات ناشی از محیط پیرامونی( ازجمله زیست محیطی، انرژی،...)هماهنگ است؟

—تا چه اندازه عملکرد فعالیت ها ی دانشگاه های صنعتی ، پردیس ها و دانشکدهای فنی ومهندسی از مطلوبیت برخودار است؟

نقش ارزیابی پاسخ دادن به این سوال ها و سوال های مشابه است.

اسلاید 2 :

—عدم حساسیت نسبت به علائم هشدار دهنده کاهش کیفیت،

—کم توجهی نسبت به ارزیابی کیفیت ونتایج حاصل از آن .

اسلاید 3 :

—ارزیابی:

فرایند تعیین، تهیه و گرداوری داده ها و اطلاعات برای تصمیم گیری و قضاوت به منظور اقدام جهت بهبودی دروندادها، فرایندها و بروندادهای نظام آموزش مهندسی

—

اسلاید 4 :

ارزیابی مترادف با:

—سنجش  پایانی آموخته های دانشجویان  از آغاز آموزش عالی درجهان ( در مرکز آموزش عالی مانند جندیشاپور، نظامیه های بغداد،...،دانشگاههای قد یمی و جدید اروپا) تا اواسط قرن بیستم ونیزدانشگاههای امریکا تا آخر قرن نوزدهم؛

—سنجش دروندادها (پذیرش داوطلبان/ برنامه درسی/ هیات علمی/...)و فرایندها (تدریس-یادگیری/پژوهشی/ساختی-سازمانی/ خدمات علمی- تخصصی) از آغازقرن بیستم در امریکا و اواسط دهه 1980 میلادی در اروپا ؛

— سنجش دروندادها، فرایندها وبروندادها (دستاوردهای دانش آموختگان ، آثار علمی تولید شده، خدمات تخصصی عرضه شده) از دهه 1990 میلادی در امریکا و بعدا“ در سایر کشورها.

اسلاید 5 :

—کیفیت کالاهای صنعتی

—کیفیت محصولات غیر صنعتی (از جمله کشاورزی)

—کیفیت خدمات (آموزشی ، بهداشتی-درمانی،...)

اسلاید 6 :

—نظام آموزش مهندسی بدون سازو کار ارزیابی مانند رها کردن تیر در تاریکی است.

اما،

—ارزیابی بدون اقدام برای بهبودی:

 بهدر دادن وقت نیروی انسانی و سایرمنابع کمیاب است.

اسلاید 7 :

 رویدادهای ناشی از عدم اطمینان از کیفیت در تولیدات صنعتی و خدمات مربوط به آنها

اسلاید 8 :

پرورش دانش آموختگانی که کار آفرین باشند و نیز:

 دانش، نگرش وتوانش آنان در یک طیف قرار گیرد،به طوری که در باره آنان یکی از حالت های زیر صدق کند:

- در یک سو، برآوردن نیاز های منطقه ای وملی و

- در سوی دیگررقابت پذ یری  در بازار کار بین المللی .

—این امر مستلزم تقسیم کار (از نظر رسالت و هدف) میان دانشگاهها و موسسه ها در نظام آموزش مهندسی کشور است؛نه این که همه آنهایک هدف و یک برنامه را دنبال کنند.

—

اسلاید 9 :

  رشد کمی آموزش مهندسی درایران و ضرورت ارزیابی کیفیت

—کیفیت: تطابق درونداد، فرایند، وبرونداد سیستم های آموزش مهندسی بااستاندارد(الزامات/ رسالت ، هدفها وانتظارات)؛

—هدف ارزیابی : اطمینان ازکیفیت آموزش مهندسی  و بهبود مستمر برحسب رسالت و هدف دانشگاه/پردیس/دانشکده(پژوهشی/آموزشی-پژوهشی/آموزشی).

اسلاید 10 :

آیا نظام آموزش مهندسی ایران به   انتظارات یادشده پاسخ می دهد؟

—ارزیابی و اعتبار سنجی فرایندی است که می تواند ،از طریق انواع ارزیابی   به شرح زیر، به این سوال پاسخ دهد.

—نیاز سنجی

—ارزیابی درونی و برونی

—اعتبار سنجی

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید