دانلود فایل پاورپوینت چالشهای حسابرسی مالیاتی

PowerPoint قابل ویرایش
32 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت چالشهای حسابرسی مالیاتی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت چالشهای حسابرسی مالیاتی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اندیشه نظارت مردم بر منابع و مصارف دولت زائیده مشروطیت بود که منجر به تشکیل دیوان محاسبات و رسیدگی به حسابهای دولتی شد.

از اختیارات مالی قوه مقننه نظارت بر اجرای درست بودجه بود. حق تصویب منابع و مخارج و نظارت بر بودجه دولت در سال ۱۸۰۷ در فرانسه در دوران حکومت ناپلئون بناپارت بود که منجر به تشکیل دیوان محاسبات در فرانسه و سپس در سایر کشورها شد.

در امریکا دفتر محاسبات عمومی General Accounting Office (GAO) که رئیس آن توسط رئیس جمهور با موافقت سنا برای مدت ۱۵ سال انتخاب می شود.

در ایران دیوان محاسبات عمومی باستناد مواد ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳ متمم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ تشکیل شده است.

اسلاید ۲ :

مستخرجه از قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه ۱۳۴۵

فصل هفتم – حسابداران رسمی و وظایف آنها

ماده ۲۷۵- بمنظور استفاده از نتایج حسابرسی حسابداران متخصص در امور رسیدگی بدفاتر و حساب سود و زیان و ترازنامه برای تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان عده ای به عنوان حسابدار رسمی بر طبق مقررات این فصل تعیین می شوند.

ماده ۲۷۶- اعضاء کانون کسانی هستند که از طرف شورا به عنوان حسابدار رسمی انتخاب می شوند.

تبصره ۱- رسیدگی به دفاتر و حساب سود و زیان و ترازنامه برای تشخیص درآمد مشمول مالیات در صورتی به اعضاء کانون یا به موسسات حسابرسی موضوع تبصره مادۀ ۲۷۷ واگذار خواهد شد که واجد شرایط خاص مقرر در آیین نامه مربوط باشند.

تبصره ۲- کارشناسان رسمی حسابداری دادگستری در تهران از بین اعضاء کانون با رعایت سایر مقررات مربوط به امور کارشناسی انتخاب خواهند شد و در صورتی که تعداد متقاضیان از اعضاء کانون تکافوی احتیاجات وزارت دادگستری را نکند میتوان از حسابرسان آزاد استفاده نمود.

اسلاید ۳ :

ماده ۲۷۹-  گزارش حسابدار رسمی باید طبق نمونه مخصوص حاوی نکات زیر تنظیم و به ممیز مالیاتی تسلیم گردد:

الف – اظهارنظر نسبت به قانونی بودن دفاتر مودی طبق مقررات قانون تجارت و سایر مقررات این قانون و کافی بودن دفاتر و اسناد و مدارک مودی برای امر حسابرسی و تعیین درآمد واقعی و انطباق ترازنامه و حساب سود و زیان و اقلام مذکور در آنها با مندرجات دفاتر قانونی و اسناد مربوط و همچنین به طور کلی رسیدگی و اظهارنظر نسبت به مندرجات دفاتر و اظهارنامه های سایر مودیانی که دفاتر نگاهداری
می کنند و ذکر اینکه تمام اطلاعات و توضیحات لازم که حسابرس خواسته است به او داده شده و همچنین اظهارنظر راجع به اینکه ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورتحسابها و دفاتر و اسناد منطبق با وضع واقعی می باشد.

ب- تعیین میزان درآمد مشمول مالیات مودی بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی.

تبصره- ممیز مالیاتی گزارش حسابدار رسمی را در مورد بند الف بدون رسیدگی قبول و در مورد بند ب در صورتی که ایرادی داشته باشد نظر خود را ذکر دلائل نسبت به گزارش حسابدار رسمی اظهار و درآمد مشمول مالیات را طبق نظر خود تشخیص خواهد داد.

اسلاید ۴ :

تبصره ماده ۲۷۹ اصلاحی ۱۳۵۱

گزارش حسابدار رسمی در مورد بند الف بدون رسیدگی از طرف ممیز مالیاتی قابل قبول است و در صورتی که ممیز مالیاتی نسبت به گزارش حسابدار رسمی اعم از بند الف یا ب توضیحات و اطلاعات اضافی بخواهد میتواند حداکثر، در مدت سه ماه پس از تسلیم گزارش یا ذکر مورد کتباً از حسابدار رسمی مطالبه نماید و حسابدار رسمی مکلف است حداکثر در مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ توضیحات و اطلاعات خواسته شده را جهت ممیز ارسال دارد مگر آنکه تهیه اطلاعات و توضیحات خواسته شده احتیاج به وقت اضافی داشته باشد که در این صورت با توجه به مدت مرور زمان مالیاتی مهلت متناسبی به حسابدار رسمی داده خواهد شد. در صورتی که ممیز مالیاتی به اطلاعات و توضیحات حسابدار رسمی ایرادی داشته باشد طبق مادۀ ۲۸۰ اقدام خواهد  شد.

اسلاید ۵ :

ماده ۲۸۰ – هرگاه به تشخیص سرممیز مالیاتی گزارش حسابدار رسمی در مورد بند الف ماده ۲۷۹ برخلاف واقع باشد با اظهارنظر صریح سرممیز مالیاتی و با ذکر مورد و میزان زیان وارده به دولت از طرف دادستان انتظامی مالیاتی به هیأت رسیدگی حسابداران رسمی موضوع ماده ۲۷۸ اعلام و تقاضای رسیدگی میشود. اگر به موجب رای صادره ادعای سرممیز مالیاتی رد شود دادستان انتظامی مکلف است اقدام به تعقیب سرممیز مالیاتی در هیئت عالی انتظامی نماید و در صورتی که هیئت ادعای سرممیز را وارد تشخیص دهد با توجه به نوع و درجه قصور و تقصیر حسب مورد حسابدار رسمی را به مجازات انتظامی که حداقل آن سلب عنوان حسابدار رسمی برای مدت ۳ ماه است و پرداخت جریمه و خسارتی متناسب با زیان وارده به دولت محکوم خواهد کرد. رای هیأت در مورد مجازات انتظامی به طور کلی و از لحاظ جریمه و خسارت تا مبلغ دویست هزار ریال باشد. حسابدار رسمی حق دارد ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ رای هیئت فقط نسبت به جریمه و خسارت از دادگاه شهرستان حوزه سرممیز مربوط تقاضای تجدیدنظر کند. دادگاه شهرستان خارج از نوبت به شکایت رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد کرد. رای دادگاه مزبور در
این باره قطعی و لازم الاجرا است.

تبصره – آراء قطعی هیئت رسیدگی و احکام دادگاه شهرستان در مورد جریمه و خسارت طبق مقررات اجرائی مالیاتها اجراء خواهد شد.

اسلاید ۶ :

ماده ۲۸۰- هرگاه ممیز مالیاتی به گزارش حسابدار رسمی ایرادی داشته باشد نظر خود را با ذکر دلائل به سرممیز گزارش خواهد داد و در صورتی که مراتب مورد تأیید کتبی او قرار گیرد ممیز مالیاتی بر اساس مقررات این قانون و حسب مورد با رعایت تبصرۀ ۱ مادۀ ۸۱ درآمد مشمول مالیات را تشخیص خواهد داد. در صورتی که رد گزارش حسابدار رسمی در مورد بند الف مادۀ ۲۷۹ باشد و به موجب رای قطعی کمیسیون تشخیص که با حضور یکی از حسابداران رسمی تشکل می شود ادعای سرممیز و ممیز مالیاتی قبول نشود دادستان انتظامی مالیاتی مکلف است اقدام به تعقیب نامبردگان در هیأت عالی انتظامی نماید و درغیر اینصورت حسابدار رسمی با مودی متضامناً مسئول پرداخت مابه التفاوت مالیات و جرائم و زیان دیرگرد متعلق بوده و نسبت به لغو کارت شناسائی حسابدار رسمی بر اساس مقررات آیین نامه موضوع تبصرۀ یک مادۀ ۲۷۶ اقدام و مراتب برای تعقیب نامبرده به کانون حسابداران رسمی اعلام خواهد شد.

عدم حضور حسابدار رسمی در جلسه کمیسیون تشخیص در صورتی که قبلاً دعوت شده باشد مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود.

تبصره – اعضاء کانون از نظر تخلفات و مجازاتها و نحوه رسیدگی به تخلفات آنان باستثناء تخلفات انتظامی که در اساسنامه کانون پیش بینی خواهد شد تابع مقررات مربوط به کارشناسان رسمی خواهند بود.

اسلاید ۷ :

تخلفات انتظامی حسابداران رسمی

۱- تخلفات مالیاتی

۲- تخلفات حسابرسی

رسیدگی به تخلفات

۱- تخلفات مالیاتی

 • اعلام تخلف توسط مراجع مالیاتی به دادستان انتظامی مالیاتی
 • ارجاع تخلف به هیأت سه نفره متشکل از یکی از اعضای هیأت مدیره کانون حسابداران رسمی، یک نفر حسابدار متخصص عضو شورای عالی کانون حسابداران رسمی به انتخاب رئیس شورای کانون حسابداران رسمی رئیس شورای عالی مالیاتی

۲- تخلفات غیرمالیاتی

 • رسیدگی در کانون حسابداران رسمی مطابق آیین نامه ای که به تصویب شورای کانون خواهد رسید.

  تخلفات مالیاتی حسابداران رسمی

  ۱- اظهارنظر خلاف واقع در مورد تحریر و تنظیم دفاتر قانونی مودی در حدود آیین نامه تبصره یک ماده ۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم و عرف حسابرسی.

  ۲- عدم تنظیم کامل گزارش رسیدگی به دفاتر مودیان طبق نمونه های تهیه شده از طرف وزارت دارایی و عدم رفع نقائص با وجود تذکر کتبی ماموران تشخیص.

  ۳- استفاده از عنوان حسابدار رسمی توسط کسانی که بیش از یکسال از شغل حسابدار رسمی محروم میشوند.

  ۴- تسلیم گزارش که مندرجات آن خلاف واقع باشد.

  ۵- رسیدگی به حساب مالیاتی مودیانی که حسابدار رسمی در سرمایه و یا منافع آنان شریک یا سهیم بوده و یا معاملات بازرگانی با آنان دارند یا در اداره موسسه مربوط دخالت دارند.

اسلاید ۸ :

لایحه قانون مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مورخ ۳/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب

روزنامه رسمی ۱۰۲۹۹/۱۶/۴/۱۳۵۹ مورخ ۸/۴/۱۳۵۹

ماده ۱۲- مواد ۲۲۷- ۲۳۷  و ۲۷۵ الی ۲۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن لغو و مواد ۶۱- ۱۱۶- ۱۴۹ و ۱۷۳ اصلاح
 می گردد.

۱- تبدیل موسسات حسابرسی موضوع تبصره ماده ۲۷۷ به موسسات حسابرسی مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی

۲- تبدیل «حسابدار رسمی» به حسابدار متخصص

اسلاید ۹ :

مشخصه ماده ۱۴۷
هزینه های قابل قبول

در حدود متعارف متکی به مدرک باشد.

منحصراً برای تحصیل درآمد موسسه در دورۀ مالی با رعایت نصاب مقرر انجام شده باشد.

هزینه هایی که به موجب سایر قوانین جامعه به هیأت وزیران انجام شده ولی بیش از نصاب های مقرر و یا در قانون مالیاتها پیش بینی نشده باشد مثل هزینه های مسافرت خارج کشور مدیران دولتی

اسلاید ۱۰ :

درآمد مشمول مالیات

(سهم هزینه های متعلق به درآمدهای معاف + برگشت هزینه های غیرقابل قبول مالیاتی) + سود حسابداری

(خالص اقلام بدهکار و بستانکار حساب تعدیلات سنواتی موثر بر درآمد مشمول مالیات +

(درآمدهای با مالیات مقطوع + درآمدهای معاف از مالیات)

(استهلاک زیان احراز شده سنوات قبل + موارد تبصره (۵) ماده (۱۰۵)) +

درآمد مشمول مالیات (زیان تایید شده) =

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 32 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد