بخشی از مقاله

-1مقدمه

امروزه حسابداران در محیطی فعالیت میکنند که دائما" درحال تغییر است. در علم حسابداری، جوامع حرفه ای دست اندرکار، همواره تاکید بر اجرای برنامههای آموزش حرفه ای مستمرو بهبود روشهای آموزش داشته اند. برای مثال، تاکیدبراستمرار آموزش حرفه ای از سوی فدراسیون بین المللی حسابداران3ویا ماده 14اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران را میتوان ذکرکرد. در چند سال اخیرکمیسیون تغییرآموزش حسابداری4 با نقدروشهای سنتی اقدام به تغییر روشهای آموزش حسابداری کرده است.

انجمن حسابداران رسمی آمریکا5 در سده بیست و یکم دوهدف اساسی را در آموزش حسابداری منظورداشته است؛ نخست تغییربرنامههای آموزشی حسابداری با هدف استمراریادگیری در طول زندگی با استفاده از مهارتهای تفکرانتقادی وحل مسئله و دوم، الزام دانشجویان حسابداری برای آموزش در زمینه فناوری اطلاعات و آشنایی با آن.

تقریبا" تمامی مطالعات ارزیابی نقش فناوری اطلاعات در حوزه حسابداری، سعی کرده اند که منافع ناشی از استفاده از فناوری اطلاعات راشناسایی کنند. این منافع شامل افزایش سود، کاهش هزینه جایگزینی، صرفه جویی در زمان، بهبودکیفیت اطلاعات، عملکرد حرفه ای، رضایت کارکنان، افزایش قابلیت اعتماد، تسریع انتقال اطلاعات، افزایش موقعیت رقابت و ارائه خدمات مناسب تر وجدیدتر به مشتریان میشود.

همچنین باید توجه داشته باشیم که مهمترین تاثیرفن آوری اطلاعات، اثرگذاری روی اقدامات و فعالیتهای حسابداران است. به همین دلیل، اکنون دانش فناوری اطلاعات، قسمت عمدهی امتحانات حرفه ای حسابداری را در بر میگیرد.

-2فناوری اطلاعات و روابط برون سازمانی

فناوریها، ارتباطات سازمانها با مشتریان، تامین کنندگان و رقبا را نیز تحت تاثیرقرار میدهد. گاهی اوقات به لحاظ مسئله سودمتقابل، رقبا بوسیه فناوری با یکدیگر همکاری میکنند.

فناوری اطلاعات، جریان اطلاعات را بین شرکتهای تهیه کننده اطلاعات و استفاده کنندگان اطلاعات نیز تغییرداده است. ازسالها قبل کلیه مراحل چرخه حسابداری بجز گزارشگری، به صورت الکترونیکی انجام میشدند. با این وجود، رشد فزاینده فناوری اطلاعات از قبیل پیدایش اینترنت و ابزارهای آن واستفاده از آنها در گزارشگری، ازسال 1997مکانیزم جدیدی را ایجادکرده اند و گزارشگری مالی را به سمت گزارشگری مالی به هنگام سوق داده اند.

بدین صورت که با استفاده اززبان گزارشگری تجاری گسترش پذیر6، سیستم مالی یکپارچه شرکت، به طورمستقیم به اینترنت وصل میشود. بنابراین استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری در هرنقطه از جهان میتوانند به وب سایت شرکت مراجعه کرده و هرلحظه صورتهای مالی را با آخرین تغییرات مشاهده نمایند و تجزیه و تحلیل کنند.

-3استفاده از فناوری اطلاعات در حسابداری

حسابداری همیشه در استفاده از فناوری اطلاعات پیشتازبوده است. به عنوام مثال کار7 نوشته است "سیستمهای حسابداری اولیه، نخستین سیستمهایی بودند که کامپیوتری شدند وقدرت تحلیل فعالیتهای مختلف راداشتند

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید