بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

qبه دليل اهميّت فراوان مديريت درزندگي امروز،لازم است نظريه هاي مربوط به مديريت را مطالعه كنيم و از بين آنها كاراترين و مؤثرترين راانتخاب كرده و براي رسيدن به موفقيّت از آن بهره بگيريم.

qدر اين فصل مجموعه اي ازنظريه هاي مربوطه وهمچنين نقش مديران پيشين در تكامل دانش مديريت و جهت گيريهاي جديد در تفكّر مديريت را بررسي مي كنيم. 

اسلاید 2 :

رهيافتهاي عمده در سير تكوين نظريه هاي سازمان و مديريت

l1. رهيافتهاي سنتي

l2. رهيافتهاي منابع انساني

l3. رهيافتهاي كمّي (علم مديريت)

l4. رهيافتهاي سيستمي و اقتضايي

اسلاید 3 :

سه شاخه اصلي در مجموعه رهيافتهاي سنتي

l1. مديريتِ علمي

l2. اصول علم اداره يا نظريه فراگرد مديريت

l3. نظريه بوروكراسي

اسلاید 4 :

l1. مديريتِ علمي

l2. اصول علم اداره يا نظريه فراگرد مديريت

l3. نظريه بوروكراسي

اسلاید 5 :

l1. علمي كردن فعاليتهاي هر شغل

l2. انتخاب دقيق كاركنان داراي تواناييهاي مناسب براي هر شغل

l3. آموزش دقيق كاركنان انتخابي

l4. حمايت از كاركنان

اسلاید 6 :

q نظريه فراگرد مديريت مبتني بر تلاش براي شناسايي

 و مستندسازي تجربيات مديران موفق است.

اسلاید 7 :

 1. تقسيم كار 2. اختيار 3. انضباط
 2. وحدت فرماندهي 5. وحدت مديريت
 3. تبعيت اهداف فردي از اهداف عمومي
 4. جبران خدمات كاركنان
 5. تمركز 9. سلسله مراتب 10. نظم
 6. عدالت 12. ثبات
 7. ابتكار عمل
 8. احساس وحدت و يگانگي

اسلاید 8 :

 1. تقسيم كار روشن
 2. سلسله مراتب اختيارات روشن
 3. قواعد و رويه هاي رسمي
 4. برخورد غير شخصي
 5. مسير ترقي مبتني بر شايستگي

اسلاید 9 :

q رهيافت منابع انساني بر اين باور استوار است كه انسانها

   اجتماعي و خودشكوفايند. فرد در محيط كار در جستجوي       ارضاء روابط اجتماعي است وبه فشار گروهي پاسخ 

   مي دهد.   

اسلاید 10 :

q اساس رهيافت كمّي به مديريت،بر اين فرض استوار است

   كه استفاده از روشهاي رياضي،به بهبود تصميم گيري و حل مسائل مديريتي كمك مي كند. 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید