بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

برای شناخت ماهیت فراگردها و مفاهیم مدیریت امروز، بررسی ریشه های تاریخی آن مفید خواهد بود. برخی از پژوهشگران،سابقه مدیریت را به آغاز پیدایش انسان نسبت می دهند و بر این باورند که هنر مدیریت با شکل گیری نهاد خانواده مطرح شده است. برخی نیز سابقه آن را تا دوران5000سال قبل از میلاد حضرت مسیح دانسته اند. ناگفته نماند که ایرانیان،چینیها،آلمانیها و برخی دیگر از اقوام گذشته نیز بینشها و نگرشهای قابل تأملی در این زمینه داشته اند

اسلاید 2 :

ولی تحول عمده در مدیریت،در جریان انقلاب صنعتی به وقوع پیوست.در قرن 17میلادی بود که رشد سریع جمعیت،هجمه ی عظیمی را برای برپایی بازارهای مکاره و عرضه کالاهای مصرفی ایجاد کرد ودر همین دوران بود که با تسری روش تولید انبوه آدام اسمیت تحول عظیمی در بخش صنایع به وقوع پیوست،به گونه ای که هنوز هم آثار آن در چگونگی تنظیم کار اغلب سازمانهای تجاری مشاهده می شود،برای مثال هنری فورد در اوایل قرن 20با استفاده از روش تولید انبوه در ساخت خودرو به موفقیتهایی نایل گردید.در عصری که فورد فعالیت می کرد، طرحهای عملیاتی جدید در عرصه صنعت و تولید ارائه می گردید و توسط دانشمندان تجزیه و تحلیل می شد تا کاربردهای مدیریتی آنها شناسایی شود.

اسلاید 3 :

رهیافت های عمده در سیر تکوین نظریه های سازمان و مدیریت:

با مروری بر میراث به جا مانده از سیر تکوین نظریه های مدیریت،می توان 4مجموعه عمده زیر را متمایز ساخت:

1.رهیافتهای سنتی:که بر ارایه اصول جهان شمول برای کاربرد در وضعیتهای گوناگون،تأکید دارند.

2.رهیافت های منابع انسانی:که بر تأمین نیازهای انسانی،ایجاد گروه کاری و توجه به نقش عوامل اجتماعی در محیط کار تأکید دارند.

3.رهیافتهای کمی:بر اهمیت استفاده از فنون ریاضی برای حل مسائل مدیریتی تأکید دارند.

4.رهیافتهای سیستمی و اقتضایی:بر ضرورت اتخاذ دیدگاه سیستمی و تفکر اقتضایی در تحلیل مسائل مدیریتی تأکید دارند و تعهدات جاری نسبت به کیفیت عملکرد عالی را مورد توجه قرار می دهند.

اسلاید 4 :

رهیافتهای سنتی به مدیریت:

در این مجموعه 3شاخه اصلی مطرح می شوند که عبارتند از:

1.مدیریت علمی

2.اصول علم اداره یا نظریه فراگرد مدیریت

3.نظریه بوروکراسی

به طور کلی رهیافتهای سنتی بر این فرض استوارند که افراد با انگیزه های مادی به کار می پردازند و فرصت های فراهم شده برای خود را به طور منطقی بررسی می کنند و برای به حداکثر رساندن منافع شخصی به هر اقدامی دست می زنند.

اسلاید 5 :

مدیریت علمی:

در دهه1880میلادی تیلور مطالعات خود را در زمینه زمان سنجی و حرکت سنجی،به مثابه راهی برای تعریف و بهینه سازی«واحدهای مستقل نیروی کار تخصصی»آغاز کرد. مشهورترین تجربه آغازین وی با جابجایی مواد در کارخانه ذوب آهن سر و کار داشت که توسط افراد و به وسیله بیل انجام می شد.او با بررسی این فعالیتها به 2نتیجه دست یافت:

اسلاید 6 :

1.اگر برای حمل مواد در کنار هر توده سنگ آهن،ذغال سنگ یا گدازه ی آهن 1نفر قرار بگیرد،کارآیی افزایش  می یابد.

2.استفاده از بیلهایی با اندازه های متفاوت،فراخور جابجایی انواع توده های مواد،کارآیی را افزایش می دهد به این ترتیب که از بیل های کوچک برای جابجایی سنگ آهن سنگین و از بیل های بزرگ برای جابجایی گدازه های سبکتر استفاده شود.

هر 2یافته تیلور،بر اهمیت تلاش برای یادگیری و جایگزینی فن آوری صحه می گذارند.

اسلاید 7 :

تیلور در سال1911میلادی کتاب اصول مدیریت علمی را منتشر ساخت و بر این باور بود که بسیاری از کارکنان هم عصرش،کمتر ازظرفیت واقعی خود کار می کنند.او 4 اصل به عنوان اصول مدیریت علمی پیشنهاد کرد:

1.علمی کردن فعالیتهای هر شغل،شامل تدوین قوانین حرکت،استاندارد کردن انجام کارها و ایجاد شرایط کاری مناسب

2.انتخاب دقیق کارکنان دارای تواناییهای مناسب برای هر شغل

3.آموزش دقیق کارکنان انتخابی و فراهم کردن انگیزه های مناسب برای جلب همکاری آنان به انجام علمی کار

4.حمایت از کارکنان،از طریق برنامه ریزی کردن کار آنها و هموار کردن راه انجام کار.

تیلور بر ضرورت علمی کردن فعالیتهای هر شغل و تدوین قوانین حرکت برای انجام آن تأکید داشت.

اسلاید 8 :

اصول علم اداره(نظریه فراگرد مدیریت):

رهیافت سنتی دوم به مدیریت مبتنی بر تلاش برای شناسایی و مستند سازی تجربیات مدیران موفق بود.

در بحبوحه ی سالهای جنگ جهانی اول،فایول دانشمند و نویسنده فرانسوی مکتب مبتنی بر اصول علم اداره را مطرح کرد و پس از سالها کار در صنایع فرانسه،کتاب مدیریت عمومی و صنعتی را منتشر کرد و در آن دیدگاههای خود را در مورد مدیریت مناسب سازمان و افراد آن بیان کرد و فعالیتهای آن را به 6دسته تقسیم کرد:

1.فنی وتولیدی 2.بازرگانی و مبادله 3.مالی و بهینه سازی مصرف 4.ایمنی و حفاظت از اموال و افراد 5.حسابداری و تعیین وضعیت مالی 6.وظایف مدیریتی.

اسلاید 9 :

او وظایف مدیریتی را مشتمل بر برنامه ریزی،سازماندهی، فرماندهی،هماهنگی کنترل می دانست.او ضمن بیان این واقعیت که اصول مدیریت باید به صورت انعطاف پذیر به کار برده شوند،حاصل تجربیات خود را در قالب 14اصل برای بهبود مدیریت سازمان و انجام وظایف مدیریت ارائه کرد: 1.تقسیم کار:کاهش تنوع مسؤولیتها و کارهایی که هرکس در یک محدوده معین انجام می دهد،موجب افزایش مهارت و بهبود عملکرد وی خواهد شد.

2.اختیار:حق صدور دستور و اجرای آن به کمک پاداش یا تنبیه را اختیار می گویند.مسؤولیت بر الزام پاسخگویی در برابر نتایج دلالت دارد.

3.انضباط:اطاعت و تعهد ناشی از توافق مدیر با کارکنان را انضباط گویند،خواه به صورت کتبی،خواه به صورت شفاهی.

4.وحدت و فرماندهی:اختیار دستور دادن به هر کارمند باید مختص به یک مدیر باشد وهر کارمند باید بداند از چه کسی دستور می گیرد ودر برابر چه کسی مسؤول است.

اسلاید 10 :

5.وحدت و مدیریت:برای اجرای هر برنامه واحد باید یک مدیر مسؤول تعیین شود بطوری که مدیر مذکور بتواند با هدایت همه فعالیتها معطوف به یک هدف معین آنها را باهم هماهنگ سازد.

6.تبعیت اهداف و منافع فردی از اهداف و منافع عمومی: منافع اعضا یا گروههای فعال در سازمان نباید مهمتر از منافع وهدفهای عمومی تلقی شوند،مدیر موظف است با استفاده از الگوهای مطلوب میان منافع فردی وسازمانی همبستگی ایجاد کند.

7.جبران خدمات کارکنان:در ازای کار انجام شده باید به همه کسانی که به طور مؤثر برای تحقق هدف کوشیده اند پاداش منصفانه پرداخت شود.

8.تمرکز:سازمانها نیز مانند سایر نهادهای اجتماعی نیازمند آنند که توسط یک سیستم مرکزی هدایت شوند و فعالیت هایشان هماهنگ گردد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید