بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • مرحله صفر: بيانيه ماموريت
 • مرحله اول: ورودي ها

بررسي عوامل داخلي (IFE)

بررسي عوامل خارجي (EFE)

اسلاید 2 :

 • مرحله دوم:

تعيين كليه استراتژي هاي ممكن (SWOT)

تعيين جايگاه استراتژيك شركت SPACE, GE, BCG, IE

اسلاید 3 :

 • مرحله سوم:
 • انتخاب استراتژي مناسب
 • اولويت بندي (QSPM)
 • تركيب بهينه استراتژي هاي مناسب

اسلاید 4 :

مرحله صفر
 بيانيه ماموريت

 • چشم‌انداز
 • ماموريت
 • اهداف
 • ارزش‌ها

اسلاید 5 :

ماموريت

 • بيانيه ماموريت سندي است كه سازمان را از ساير سازمان‌ها متمايز مي‌كند.
 • بيانگر ارزش‌ها و اولويت‌هاي سازمان است.
 • پاسخ به: ما به چه كاري مشغول هستيم.
 • نشان دهنده مسير آينده شركت

اسلاید 6 :

ماموريت

 • داراي اجزاي 9 گانه:
 • مشتريان
 • محصولات يا خدمات
 • بازارها
 • فن‌آوري

اسلاید 7 :

 • توجه به بقا، رشد و سودآوري
 • فلسفه
 • ويژگي ممتاز
 • توجه به تصور مردم
 • توجه به كاركنان

اسلاید 8 :

مرحله اول

 • ماتريس ارزيابي عوامل داخلي (EFE)
 • ماتريس ارزيابي عوامل خارجي (IFE)
 • ماتريس بررسي رقابت
 • منحني رشد صنعت در ايران

اسلاید 9 :

بررسي عوامل داخلي (IFE)

 • تعيين عوامل قوت و ضعف
 • تعيين ضريب اهميت
 • تعيين رتبه و شدت

اسلاید 10 :

بررسي عوامل خارجي

 • نيروهاي اقتصادي
 • اجتماعي
 • فرهنگي
 • محيطي
 • سياسي
 • فن‌آوري
 • رقابتي
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید