بخشی از مقاله

معرفي نهادهاي بين المللي اقتصادي – بازرگاني
اشاره :
نهادهاي مالي بين المللي نقش تعيين كننده اي در تأمين نيازهاي مالي كشور هاي عضو براي پيشبرد برنامه هاي توسعه اي و بازسازي اقتصادي آنها دارد .
دسترسي به منابع مالي ارزان قيمت بين المللي براي تامين مالي پروژه هاي اقتصادي يكي از مزيت هاي اساسي در تامين مالي سرمايه به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي درگير با بحران هاي مالي محسوب مي شود . از اين رو نوعي رقابت بين المللي براي دستيابي به اين منابع همواره وجود دارد .و در همين حال برخي قدرت هاي بزرگ در تصميم گيري نسبت به اعطاي تسهيلات اعتباري در اين گونه نهادها اثر گذار مي باشند . انها با ارايه تحليل هاي خاص در قبال اوضاع سياسي – اقتصادي كشور هاي متقاضي وام مي توانند در پرداخت يا عدم پرداخت اعتبارات نقش تعيين كننده اي ايفا كنند . با اين وجود كشورهايي كه با كمبود منافع سرمايه و سرمايه گذاري روبه رو مي باشند ، همواره مي بايست در تلاش براي دريافت اعتبارت ارزان قيمت باشند .


اعطاي وام «پيروزي » بانك جهاني است !
موافقت بانك جهاني با پرداخت دو فقره وام به ايران به نوعي پيروزي براي ايران و شكست براي آمريكا معني شده است . مي توانيم به همين تحليل ها دل خوش كنيم و كاري نداشته باشيم كه اصولاً چرا وام مي گيريم . چرا از بانك جهاني وام مي‌گيريم و چرا اين قضيه مي تواند آن قدر اهميت كسب كند كه آن را به مثابه پيروزي در يك مبارزه مر هوم قلمداد كنيم !


اگر اهميت اعطاي وام به ايران به اين خاطر است كه پرداخت آن مخالف ميل باطني آمريكا بوده است . مجدد يك موفقيت خود را به كشوري در آن سوي ديگر دنيا چسبانده ايم كه ظاهراً در حال نبرد با ماست . فراموش مي كنيم كه متصل كردن اين موضوع به آمريكا ، كشاندن يك مو ضوع اقتصادي به ورطه سياست است . سياستي كه خسرانهاي بسيار در قلمروهاي اقتصادي به ما تحميل كرده است .


بانك جهاني به ما وام مي دهد به همين دليل ساده كه ديگر مي تواند ايران را درجامعه بين المللي ناديده بگيرد . اين آن نكته اي ايت كه بايد اشتياق ما را بر انگيزد . شادماني ما از اين كه ديگر به اهداف غير منطقي خودشان دست نيافته و نتوانسته اند جلوي پرداخت اين وام ها را بگيرند ، نه سودي در عرصه داخلي و نه در قلمرو
بين المللي براي ما دارد . بي جهت دلتنگ نشويم و ديگران را دلتنگ نكنيم . وام مان را بگيريم و سرفرازانه جلو برويم تا همه دنيا به اين باور برسند كه مي تواند به كشورمان اعتقاد كند وراه هاي تفاهم و وهمكاري را كسترده كند .


بهتر است به اظهارات رئيس بانك جهاني پس ارتباطي تصويب پرداخت دو فقره وام به ايران توجه كنيم كه گفته است “هدف از موافقت پرداخت وام به ايران حمايت از اصلاحات پرزيدنت خاتمي بوده است ”. “او افزوده است كه” برنامه هاي آتي پرداخت وام به ايران پس از س بررسي نتايج برنامه هاي اصلاحات اقتصادي در طي 6 يا 9 ماه آينده تنظيم خواهد شد .”
آخرين گزارش بانك جهاني در مورد جمهوري اسلامي ايران
1- ايران كشور مهمي در منطقه خاورميانه است اين كشور با جمعيتي 63 ميليوني ، پرسشنامه جمعيت ترين كشور منطقه و شانزدهمين كشور پرجمعيت جهان است . ايران با يكصد و يازده ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي دومين اقتصاد عمده را درمنطقه دار است . اين كشور دومين توليد كننده يبزرگ او پك به شمارر مي رود و مقام دومرا در ذخاير حائز مي‌باشد.


2- وام بانك جهاني به ايران كه در ماه مي سال 2000 پرداخت شد با توافق هيات اجرايي جهت دو پروژه صورت گرفت . دومين پروژه بهداشتي (وام) شماره 4550 ، به مبلغ 87 ميليون دلار) و پروژه فاضلاب شهري تهران (وام شماره 4551 ، به مبلغ 145 ميليون دلار ) اين وام ها پس از وقفه اي هفت ساله كه در طي آن فعاليت بانك عمدتا بر نظارت بر پروژه ها دردست اقدام و كارها ي اقتصادي جزئي محدود و متمركز شده بود به تصويب رسيد .


3- اين اشتراتژي مقدماتي و ضمني بر آن بود تا مجريان طرح را از اوضاع توسعه د رايان آماده سازد از پيشرفت روند اصلاحات و چالشها و آينده توسعه را كه در ايران با آن با آن مواجه مي شد را روشن نمايد . اين استراتژي همكاري را كه بانك جهاني درحين فراهم آوردن استراتژي كمك به يك كشور را كه براي مد نظر قرار گرفتن آن از سوي مجريان طرحهادر طول دو سال آينده بود دنبال مي كرد . از اين رو اين استراتژي در اين يادداشت و گزارش بايد به عنوان استراتژي همكاري مقدماتي و ضمني مورد نظر قرار كيرد . نماينگر تعميق آگاهي بانك جهاني در قبال عملكرد و اولويتهاي توسعه ايران در دئ سال آتي خواهد بود .


4- ثبات و استحكام قتصادي و پيشرفت كافي در بخشهاي مهم اصلاح سياست اقتصادي براي قرار گرفتن ايران در جاده رشد پايدار اقتصادي به ويژه در بخش توسعه يافته خصوصي ، مالي و اصلاح نظام قيمت گذاري از اهميت برخوردارند ، در جبهه روابط بي الملل پيشرفت پايدار پيش بيني شده ايران در ارتقاي روابطش با كشورهاي ديگر جهان كه بيشتر ناشي از دستاوردهاي سياست تنش زدايي آقاي خاتمي رئيس جمهوري ايران است عامل مهمي در فراهم آوردن امكانات اقتصادي و مالي براي ايران به شمار مي رود و در پايان دادن به انزواي جهاني كه در ميان عوامل ديگر بيشترين تأثير را درايجاد بحران در تاريخ اقتصادي اخير داشته از اهميت فراوان بر خوردار است .
2- متن كشور و توسعه هاي اخير :


1-2- تصوير كلي انتخاب خاتمي به رياست جمهوري .
2-2 – نظام سازماني و حكومتي ايران متشكل است از يك رئيس جمهور و يك مجلس كه به انتخابات مردم بر گزيده مي گردند و تحت فرمان و هدايت رهبر روحاني اين كشور آيت ا… خامنه اي فعاليت مي كنند .
2-3- در چهار چوب محدوديتهاي نظام اسلامي رقابتها ي پرشور و حال و فعال سياسي در ايران وجود دارد كه در آن مردم به اظهار عقيده انتخاب جامعه امال اقتصادي و عرضه و بازگويي سياسي شان مي پردازند .
2-4 – انتخاب مجلس كه در فوريه 2000 برگزار شد به اكثريت عمده اي از اصلاح طلبان در مجلس انجاميد .
2-5 در بخش بي املل ، روش جاري ايران در روابط خارجي كه بر اساس «گفتگو ميان تمدنهاي » آقاي خاتمي استوار است . دوره ي از تنش زايي را گشوده و دريچه وسيع تري را به جهان باز كرده است .


ساختار اجتماعي :
6-2- از انقلاب سال 1979 ايران تاكيد فراوان ويژه اي را بر توسعه انساني ، بيمه اجتماعي و «عدالت اجتماعي با پيشرفت قابل نموده است .»
7-2- گذشته از اين دستاوردها ، ايران هنوز با سه چالش عمده روبروست .
1- ايران هنوز هم ارفقر عمومي بالايي برخوردار است .
2- اين كشور بيشتر بواسطه كمكهاي اعانه اي و خير خواهانه با فقر روربروست تا به خاطر اشتغال و مالكيت
3- در حاليكه اين يارانه هاي عيني به هدف رسيدن به دست فقر اعمال مي شود .
8-2 – يك مطالعه كه راجع به فقر توسط دولت انجام شد ، رابطه مستحكمي را بين فقر و بيكاري ترسيم كرد .
9-2- ايران شبكه بيمه اي اجتماعي گسترده و نظام واگذار ساختن وسعي را كه شمار عظيمي از فقر را در بر مي گيرد ، درا است .
10-2- در حالي كه كمكهاي نقدي فوق الذكر و ديگر حمايتهاي مستقيم در رسيدگي به فقرا موثر بوده است ايران همچنان يارانه هاي ضمني و غير مستقيم گسترده اي اعم از يارانه هاي انرژي ، يارانه هاي اعتباري را كه حجم وسعي را شامل مي شود .

“رويا” يا “ واقعيت ”
جستارتي در وظايف ، اهداف و تشكيلات “بانك جهاني”
بانك جهاني سعي مي كند تا ارتباطي بين منابع كشورهاي ثروتمند و رشد اقتصادي كشورهاي فقير برقرار كند .
- بانك جهاني ، نه يك بانك بلكه به بيان دقيق تر يك موسسه تخصصي است . بانك جهاني در كاربرد عمومي آن نيست . بلكه يكي از ‏ژانس هاي تخصصي سازمان ملل است و بيش از 184 كشور در آن عضو هستند . اين كشورها به طور مسوولانه عضو بانك جهاني هستند . براي تأمين منايع مالي آن چگونگي مصرف اين منابع .


- بانك جهاني در واقع عنواني است كه در جهت معرفي بانك بين المللي ترميم و توسعه و موسسه بين المللي توسعه مورد استفاده قرار مي گيرد اين سازمان با همكاري يكديگر وام با نرخ بهره پايين ، اعتبار ووام هاي بلا عوض به كشورهاي در حال توسعه اعطا مي كنند . بيش از 10هزار نفر متخصص توسعه از تمام كشورهاي جهان د رمركز جهاني در واشگتن دي سياسي با 109 اداره بانك جهاني در كشورهاي عضو همكاري مي كنند . كشورهاي با در آمد پايين به طور عموم نمي توانند در بازارهاي بين المللي پول ، وام دريافت كنند چراكه نرخ هاي بهره آنها بالاست . با توجه به اين موضوع بانك جهاني جهت دريافت اعتبار وام اين كشورها به آنهاپشتيباني هاي تخصصي مي دهد . وام ها و اعتبارتي كه اين كشورها از طريق بانك جهاني دريافت
مي كنند طي يك دوره 35 تا 40 ساله بازپرداخت مي شود .


- وام بدون اعتبارات مالي كه از طريق موسسه انجمن بين المللي توسعه پرداخت مي شود . بزرگترين منبع مساعدت در سطح جهان مي باشد.
- در گزارش جامع تر به فعاليت بانك جهاني كه شامل دو سازمان بزرگ وام دهنده فوق و سه سازمان وابسته كوچكتر به نام هاي شركت مالي بين المللي ، موسسه بين المللي تضمين چند جانبه سرمايه گذاري و مركز بين المللي حالاختلاف سرمايه گذاري است خواهيم پرداخت .
1- صندوق آموزشي
بانك جهاني دقيقا با حكومت ها ، آژانس هاي سازمان ملل ، اهدا كنندگان كمك هاي مالي ، سازمان هاي غير قانوني و ساير موسساتي كه در توسعه كشورهاي كمك مي كنند در تلاششان براي رسيدن به اهداف آموزشي براي همه جهان همكاري مي كند .
2- برنامه جهاني مبارزه با ايدز.
بانك جهاني بزرگترين بودجه مبارزه با ايدز را تامين مالي مي كند هر روزه 14 هزار نفر از مردم جهان مبتلا به ويروس ايدز مي شوند كه نيمي از آنها بين 15 تا 24 سال سن دارند .

3- بهداشت تغذيه و كنترل جمعيت
بانك جهاني بزرگترين بودجه بهداشت سازمان جهاني را داراست . بالا رفتن سطح تغذيه و بهداشت در سطح جهاني باعث افزايش رشد اقتصادي و كاهش فقر مي شود .
4- كميسيون رهايي از بدهي هاي كشورها فقير
بانك جهاني بزرگترين حامي سياست رهايي از بدهي هاي كشورهاي فقير است . مهمترين هدف اين كميسيون كاهش بدهي خارجي فقيرترين كشورهاي جهان است .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید