دانلود مقاله آشنایی با بانک جهانی

word قابل ویرایش
16 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

معرفی نهادهای بین المللی اقتصادی – بازرگانی
اشاره :
نهادهای مالی بین المللی نقش تعیین کننده ای در تأمین نیازهای مالی کشور های عضو برای پیشبرد برنامه های توسعه ای و بازسازی اقتصادی آنها دارد .
دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت بین المللی برای تامین مالی پروژه های اقتصادی یکی از مزیت های اساسی در تامین مالی سرمایه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه و کشورهای درگیر با بحران های مالی محسوب می شود . از این رو نوعی رقابت بین المللی برای دستیابی به این منابع همواره وجود دارد .و در همین حال برخی قدرت های بزرگ در تصمیم گیری نسبت به اعطای تسهیلات اعتباری در این گونه نهادها اثر گذار می باشند . انها با ارایه تحلیل های خاص در قبال اوضاع سیاسی – اقتصادی کشور های متقاضی وام می توانند در پرداخت یا عدم پرداخت اعتبارات نقش تعیین کننده ای ایفا کنند . با این وجود کشورهایی که با کمبود منافع سرمایه و سرمایه گذاری روبه رو می باشند ، همواره می بایست در تلاش برای دریافت اعتبارت ارزان قیمت باشند .

اعطای وام «پیروزی » بانک جهانی است !
موافقت بانک جهانی با پرداخت دو فقره وام به ایران به نوعی پیروزی برای ایران و شکست برای آمریکا معنی شده است . می توانیم به همین تحلیل ها دل خوش کنیم و کاری نداشته باشیم که اصولاً چرا وام می گیریم . چرا از بانک جهانی وام می‌گیریم و چرا این قضیه می تواند آن قدر اهمیت کسب کند که آن را به مثابه پیروزی در یک مبارزه مر هوم قلمداد کنیم !

اگر اهمیت اعطای وام به ایران به این خاطر است که پرداخت آن مخالف میل باطنی آمریکا بوده است . مجدد یک موفقیت خود را به کشوری در آن سوی دیگر دنیا چسبانده ایم که ظاهراً در حال نبرد با ماست . فراموش می کنیم که متصل کردن این موضوع به آمریکا ، کشاندن یک مو ضوع اقتصادی به ورطه سیاست است . سیاستی که خسرانهای بسیار در قلمروهای اقتصادی به ما تحمیل کرده است .

بانک جهانی به ما وام می دهد به همین دلیل ساده که دیگر می تواند ایران را درجامعه بین المللی نادیده بگیرد . این آن نکته ای ایت که باید اشتیاق ما را بر انگیزد . شادمانی ما از این که دیگر به اهداف غیر منطقی خودشان دست نیافته و نتوانسته اند جلوی پرداخت این وام ها را بگیرند ، نه سودی در عرصه داخلی و نه در قلمرو
بین المللی برای ما دارد . بی جهت دلتنگ نشویم و دیگران را دلتنگ نکنیم . وام مان را بگیریم و سرفرازانه جلو برویم تا همه دنیا به این باور برسند که می تواند به کشورمان اعتقاد کند وراه های تفاهم و وهمکاری را کسترده کند .

بهتر است به اظهارات رئیس بانک جهانی پس ارتباطی تصویب پرداخت دو فقره وام به ایران توجه کنیم که گفته است “هدف از موافقت پرداخت وام به ایران حمایت از اصلاحات پرزیدنت خاتمی بوده است ”. “او افزوده است که” برنامه های آتی پرداخت وام به ایران پس از س بررسی نتایج برنامه های اصلاحات اقتصادی در طی ۶ یا ۹ ماه آینده تنظیم خواهد شد .”
آخرین گزارش بانک جهانی در مورد جمهوری اسلامی ایران
۱- ایران کشور مهمی در منطقه خاورمیانه است این کشور با جمعیتی ۶۳ میلیونی ، پرسشنامه جمعیت ترین کشور منطقه و شانزدهمین کشور پرجمعیت جهان است . ایران با یکصد و یازده میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دومین اقتصاد عمده را درمنطقه دار است . این کشور دومین تولید کننده یبزرگ او پک به شمارر می رود و مقام دومرا در ذخایر حائز می‌باشد.

۲- وام بانک جهانی به ایران که در ماه می سال ۲۰۰۰ پرداخت شد با توافق هیات اجرایی جهت دو پروژه صورت گرفت . دومین پروژه بهداشتی (وام) شماره ۴۵۵۰ ، به مبلغ ۸۷ میلیون دلار) و پروژه فاضلاب شهری تهران (وام شماره ۴۵۵۱ ، به مبلغ ۱۴۵ میلیون دلار ) این وام ها پس از وقفه ای هفت ساله که در طی آن فعالیت بانک عمدتا بر نظارت بر پروژه ها دردست اقدام و کارها ی اقتصادی جزئی محدود و متمرکز شده بود به تصویب رسید .

۳- این اشتراتژی مقدماتی و ضمنی بر آن بود تا مجریان طرح را از اوضاع توسعه د رایان آماده سازد از پیشرفت روند اصلاحات و چالشها و آینده توسعه را که در ایران با آن با آن مواجه می شد را روشن نماید . این استراتژی همکاری را که بانک جهانی درحین فراهم آوردن استراتژی کمک به یک کشور را که برای مد نظر قرار گرفتن آن از سوی مجریان طرحهادر طول دو سال آینده بود دنبال می کرد . از این رو این استراتژی در این یادداشت و گزارش باید به عنوان استراتژی همکاری مقدماتی و ضمنی مورد نظر قرار کیرد . نماینگر تعمیق آگاهی بانک جهانی در قبال عملکرد و اولویتهای توسعه ایران در دئ سال آتی خواهد بود .

۴- ثبات و استحکام قتصادی و پیشرفت کافی در بخشهای مهم اصلاح سیاست اقتصادی برای قرار گرفتن ایران در جاده رشد پایدار اقتصادی به ویژه در بخش توسعه یافته خصوصی ، مالی و اصلاح نظام قیمت گذاری از اهمیت برخوردارند ، در جبهه روابط بی الملل پیشرفت پایدار پیش بینی شده ایران در ارتقای روابطش با کشورهای دیگر جهان که بیشتر ناشی از دستاوردهای سیاست تنش زدایی آقای خاتمی رئیس جمهوری ایران است عامل مهمی در فراهم آوردن امکانات اقتصادی و مالی برای ایران به شمار می رود و در پایان دادن به انزوای جهانی که در میان عوامل دیگر بیشترین تأثیر را درایجاد بحران در تاریخ اقتصادی اخیر داشته از اهمیت فراوان بر خوردار است .
۲- متن کشور و توسعه های اخیر :

۱-۲- تصویر کلی انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری .
۲-۲ – نظام سازمانی و حکومتی ایران متشکل است از یک رئیس جمهور و یک مجلس که به انتخابات مردم بر گزیده می گردند و تحت فرمان و هدایت رهبر روحانی این کشور آیت ا… خامنه ای فعالیت می کنند .
۲-۳- در چهار چوب محدودیتهای نظام اسلامی رقابتها ی پرشور و حال و فعال سیاسی در ایران وجود دارد که در آن مردم به اظهار عقیده انتخاب جامعه امال اقتصادی و عرضه و بازگویی سیاسی شان می پردازند .
۲-۴ – انتخاب مجلس که در فوریه ۲۰۰۰ برگزار شد به اکثریت عمده ای از اصلاح طلبان در مجلس انجامید .
۲-۵ در بخش بی املل ، روش جاری ایران در روابط خارجی که بر اساس «گفتگو میان تمدنهای » آقای خاتمی استوار است . دوره ی از تنش زایی را گشوده و دریچه وسیع تری را به جهان باز کرده است .

ساختار اجتماعی :
۶-۲- از انقلاب سال ۱۹۷۹ ایران تاکید فراوان ویژه ای را بر توسعه انسانی ، بیمه اجتماعی و «عدالت اجتماعی با پیشرفت قابل نموده است .»
۷-۲- گذشته از این دستاوردها ، ایران هنوز با سه چالش عمده روبروست .
۱- ایران هنوز هم ارفقر عمومی بالایی برخوردار است .
۲- این کشور بیشتر بواسطه کمکهای اعانه ای و خیر خواهانه با فقر روربروست تا به خاطر اشتغال و مالکیت
۳- در حالیکه این یارانه های عینی به هدف رسیدن به دست فقر اعمال می شود .
۸-۲ – یک مطالعه که راجع به فقر توسط دولت انجام شد ، رابطه مستحکمی را بین فقر و بیکاری ترسیم کرد .
۹-۲- ایران شبکه بیمه ای اجتماعی گسترده و نظام واگذار ساختن وسعی را که شمار عظیمی از فقر را در بر می گیرد ، درا است .
۱۰-۲- در حالی که کمکهای نقدی فوق الذکر و دیگر حمایتهای مستقیم در رسیدگی به فقرا موثر بوده است ایران همچنان یارانه های ضمنی و غیر مستقیم گسترده ای اعم از یارانه های انرژی ، یارانه های اعتباری را که حجم وسعی را شامل می شود .

“رویا” یا “ واقعیت ”
جستارتی در وظایف ، اهداف و تشکیلات “بانک جهانی”
بانک جهانی سعی می کند تا ارتباطی بین منابع کشورهای ثروتمند و رشد اقتصادی کشورهای فقیر برقرار کند .
– بانک جهانی ، نه یک بانک بلکه به بیان دقیق تر یک موسسه تخصصی است . بانک جهانی در کاربرد عمومی آن نیست . بلکه یکی از ‏ژانس های تخصصی سازمان ملل است و بیش از ۱۸۴ کشور در آن عضو هستند . این کشورها به طور مسوولانه عضو بانک جهانی هستند . برای تأمین منایع مالی آن چگونگی مصرف این منابع .

– بانک جهانی در واقع عنوانی است که در جهت معرفی بانک بین المللی ترمیم و توسعه و موسسه بین المللی توسعه مورد استفاده قرار می گیرد این سازمان با همکاری یکدیگر وام با نرخ بهره پایین ، اعتبار ووام های بلا عوض به کشورهای در حال توسعه اعطا می کنند . بیش از ۱۰هزار نفر متخصص توسعه از تمام کشورهای جهان د رمرکز جهانی در واشگتن دی سیاسی با ۱۰۹ اداره بانک جهانی در کشورهای عضو همکاری می کنند . کشورهای با در آمد پایین به طور عموم نمی توانند در بازارهای بین المللی پول ، وام دریافت کنند چراکه نرخ های بهره آنها بالاست . با توجه به این موضوع بانک جهانی جهت دریافت اعتبار وام این کشورها به آنهاپشتیبانی های تخصصی می دهد . وام ها و اعتبارتی که این کشورها از طریق بانک جهانی دریافت
می کنند طی یک دوره ۳۵ تا ۴۰ ساله بازپرداخت می شود .

– وام بدون اعتبارات مالی که از طریق موسسه انجمن بین المللی توسعه پرداخت می شود . بزرگترین منبع مساعدت در سطح جهان می باشد.
– در گزارش جامع تر به فعالیت بانک جهانی که شامل دو سازمان بزرگ وام دهنده فوق و سه سازمان وابسته کوچکتر به نام های شرکت مالی بین المللی ، موسسه بین المللی تضمین چند جانبه سرمایه گذاری و مرکز بین المللی حالاختلاف سرمایه گذاری است خواهیم پرداخت .
۱- صندوق آموزشی
بانک جهانی دقیقا با حکومت ها ، آژانس های سازمان ملل ، اهدا کنندگان کمک های مالی ، سازمان های غیر قانونی و سایر موسساتی که در توسعه کشورهای کمک می کنند در تلاششان برای رسیدن به اهداف آموزشی برای همه جهان همکاری می کند .
۲- برنامه جهانی مبارزه با ایدز.
بانک جهانی بزرگترین بودجه مبارزه با ایدز را تامین مالی می کند هر روزه ۱۴ هزار نفر از مردم جهان مبتلا به ویروس ایدز می شوند که نیمی از آنها بین ۱۵ تا ۲۴ سال سن دارند .

۳- بهداشت تغذیه و کنترل جمعیت
بانک جهانی بزرگترین بودجه بهداشت سازمان جهانی را داراست . بالا رفتن سطح تغذیه و بهداشت در سطح جهانی باعث افزایش رشد اقتصادی و کاهش فقر می شود .
۴- کمیسیون رهایی از بدهی های کشورها فقیر
بانک جهانی بزرگترین حامی سیاست رهایی از بدهی های کشورهای فقیر است . مهمترین هدف این کمیسیون کاهش بدهی خارجی فقیرترین کشورهای جهان است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 16 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد