بخشی از مقاله


چکیده:

یکی از عناصر مهم محیط شهری ، محیط صوتی آن است که در آن محیط صوتی خیابان، نقش ویژه ای را ایفا می کند. قضاوت درباره صدا و به طور کلی حساسیت انسان در قبال بار صوتی محیط شهر از یک سو به شرایط جسمی و روحی و رفتاری انسان و از سویی به ویژگی های فیزیکی بار صوتی بستگی دارد. این پژوهش به تبیین اصولی جهت ارتقا کیفیت منظر صوتی در فضای شهری می پردازد. پژوهش از نوع کاربردی و روش آن کیفی می باشد. روش گردآوری داده ها به صورت مطالعات کتابخانه ای و مرور متون و منابع است که ما را در جهت تحلیل مناسب یاری ساخته است. نتایج حاصل حاکی از آن است که میزان حضورپذیری افراد در فضاهای شهری به طور ویژه ای به صداهای دریافتی از منظر شهری وابسته است که این به ابعاد مختلفی چون عملکردی ، کالبدی، ادراکی، بصری، اجتماعی و فرهنگی، ترافیکی و زیست محیطی وابسته است. در این میان ابعاد ادراکی نقش بسزایی در درک مردم از صوت و در نتیجه جذب مردم به فضاهای شهری ایفا می کند.

کلمات کلیدی: طراحی شهری، صوت، ادراک، حضورپذیری

دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
قـــــــم 17 اسفند ماه 1393

www.saud.ir


-1مقدمه:

نحوه ادراک محیط یکی از مباحث و مفاهیم کلیدی در حوزه مطالعات متقابل انسان محیط در مقیاس های کلان و خرد است .از آنجا که نظام عصبی و ادراکی انسان مسئول برقراری ارتباط بین انسان و محیط زیست اوست و امکانات و محدودیتهای خاصی دارد لذا نمی توان بدون توجه و اشراف کافی به فرایندهای درک و فهم محیط از سوی مردم و سازوکارهای مرتبط با آنها، مبادرت به مداخله در محیط کرد .زیرا همین درک و فهم است که در نهایت تعبیر و تفسیر آنان را از محیط و جهان پیرامونشان شکل می دهد و اغلب به شکل رفتار در محیط بروز و ظهور پیدا میکند.تجربه حسی ما از جهان شهری پیرامون خود اغلب اوقات تبعی است و در حقیقت تجربه حسی ما پس از حس ما از حرکت و تمرکز و توجه ما به کانال های جا به جایی است. همانطور که در شهر حرکت میکنیم ویژگی های بصری، صداها و بوها و سطوح اطراف محیط های شهری به صورت متناوب و به طریقی متنوع به ما میرسند. هدف از این مقاله ، تشخیص چگونگی نحوه برداشت و ادراک افراد از صدای ناشی از محیط بوده است. صداهایی که اغلب به طریقی مبهم و یا بصورت پس زمینه آنها را درک میکنیم. تجربه حسی شهروندان مجموعه ای از ویژگی های بصری امواج صوتی و بوهاست. این مقاله حاصل این فعالیت پژوهشی است که در آن، ضمن مرور ادبیات موضوع به تحلیل نتایج آزمون پرداخته شده نشان میدهد یکی از عوامل عمده برانگیختن احساسات مثبت شهروندان و ایجاد محیطی مانوساز طریق تقویت اصوات مطلوب و تضعیف اصوات نامطلوب در فضاهای شهری است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید