دانلود مقاله استقرار صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی استان سیستان و بلوچستان و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی ، اجتماعی و امنیتی شرق کشور

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان

چکیده

امنیت پایدار شهرهاي مرزي و بخصوص مرزهاي جنوبی و شرقی یکی از دغدغه هاي اصلی دولت در سالیان اخیر بـوده اسـت.

از طرح هاي توسعه اي که در سالیان اخیر براي توسعه و پیشرفت مناطق مرزي مطرح شده است استقرار صنایع انـرژي بـر در سواحل جنوبی کشور می باشد. اندیشه شناسایی و استقرار صنایع انرژي بر در حوزة تأثیرپذیر میـادین گـازي جنـوب کشـور از سال ها پیش مطرح بوده است. اقدامات جدي در این زمینه از سال 1377 و هم زمان بـا ایجـاد منطقـه ویـژه اقتصـادي انـرژي پارس جنوبی شکل گرفته است. در مطالعات مکان یابی استقرار صنایع انرژي بر ، از لحاظ پهنه هاي مناسـب بـراي بارگـذاري، استان سیستان و بلوچستان داراي بیشترین پتانسیل بوده و سواحل چابهـار بعلـت نبـود زیرسـاخت هـاي لازم داراي شـرایط مناسبی براي استقرار این صنایع در بلند مدت تشخیص داده شدند. در حال حاضر بیشـتر زیرسـاخت هـاي مـورد نیـاز بـراي استقرار صنایع مذکور در سواحل جنوبی استان فراهم شده است. استقرار صنایع مذکور در سواحل جنوبی استان باعث توسـعه و پیشرفت منطقه شده و تاثیرات اجتماعی- اقتصادي و امنیتی مهمی بدنبال خواهد داشت که یکی از مهمترین ایـن تـاثیرات فعال شدن توسعه محور شرق کشور می باشد.

واژگان کلیدي: شهرهاي مرزي، صنایع انرژي بر، محور شرق


مقدمه

امروزه افزایش بی رویه جمعیت با توجه به ضعف امنیت و نگهداشت جمعیت( تثبیت جمعیت) در مناطق مرزي، افق بسیار پیچیده اي براي آینده نواحی حاشیه اي پدید آورده است. در دنیاي آینده کشوري موفق خواهد بود که بتواند مشکلات جمعیتی خود را به حداقل برساند و با استفاده از راهکارهاي مختلف اقتصادي، اجتماعی و امنیتی جمعیت را به ماندن در نواحی مرزي و محل تولدشان علاقه مند نماید، از طرفی نواحی مرزي بواسطه دوري از مرکز، انزواي جغرافیایی و توسعه نیافتگی و.... تفاوت هاي فاحشی از نظر برخورداري از رفاه و توسعه با مراکز عمده جمعیتی دارند، این تفاوتهاي عمده منجر به گسست این دو ناحیه و ایجاد یک رابطه استثماري به نفع مرکز می شود(رضایی،(1380:17 که ایجاد قطب هاي توسعه در این مناطق شرایط جدیدي را رقم می زند که این شرایط جدید مرکز را وادار به تجدید نظر در روابط خود با پیرامون می سازد. این رابطه نوین بین مرکز و پیرامون کاملاً با شرایط قبل متفاوت است و منجر به ایجاد همگرایی بین آنها می شود که در صورت توفیق، نگاه جمعیت مرزنشین به سمت درون و همگرایی معطوف می شود، که خود باعث توسعه فضایی مناطق مرزي خواهد شد( عندلیب،.(1380:35

٥٥٦

ھما ش م ی ی زی و ا ؛ چا ش و ر یا
30 و 31 فروردین - 1391 دانشگاه سیستان و بلوچستان
National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012

یکی از طرح هاي توسعه اي که در سالیان اخیر براي توسعه و پیشرفت مناطق مرزي مطرح شده است استقرار صنایع انرژي بر در سواحل جنوبی کشور می باشد. اندیشه شناسایی و استقرار صنایع انرژيبر در حوزة تأثیرپذیر میادین گازي جنوب کشور از سالها پیش مطرح بوده است. اقدامات جدي در این زمینه از سال 1377 و همزمان با ایجاد منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارسجنوبی شکل گرفت. برنامهریزي سامان یافته آن نیز از سال 1382 و در روند تدوین و تصویب نهایی برنامه چهارم توسعه اقتصادي- اجتماعی قوام یافت.

به دلیل سابقه کم موضوع صنایع انرژي بر، منابع اطلاعاتی کمی در ادبیات برنامه ریزي صنعتی کشـور وجـود دارد.1 امـا اسـناد تصویب شده در این زمینه بسیار است که از آن جمله می توان به سند چشم انداز بیست ساله کشور، اسـناد آمـایش سـرزمین-

افق1400، سیاست هاي کلی نظام در بخش انرژي و معدن، سند ملی توسعه بخش صنعت، اسناد ملی توسعه اسـتان هـا، طـرح استراتژي توسعه صنعتی کشور، برنامه چهارم توسعه اقتصادي- اجتماعی و فرهنگی، طرح آمـایش نـواحی تأثیرپـذیر از حـوزه گازي پارسجنوبی و ... اشاره کرد.

پس از سال 1379، دولت و نمایندگان مجلس در روند بررسی و تصویب قانون برنامه چهارم توسعه و مجمع تشخیص مصلحت نظام در مسیر تهیه سیاستهاي کلی نظام، عملیاتی کردن سیاست استقرار صنایع انرژيبر را مدنظر قرار دادند.

براساس بند 44 سیاست هاي کلی برنامه چهارم توسعه، که مبتنی بر سند چشم انداز20 ساله (افق سـال (1404 کشـور اسـت،

صنایع انرژيبر به عنوان یک مزیت اقتصادي مورد تأکید قرار گرفته و آمده است:

»هم افزایی و گسترش فعالیت هاي اقتصادي در زمینه هایی که داراي مزیت نسبی هسـتند، از جملـه صـنعت، معـدن، تجـارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگري، به ویژه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی پشتیبان آن، صنایع انرژيبر و

زنجیره پایین دستی آ ن ها، با اولویت سرمایه گذاري در ایجاد زیرساخت هـاي مـورد نیـاز و سـاماندهی سـواحل و جزایـر ایرانـی خلیجفارس در چارچوب سیاستهاي آمایش سرزمین.«

روش بررسی: تعریف و انتخاب صنایع انرژيبر

در یک تعریف ساده »صنایع انرژيبر، گروهی از صنایع هستند که سهم هزینه انرژي مصرفی آنها در فرآیند تولیـد بـه نسـبت سایر عوامل و در مقایسه با دیگر صنایع بالا است. به گونه اي که با کاهش قیمت حامل هاي انرژي مصرفی آن ها می توان انتظـار داشت، قیمت تمام شده محصول نهایی این صنایع تا حد قابل ملاحظهاي کاهش یابد.«

مطالعات حاکی از آن است که به کمک تعریف فوق، 3 گروه صنایع از میان 23 گروه فعالیت صنعتی (در طبقه بنـدي ( ISIC

میتوانند به عنوان صنایع انرژيبر درنظر گرفته شوند. این سه گروه صنایع عبارتند از:

- صنایع تولید فلزات اساسی

- صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزي

- صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی

همچنین بررسی ها نشان می دهد که این 3 گروه از جمله مهمترین صنایع »کارآفرین«، »ارزش آفرین« و »جذب کننده سـرمایه داخلی و خارجی« هستند.

بحث: شناخت مکانهاي بالقوه جهت استقرار صنایع انرژيبر2

با توجه به مطالعات انجام گرفته، راهبردهاي اسناد فرادست، چشم انداز، مأموریت و اهداف تبیین شده، مدل مفهومی زیر اصول مکانیابی صنایع انرژيبر را بیان میکند.


١ - شناخت جايگاه صنايع انرژيبر در توسعه صنعتي، مھندسين مشاور رهشھر، بھار ١٣٨٥ ھ.ش. ٢ مكان يابي صنايع انرژي بر، مھندسين مشاور ره شھر، ١٣٨٦

٥٥٧

ھما ش م ی ی زی و ا ؛ چا ش و ر یا
30 و 31 فروردین - 1391 دانشگاه سیستان و بلوچستان
National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012

نمودار :1 مدل پیشنهادي استقرار بهینه صنایع انرژيبر


شاخصهاي مکانیابی

بر اساس مدل مفهومی و مطالعات انجام گرفته، اصلی ترین شاخصهاي در نظر گرفته شده، براي مکـانیـابی صـنایع انـرژيبـر مطابق نمودارزیر است:

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 10 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله مدل بررسی و تحلیل گذار پدیده های اجتماعی و سیاسی به تهدیدات امنیتی در استان سیستان و بلوچستان

word قابل ویرایش
31 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهبا تداوم ناآرامی هاي استان سیستان و بلوچستان ایران در سی سه سال گذشته، شرق کشور همواره شاهد ناآرامی ها و تنش هاي امنیتی بسیاري می باشد. از سوي دیگر با اجراي طرح سناریوي خاورمیانه بزرگ توسط امریکا، فعال کردن گسل هـاي قـومی و مذهبی در کشورهاي منطقه از الویت خاصی برخوردار شد. در این طرح تلاش می شود تا موضوع ...

دانلود مقاله تاثیر موقعیت ژئوپولتیکی بندر کنارک و سواحل آن بر امنیت جنوب شرق کشور

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقاله نظامی
چکیدهامروزه نقش بی همتاي عوامل اقتصادي در تصمیم گیري هاي سیاسی در معادلات قدرت جهانی آشکارشده است. به نظر می رسد آنچه در تفکرات ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک جدید، اهمیت بی بدیلی پیدا کرده است اقتصاد و دست یابی به بازارهاي اقتصادي جهان براي افزایش منافع اقتصادي از طریق خرید ، فروش، سرمایه گذاري و ... می باشد. به ع ...

دانلود مقاله تحلیل چالشهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شهرستانهای مرزی در راستای سند چشمانداز 1404 با تاکید بر امنیت ( مطالعه موردی شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبی )

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
چکیدهسند چشمانداز بیست ساله در راس اهداف نظام برنامهریزي کشور است که تحقق آن در افق 1404 منوط به توسعه و برقراري امنیت از جنبههاي گوناگون در مناطق مختلف کشور و حصول توسعه یکپارچه سرزمینی میباشد. مناطق و شهرستانهاي مرزي با توجه به موقعیت قرارگیري و درجه توسعهیافتگیشان از اهمیت خاصی برخوردارند و شهرستان نهبندان ...

دانلود مقاله نقش اقوام و طوایف در استان سیستان و بلوچستان و تاثیر آنها بر ایجاد امنیت پایدار در منطقه

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقاله نظامی
چکیدهاین پژوهش باعنوان نقش اقوام وطوایف در استان سیستان وبلوچستان به دنبال یافتن این موضوع می باشد که چگونه اقوام وطوایف متعدد موجود در سطح استان می توانند باعث افزایش ویا کاهش سطح امنیت در استان بشوند و مهمترین مولفه هاي تاثیر گذار در این زمینه چیست؟دراین تحقیق ضمن بیان ساختار قومی وقبیله در استان سیستان وبل ...

دانلود مقاله نقش صنعت گردشگری در توسعه استان سیستان و بلوچستان با استفاده از مدل های برنامه ریزی ( مدل باتلر ( Butler Model ) و سوات ( ( SWOT

word قابل ویرایش
16 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهصنعت گردشگري به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. بسیاري از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال و رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی می دانند. بر همین اساس یکی از راهبردهاي لازم که امروزه در اغلب کشورهاي جهان مورد استفاده قرار گرفته است، توسعه و گسترش گردشگر ...

دانلود مقاله نقش فن آوری اطلاعات وارتباطات برتوسعه مناطق روستائی استان سیستان و بلوچستان

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
چکیده:روســتاها محورهــای اســتراتژیک کشــاورزی وتولیــدات و فــرآورده هــای غــذایی جامعــه مــی باشــند، بنــابراین نادیــده گــرفتن ســهم روســتا و روســتا نشــینان در توســعه هزینــه هــا ،تبعــات نــاگواری را بــرای کــل جامعــه درپــی خواهــد داشــت . از طــرف دیگــر امــروزه فنــاوری هــای اطلاعــات و ...

دانلود مقاله بررسی تاثیر برنامه صرفه جویی در مصرف انرژی بر حوادث ناشی از کار در کارگران سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمه یک چهارم جمـعیت جهان مشـمول دو بار تغییـر یک ساعتـه وقت در سال (برنـامه استفاده بهـتر از روشنــایی روز و صــرفهجویی در مصـرف انـرژی (Daylight Saving Time میباشند. این امر منعکسکننده تغییر در ساعات اجتماعی و نه ساعات زیست محیطی (مانند سپیده صبح) میباشد. در ساعتهای زیستی، از روشنایی روز برای هماهنگی ...

مقاله تاثیر حسابرسی عملکرد در توسعه اقتصادی کشور

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
تاثیر حسابرسی عملکرد در توسعه اقتصادی کشور چکیده با تحولات اقتصادی و ظهور نسل های جدید اقتصادی در سالهای اخیر مدیران واحدهای تجاری و اقتصادی به منظور ادامه فعالیتهای واحدهای تجاری و تصمیم گیریهای صحیح نیازمند منابع اطلاعاتی معتبر و قابل اتکاء می باشند. حسابرسان مالی با تهیه اطلاعات بیطرفانه درباره قابلیت اع ...