بخشی از مقاله

چکیده

با افول عصر نوزایی که برمبنای ملیگرایی و تعدد حکومتها بناشده بود و پیدایش و ترویج جهانی شدن بر پایه ایجاد حاکمیتهای متحد در قالب اتحادیهها و گروههای بینالمللی حول محور همگرایی در منافع ،مفهوم تابعیت بر اساس قومیت و ملیت با چالشی روبرو گردید که بارزترین آن را در تعارض میان ایجاد این اتحادیه با حفظ تابعیت اتباع بر اساس سیستم خاک و خون میتوان دید. انحراف جهانیشدن به سوی جهانیسازی و رویارویی دولتها و ملتها و دولتهای قدرتمند برای ایجاد مفهوم حکومت و حاکمیت واحد در سراسر جهان موجب جدیتر شدن و پیچیدهتر شدن موضوع شد. بدیهی است اگرچه مفهوم حکومت واحد جهانی عملی نشده اما بیشک روند فعلی تحولات جامعه بینالمللی ناکارآمدی سیستمهای جاری تابعیت را آشکار نموده است. ظهور قدرتهای نوین،میل به اتحاد کشورهای صاحب مشترکات فرهنگی،پذیرش اصل مطلوبیت اتحاد و تعارض بر سر نحوه اجرای آنکه مستلزم ساختارشکنی در تقسیم قدرت در جهان کنونی است بازتعریف تابعیت را ضروری می سازد ؛ لذا بررسی بایستههای تغییر سیستمهای جاری تابعیت با رویکردی آرمانگرایانه و با توجه به سیر تحولات فعلی جامعه بینالمللی مطلوب نگارنده است.

واژگان کلیدی: تابعیت ،همگرایی،جهانیشدن،جهانیسازی،حکومت جهانی


×
Requisites for selection of unique criterion of determining the nationality (with putting emphasis on

necessity for governments' convergence in the global society)

-
Abstract

By decline of renaissance age which had been founded on the basis of nationalism and multiplicity of governments and appearance and promotion of the globalizm based on establishment of the united sovereignties in the shape of the international unions and groups centered around pivot of convergence in the profits, concept of nationality based on ethnicity and territory was encountered with a challenge which it's most obvious form can be observed in the conflict between establishment of this union with keeping of nationality of the citizens based on the soil and blood system. Deviation of the globalizm toward globalization and confrontation of governments

1 و -* نویسنده مسئول: درجه علمی، مقطع تحصیلی و رشته تخصصی، دانشکده و
دانشگاه محل تحصیل


1

and nations against the powerful governments to set up concept of unique government and sovereignty throughout the world led to more seriousness and complexity of the subject.It is evident that, although concept of unique global government has not become feasible, current process of changes of international society has, no doubt, cleared inefficiency of the current systems of nationality. Appearance of new powers, inclination toward unity of the countries possessing cultural common characteristics and admission of ideality of principle of unity and conflict over how to enforce it which involves structure-breaking in power division in the present world necessitate re-definition of nationality. Therefore; a study of necessities of changing the current systems of nationality with an idealistic approach and considering the movement of present changes of the international

society is an ideal demanded by the writer.


Keywords : Nationality, convergence, globalization, globalizm, global government

-1 مقدمه

تعریف، جایگاه و نقش انسان بهعنوان تبعه در حکومت فراگیر جهانی چیست؟ تفکر تشکیل حکومت فراگیر جهانی با حاکمیت یکپارچه با دو هدف متفاوت که از یکسو نیل به آرمان فلسفی انسان کامل و از سوی دیگر فرمانروایی بر این جامعه است موجب تقابل دو جبهه قدرتمند شده است. تقابل صاحبان سنتی قدرت که پرچمدار حکومت برجهان هستند در برابر دسته ای دیگر از مدعیان سنتی که درگذر تاریخ قدرت خویش را ازدستدادهاند با همراهی حکومتهایی که در تاریخ سیاسی دنیا از سابقهای برخوردار نیستند به دلیل دستیابی به پیشرفتهای جامعشان در فنآوری و اقتصاد و جز اینها موجب سهم خواهی در فرماندهی این دو جبهه شده لیکن نقش اتباع در این تقابل و سهم خواهی نقشی فرعی و فرودستی به شمار آمده است.در قرن معاصر دو گروه با تفکر عدم اعتقاد به نظر جمعی یکی با ابزار مهندسی فکر و رأی تبعه خویش و دیگری با دخالت فرمایشی تبعه در تصمیمگیریها و تصمیم سازیها این روند نامناسب را رقمزدهاند.

-2 پیشینه تاریخی

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید