دانلود مقاله برآورد تاثیر مرگ ومیر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد وبار اقتصادی ناشی از آن

word قابل ویرایش
32 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

برآورد تاثیر مرگ ومیر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد وبار اقتصادی ناشی از آن

مقدمه
افزایش شتابان تعداد تصادفات رانندگی ومتعاقباً افزایش مرگ ومیر ناشی از این سوانح وتصادفات درسالهای اخیر،توجه بسیاری از مسئولین وبرنامه ریزان کشور را به خود معطوف کرده است.نرخ رشد تصادفات رانندگی و مرگ ومیر ناشی از این سوانح وتصادفات درسالهای اخیربه طور فاجعه آمیزی افزایش یافته وباعث صدمات ولطمات جبران ناپذیری بر مناسبات اقتصادی واجتماعی کشورشده است.

مرگ ومیرهای ناشی ازسوانح وتصادفات رانندگی در سالهای اخیرباتوجه به ابعاد وسیع مسئله چندان که باید مورد توجه قرارنگرفته است وتا کنون برآورددقیقی در مورد هزینه های اقتصادی مرگ ومیرهای ناشی ازسوانح وتصادفات رانندگی نشده است.با توجه به آثار منفی که این مرگ ومیرها در بلند مدت می تواند بر اقتصاد کشور به جای گذارد لزوم کنترل این مرگ ومیرها نیز ضرورت پیدا خواهدکردوبرای شفاف ترشدن بعدفاجعه آگاهی از بار اقتصادی این مرگ ومیرها برپیکره اقتصادی کشور ضرورتی انکار ناپذیر خواهد داشت.تحقیق حاضر تلاشی است در جهت رسیدن به این اهداف وبرآورد بار اقتصادی مرگ ومیرهای ناشی ازسوانح وتصادفات رانندگی در سال ۱۳۸۱٫

سوانح وحوادث رانندگی تهدیدی جدی برای سلامتی انسانها در سراسر دنیامی باشد.در کشورهای توسعه یافته صنعتی راهکارهای مقابله با سوانح وحوادث با دقت وحساسیت بررسی شده است ولی در کشورهای درحال توسعه اینگونه نیست (Soori&Nagavi,p:1).

امید به زندگی در بدوتولد یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها به شمار می آید و یکی از اهداف برنامه ریزان برای توسعه, افزایش امید به زندگی در بدو تولد است. شاخص های تعیین کننده امید به زندگی دربدو تولد , میزان های مرگ‌ و میر ویژه سنی می باشد. هر چه میزان‌های مرگ‌ و میر در سنین پایین مخصوصاً سنین زیر ۵ سال کمتر باشد

امید به زندگی روبه فزونی خواهد گذاشت و مرگ‌و میر در سنین ۵ سال در کشور ما تا حد زیادی تحت کنترل درآمده است, اما هنوز فاصله زیادی با کشورهای توسعه یافته دارد. عامل مهم دیگری که امید به زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد مرگ‌ و میر جوانان و افراد میانسال است. با توجه به اینکه مرگ‌ومیرهای ناشی ازسوانح و تصادفات رانندگی بیشتر سنین میانی و پایین را تحت تاثیر قرار می دهند, تاثیر منفی این مرگ‌ومیرهای روی امید زندگی در بدو تولدودر نتیجه روی اقتصاد وجامعه اجتناب ناپذیر خواهد بود.

اهمیت پژوهش:
واقعه مرگ ومیر در سنین متفاوت از اهمیت زیادی برخوردار است وآگاهی ازشاخصهای مربوط به آن برای برنامه ریزان کشور ضرورتی انکار ناپذیر دارد.امروزه‌ سلامت‌ محور توسعه‌ پایدار محسوب‌ می‌شود و سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌ سلامت‌ سریعترین‌ و آسانترین‌ راه‌ برای‌ کاهش‌ فقر در جامعه‌ محسوب‌ می‌شود.
امروزه توجه خیلی کمی به هزاران زندگی که دراثر تصادفات، بی رحمانه از دست می رود می شود. جامعه بهداشت عمومی، تصادفات رانندگی را به عنوان یک علت اصلی برای از دست دادن زندگی بارورومولدوهمچنین یک علت برای هزینه های بالای مراقبتهای بهداشتی ودرجه زیادی ازناتوانی جسمی می داند.از نظر تاریخی نیز به علت داشتن علل متنوع، از تصادفات به عنوان یک مسئله مهم بهداشت عمومی غفلت شده است وجوامع وحکومتها این علل را به عنوان علل قابل قبول برای مداخلات بهداشتی درک نکرده اندوبه این مسئله که از طریق تلاشهای سازمان یافته در یک جامعه می توان از این آسیبها جلوگیری کرد به شکل محدودی مورد توجه قرار گرفته است.تحلیلهای اخیر در ارتباط با انتقال جمعیتی وانتقال اپیدمیولوژیکی ومطالعات انجام شده از جمله مطالعات بانک جهانی وسازمان بهداشت جهانی (WHO)علل آسیبها وصدمات را در سطح ملی وجهانی تا حدودی برجسته کرده اندولی به علل کلیدی این مسائل کمترتوجه شده است Sethi&Zwi,p:412) (.

با توجه به تاثیر زیاد مرگ‌ومیر های ناشی ازسوانح و تصادفات رانندگی روی شاخص‌های مرگ‌ومیر بخصوص امید به زندگی در بدو تولدواقتصاد کشور و عدم توجه به این مرگ‌ومیرها, لزوم توجه به آثار این مرگ‌ ومیرها ضروری است. کاهش امید به زندگی آثار اقتصادی و اجتماعی سوئی برای جامعه به ارمغان می‌آورد . نکته مهم این است که این مرگ ومیرها بیشتر جنس مذکر وسنین پائین راکه قشر فعال جامعه محسوب می شوند تحت الشعاع قرار می دهد وکنترل وبه حداقل رساندن این مرگها آثار اقتصادی – اجتماعی وجمعیتی مثبتی خواهد داشت.آگاهی ازمیزان تاثیر این مرگ ومیرها روی امید به زندگی در بدو تولدومحاسبه نفر سالهای عمر از دست رفته ناشی از این مرگ ومیرها به پژوهشگران وبرنامه ریزان کمک خواهد کرد تابا دید باز تری به عواقب اقتصادی- اجتماعی این مرگ ومیرها بنگرند.

اهداف پژوهش:

هدف کلی پژوهش برآورد تاثیر مرگ و میرهای ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولدومحاسبه بار اقتصادی ناشی ازاین مرگ ومیرها در سال۱۳۸۱ است.

۴-۱- ادبیات موضوع

درمجموع در سال۱۹۹۰ تعداد۹۶۱۱۰۰۰سال به دلیل مرگهای زود هنگام در ایالات متحده آمریکا از دست رفته است.بیشترین تعداد سالهای از دست رفته مربوط به سرطان، خودکشی ودیگرکشی، بیماریهای قلبی وتصادفات رانندگیبوده است. تصادفات رانندگی با۱۳۴۰۰۰۰سال عمر تلف شده، رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.این تعداد سالهای عمر از دست رفته ۹۴/۱۳ درصد کل سالهای عمر از دست رفته در اثر مرگ ومیرهای زود هنگام می باشد.

به گزارش سازمان جهانی بهداشت (WHO)، در سال۱۹۹۸ در سطح جهان، در اثر صدمات ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی۳۸۸۴۸۶۲۵ نفرسال عمر توأم با معلولیت وناتوانی جسمانی (DALY) داشته ایم. در سال۱۹۹۸ نهمین علت از دست رفتن سالهای عمر،معلولیت وناتوانی جسمانی در اثر صدمات ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی بوده است. سازمان جهانی بهداشت پیش بینی کرده است که در سال۲۰۲۰ تعداد سالهای توأم با معلولیت وناتوانی جسمانی به علت صدمات ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی از رتبه نهم به رتبه سوم خواهد رسید. به گزارش سال۲۰۰۳ سازمان جهانی بهداشت از نظر اقتصادی صدمات ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی در کشورهای با درآمد پایین یک درصد، کشورهای با درآمدمتوسط۵/۱درصدودرکشورهایبادرآمدبالا۲درصدتولیدناخالص داخلی (GNP) این کشورها است.

براساس برآوردهای سازمان جهانی بهداشت هزینه های مستقیم سوانح وتصادفات رانندگی حدود۵۱۸ ملیارد دلار در سال می باشد.ازاین مقدار۶۵ملیارددلار مربوط به کشورهای بادرآمد پایین است.
نتایج برآوردها نشان می دهد که هزینه های سالانه سوانح وتصادفات رانندگی در اتحادیه اروپا ۱۸۰ملیارد یورو معادل۲۰۷ ملیارد دلار می باشد.این هزینه ها به روش فراگیر محاسبه شده اند ، دراین روش تمام هزینه های مستقیم وغیر مستقیم سوانح وتصادفات رانندگی درنظر گرفته شده است(Peden & et all p:6).
برآورد دیگری در ایالات متحده امریکابرای سال۲۰۰۰ انجام شده که نشان می دهد هزینه های سوانح وتصادفات رانندگی حدود۲۳۰ ملیارد دلار درسال می باشد. این برآورد به روش تولید از دست رفته انجام شده است. (Peden & et all p:6).

به گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۱تعداد ۱۱۹۴۱۱۵ نفر در اثر سوانح وتصادفات رانندگی جان خود را از دست داده اند.در این میان سهم مرگ ومیر ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی مردان، ۸۴۸۲۳۴ نفر وسهم مرگ ومیر زنان، ۳۴۵۸۸۱ نفر بوده است.بیشترین تعداد مرگ ومیر ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی در این سال۷۰۰۵۶۸ نفر(۵۹ درصدکل مرگ ومیرهای ناشی از سوانح در جهان)در منطقهآسیای جنوب شرقی رخ داده است.میزان مرگ ومیرمردان وزنان در این سال ۱۹۷۵/۰ درهزار بوده است.میزان مرگ ومیر مردان ۲۷۸۵/۰ درهزار ومیزان مرگ ومیر زنان ۱۱۵۳/۰ در هزار بوده است.

میزان مرگ ومیر ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی در ایران در سال۱۳۸۱ برابر با۳۳۲۲/۰ در هزار بوده است این رقم برای مردان۵۳۲۹/۰ در هزار وبرای زنان۱۲۵۹/۰ درهزار بوده است. مقایسه میزانهای مرگ ومیر ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی درسال۱۳۸۱کشور با مناطق مختلف جهان در سال۲۰۰۱ نشان می دهدکه میزانهای مرگ ومیر ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی و تفاوت این میزانهای مرگ ومیر بین مردان وزنان کشور، بیشتر ازمیزانهای مرگ ومیر مربوط به کل جهان وتقسیم بندیهای مختلف جهان،به استثنای منطقه آسیای جنوب شرقی بوده است.

به گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور در سال۱۳۷۸تعداد۱۵۰۴۵ نفر براثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده اند. به گزارش همین سازمان تعداد مرگ ومیر ناشی از تصادفات رانندگی در سال۱۳۸۱ به۲۱۸۷۳ نفر رسیده است. این تعداد مرگ ومیر ۷/۵درصد کل مرگ ومیرهای کشور راتشکیل می دهد.توزیع سنی وجنسی مرگ ومیر ناشی از تصادفات رانندگی در ایران در سال ۱۳۸۱ در جدول۱ نشان داده شده است.

 

دول۱:تعداد مرگ ومیر ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی به تفکیک گروههای سنی وجنس درسال۱۳۸۱
گروههای سنی مردوزن مرد زن
۰-۴ ۹۷۰ ۷۸۲ ۱۸۸
۵-۱۴ ۳۴۳۱ ۲۷۷۴ ۶۵۷
۱۵-۲۹ ۶۳۴۶ ۵۱۹۲ ۱۱۵۴
۳۰-۴۴ ۴۶۵۵ ۳۷۸۸ ۸۶۷
۴۵-۵۹ ۲۸۷۵ ۲۳۳۰ ۵۴۵

۶۰-۶۹ ۱۵۰۲ ۱۱۳۶ ۳۶۶
۷۰-۷۹ ۱۶۷۹ ۱۴۵۴ ۲۲۵
۸۰+ ۴۱۵ ۳۲۹ ۸۶
جمع ۲۱۸۷۳ ۱۷۷۸۵ ۴۰۸۸

منبع:سازمان پزشکی قانونی کشور _گروه آماروخدمات رایانه ای

«متأسفانه تاکنون برآورد شفافی از هزینه های ناشی ازحوادث ترافیکی در ایران که بتوان به دقت واعتبارآن اعتماد داشت منتشر نشده است.در این زمینه به برخی از اعداد می توان اشاره کرد.
براساس گزارشهای کارشناسان امور سالانه بالغ بر۵۵۰ملیارد تومان خسارت ناشی از حوادث رانندگی به کشور تحمیل می شود.

چارچوب نظری
تئوری انتقال جمعیتی:
تئوری انتقال جمعیتی رانخستین بار«وارن تامسون» در سال۱۹۲۹ارائه کردکه« فرانک نوتشتاین» و«بلاکر» به ترتیب در سالهای ۱۹۴۵ و ۱۹۴۷ به تکمیل آن پرداختند.صاحبنظران مختلف طبقه بندیهای گوناگونی از مراحل انتقال جمعیتی ارائه داده اند.به طورکلی جمعیت شناسان هنگام بحث از مراحل انتقال جمعیتی همیشه دو مرحله اصلی یعنی حرکت از مرگ ومیر وباروری بالا به مرگ ومیروباروری پایین را در نظر داشته اند وسعی دارند میزانهای موالید ومرگ ومیر جوامع رادر قبل از مرحله انتقال،در جریان انتقال وپس از انتقال مشخص نمایند(حسینی،۱۳۷۹،ص۹۲).

تئوری انتقال جمعیتی برگرفته ازتجربیات کشورهای پیشرفته صنعتی است وتغییرات باروری ومرگ ومیر در کشورهای مختلف را توصیف وتبیین می کند. بخشی ازتئوری انتقال جمعیتی، انتقال جمعیتی کشورهای توسعه یافته راتبیین می کند وبخشی دیگر آیندهکشورهای در حال توسعه راپیش بینی می کند.

تغییرات وسیع در سطح وعلل مرگ ومیر در سالهای اخیروموفقیت بسیار زیاد در کنترل بیماریهای عفونی وکاهش باروری ،منجر به انتقال جمعیتی درسالهای اخیر شده است.در این انتقال جمعیتی،جوامع سنتی که تقریباً همه افراد آن جوان بودند،به جوامعی تبدیل می شوند که تعداد افراد میانسال وسالمند درآنها به سرعت روبه افزایش است.

تئوری انتقال اپیدمیولوژیکی:
بی تردیدبسیاری از ابعادوجنبه های زندگی بشر درطول تاریخ تغییرات وسیعی به خود دیده است .طی ۲۰۰ سال گذشته مخصوصاً قرن بیستم کشورهای جهان پشت سرهم انتقال اپیدمیولوژیکی را پشت سرگذاشتند. یک تغییر بلند مدت در الگوی مرگ و میر که در آن میزانهای مرگ و میر از سطح بالا که در آن مردم در سنین پایین بوسیله بیماری های عفونی و واگیر دار می میرند

به سطح پایین که در آن مرگ و میر در سنین بالا تر به دلیل بیماری های مزمن و غیرواگیر می باشد صورت گرفته است. درطول تاریخ امید به زندگی در بدو تولد از ۲۰سال برای انسانهای ابتدایی به ۸۰ سال در کشورهایی که پایین ترین میزان مرگ ومیر را دارند رسیده است واین تنها یکی از تغییراتی است که در طول زندگی بشر رخ داده است. افزایش در امید به زندگی در نتیجه کاهش مرگ ومیر بوده است (Sethi&Zwi,p:412).

انتقال جمعیتی ودر راستای آن،انتقال اپیدمیولوژیکی منجر به ایجاد تغییرات وسیعی در سطح وعلل مرگ ومیر درسراسردنیا گردید. انتقال جمعیتی باعث کاهش مرگ ومیروباروری وافزایش امیدبه زندگی در کشورهای مختلف گردید.همانطور که قبلاً ذکر شد همزمان با کاهش سطح مرگ ومیر علل مرگ ومیر نیز تغییرات بسیار وسیعی به خود دیده است.علل مرگ ومیر از بیماریهای عفونی وانگلی به بیماریهای غیر عفونی تغییر یافته است.در حال حاضربیماریهای قلبی وعروقی،سرطانها ومرگ ومیرهای ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی سهم زیادی از مرگ ومیرها را به خود اختصاص داده اند.هم اکنون در کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه مرگ ومیرهای ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی از اهمیت خاصی برخوردارند. مخصوصاً درکشورهای حال توسعه مرگ ومیرهای ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی روز به روز در حال افزایش است وباعث از بین رفتن سرمایه های انسانی ونیروی مولد بی شماری در این کشورها می شود.

روش تحقیق
دو رهیافت معمول برای تعیین هزینه مرگ‌ومیرهای ناشی ازسوانح و تصادفات رانندگی وجود دارد، یکی مدل سرمایه انسانی یامدل تولید از دست رفته است ودیگری مدل فراگیر است.درمدل تولید هزینه مرگ‌ومیرهای ناشی ازسوانح و تصادفات رانندگی شامل تولید از دست رفته به دلیل صدمات یا مرگ ومیر ناشی ازسوانح و تصادفات رانندگی است ودستاوردها وتولیدات اقتصادی که قربانیان تصادفات در سالهای آینده می توانند داشته باشند محاسبه می شود

.در مدل فراگیر هزینه های مستقیم وغیر مستقیم تصادفات برای فرد وجامعه محاسبه می شود.در این مدل هزینه مرگ‌ومیروجراحات ناشی از تصادفات به اینصورت تعریف می شود که چه اندازه جامعه ومردم برای کاهش احتمال جراهات و مرگ‌ومیرهای ناشی ازسوانح و تصادفات رانندگی هزینه پرداخت می کنند. در این تحقیق از مدل سرمایه انسانی یامدل تولید از دست رفته استفاده شده است.

برای محاسبهباراقتصادی مرگ ومیرهای ناشی ازسوانح وحوادث رانندگی ابتدا تعداد سالهای عمر از دست رفته به دلیل مرگ ومیرهای ناشی ازسوانح وحوادث رانندگی بااستفاده از جداول عمر محاسبه وسپس به روش تولید از دست رفته باراقتصادی مرگ ومیرهای ناشی ازسوانح وحوادث رانندگی محسبه شده است.

نتایج تحقیق
جدول عمر مردان ایران در سال۱۳۸۱
برای مطالعه آثارجمعیتی مرگ ومیرهای ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی نیازمند استفاده از جداول عمر هستیم. جدول۲جدول عمرمردان ایران را درسال۱۳۸۱ نشان می دهد. امید به زندگی مهمترین شاخص جدول عمر وچکیده نهایی آن است که نشان دهندهسطح مرگ ومیرجامعه نیزمی باشد . امید به زندگی در بدو تولد محاسبه شده برای مردان ایران در سال۱۳۸۱ ، ۶۳/۶۷سال بوده است.

جدول۲:جدول عمر مردان ایران در سال ۱۳۸۱
nAx Ex Tx nLx nDx lx nQx nMx x
14/0
55/1
50/2
50/2
63/2

۵۶/۲
۵۷/۲
۶۰/۲
۶۳/۲
۶۶/۲
۶۷/۲
۶۸/۲

۶۸/۲
۶۳/۲
۵۹/۲
۵۴/۲
۴۹/۲
۲۱/۷ ۶۳/۶۷
۹۸/۶۸
۵۹/۶۵
۸۸/۶۰
۱/۵۶
۴۳/۵۱
۷۸/۴۶

۱۵/۴۲
۵۵/۳۷
۰۱/۳۳
۶۱/۲۸
۳۸/۲۴
۴۳/۲۰
۸۵/۱۶

۸۰/۱۳
۱۵/۱۱
۹۹/۸
۲۱/۷ ۶۷۶۲۶۹۲
۶۶۶۵۵۹۶
۶۲۸۱۲۰۵
۵۸۰۳۴۶۰
۵۳۲۷۷۰۶
۴۸۵۴۲۳۹

۴۳۸۳۹۴۱
۳۹۱۷۲۵۲
۳۴۵۴۷۶۳
۲۹۹۷۵۵۳
۲۵۴۷۶۴۹
۲۱۰۸۳۵۱

۱۶۸۵۱۸۹
۱۲۸۶۹۶۵
۹۲۶۹۱۵
۶۱۹۱۹۴
۳۷۵۴۰۵
۲۰۱۳۱۰ ۹۷۰۹۶
۳۸۴۳۹۱
۴۷۷۷۴۵

۴۷۵۷۵۴
۴۷۳۴۶۸
۴۷۰۲۹۷
۴۶۶۶۸۹
۴۶۲۴۸۹
۴۵۷۲۱۰
۴۴۹۹۰۴
۴۳۹۲۹۸

۴۲۳۱۶۱
۳۹۸۲۲۵
۳۶۰۰۵۰
۳۰۷۷۲۱
۲۴۳۷۸۹
۱۷۴۰۹۵
۲۰۱۳۱۰ ۳۳۷۵
۸۶۱
۴۳۰
۳۶۶
۵۷۸

۶۷۷
۷۷۰
۹۲۵
۱۲۱۶
۱۷۵۰
۲۵۶۱
۴۰۰۷
۶۱۰۵

۹۲۳۲
۱۱۶۰۴
۱۳۷۷۶
۱۳۸۳۷
۲۷۹۲۹ ۱۰۰۰۰۰
۹۶۶۲۵
۹۵۷۶۴
۹۵۳۳۴
۹۴۹۶۸
۹۴۳۹۰
۹۳۷۱۳
۹۲۹۴۳
۹۲۰۱۸

۹۰۸۰۲
۸۹۰۵۱
۸۶۴۹۰
۸۲۴۸۳
۷۶۳۷۸
۶۷۱۴۷
۵۵۵۴۲
۴۱۷۶۶
۲۷۹۲۹ ۰۳۳۷۵/۰

۰۰۸۹۱/۰
۰۰۴۴۹/۰
۰۰۳۸۴/۰
۰۰۶۰۸/۰
۰۰۷۱۷/۰
۰۰۸۲۲/۰
۰۰۹۹۵/۰
۰۱۳۲۲/۰

۰۱۹۲۷/۰
۰۲۸۷۶/۰
۰۴۶۳۳/۰
۰۷۴۰۱/۰
۱۲۰۸۷/۰
۱۷۲۸۲/۰
۲۴۸۰۴/۰
۳۳۱۳۰/۰
……… ۰۳۴۷۶/۰
۰۰۲۲۴/۰
۰۰۰۹۰/۰
۰۰۰۷۷/۰
۰۰۱۲۲/۰
۰۰۱۴۴/۰
۰۰۱۶۵/۰

۰۰۲۰۰/۰
۰۰۲۶۶/۰
۰۰۳۸۹/۰
۰۰۵۸۳/۰
۰۰۹۴۷/۰
۰۱۵۳۳/۰
۰۲۵۶۴/۰
۰۳۷۷۱/۰

۰۵۶۵۱/۰
۰۷۹۴۸/۰
۱۳۸۷۴/۰ ۰
۱
۵
۱۰
۱۵
۲۰
۲۵
۳۰
۳۵
۴۰
۴۵
۵۰
۵۵
۶۰
۶۵
۷۰
۷۵
۸۰

جدول عمر زنان ایران در سال۱۳۸۱

امید به زندگی در بدو تولد زنان در سال۱۳۸۱ ،۵۸/۷۰سال بوده است.امید به زندگی در بدو تولد زنان در سال۱۳۸۱، ۹۵/۲سال بیشتر از امید به زندگی در بدو تولد مردان بوده است واین امر به دلیل بالا بودن مرگ ومیر مردان به علل مختلف نسبت به مرگ ومیر زنان بوده است.در کشورهای توسعه یافته تر تفاوت امید به زندگی مردان وزنان بیشتراز کشورهای درحال تو سعه است وهرچقدر جامعه توسعه یافته تر می شود تفاوت امید به زندگی مردان وزنان به نفع زنان بیشتر می شود.

جدول۳:جدول عمر زنان ایران در سال ۱۳۸۱
nAx Ex Tx nLx nDx lx nQx nMx x
14/0
48/1
50/2
50/2
62/2
60/2
59/2
60/2
61/2
63/2
65/2

۶۷/۲
۶۷/۲
۶۴/۲
۵۸/۲
۵۳/۲
۵۵/۷ ۵۸/۷۰
۶۶/۷۱
۲۲/۶۸
۴۷/۶۳
۶۶/۵۸

۹۱/۵۳
۲۰/۴۹
۵۵/۴۴
۹۳/۳۹
۳۸/۳۵
۹۲/۳۰
۵۹/۲۶
۴۷/۲۲
۵۶/۱۸
۰۸/۱۵
۰۷/۱۲
۶۱/۹
۵۵/۷ ۷۰۵۷۵۸۱

۶۹۶۰۰۵۹
۶۵۷۳۴۹۱
۶۰۹۲۶۱۸
۵۶۱۳۴۰۲
۵۱۳۵۹۳۹
۴۶۶۰۸۸۷
۴۱۸۸۹۲۷
۳۷۲۰۸۲۴

۳۲۵۷۵۹۸
۲۸۰۰۸۱۷
۲۳۵۲۸۶۵
۱۹۱۷۷۴۷
۱۵۰۱۲۹۰
۱۱۱۳۲۷۲
۷۶۸۲۶۶
۴۸۲۵۶۵
۲۶۷۸۴۰ ۹۷۵۲۲
۳۸۶۵۶۷
۴۸۰۸۷۳

۴۷۹۲۱۶
۴۷۷۴۶۳
۴۷۵۰۵۲
۴۷۱۹۶۰
۴۶۸۱۰۳
۴۶۳۲۲۷
۴۵۶۷۸۱
۴۴۷۹۵۲
۴۳۵۱۱۸

۴۱۶۴۵۷
۳۸۸۰۱۸
۳۴۵۰۰۶
۲۸۵۷۰۲
۲۱۴۷۲۴
۲۶۷۸۴۰ ۲۸۶۸
۷۷۷
۳۶۱
۳۰۲
۴۲۰
۵۴۶
۶۹۴

۸۵۷
۱۱۱۲
۱۴۹۴
۲۰۸۷
۳۱۱۵
۴۴۶۰
۷۰۹۷
۱۰۱۶۷
۱۳۴۲۵
۱۴۷۴۱
۳۵۴۷۷ ۱۰۰۰۰۰
۹۷۱۳۲
۹۶۳۵۵
۹۵۹۹۴

۹۵۶۹۲
۹۵۲۷۲
۹۴۷۲۶
۹۴۰۳۲
۹۳۱۷۵
۹۲۰۶۴
۹۰۵۷۰
۸۸۴۸۳
۸۵۳۶۷
۸۰۹۰۷
۷۳۸۱۰
۶۳۶۴۳
۵۰۲۱۸
۳۵۴۷۷ ۰۲۸۶۸/۰
۰۰۸۰۰/۰
۰۰۳۷۴/۰
۰۰۳۱۵/۰
۰۰۴۳۹/۰

۰۰۵۷۳/۰
۰۰۷۳۲/۰
۰۰۹۱۱/۰
۰۱۱۹۳/۰
۰۱۶۲۲/۰
۰۲۳۰۵/۰
۰۳۵۲۱/۰
۰۵۲۲۵/۰
۰۸۷۷۲/۰
۱۳۷۷۵/۰

۲۱۰۹۵/۰
۲۹۳۵۴/۰
……… ۰۲۹۴۱/۰
۰۰۲۰۱/۰
۰۰۰۷۵/۰
۰۰۰۶۳/۰
۰۰۰۸۸/۰
۰۰۱۱۵/۰
۰۰۱۴۷/۰
۰۰۱۸۳/۰
۰۰۲۴۰/۰
۰۰۳۲۷/۰
۰۰۴۶۶/۰
۰۰۷۱۶/۰
۰۱۰۷۱/۰
۰۱۸۲۹/۰

۰۲۹۴۷/۰
۰۴۶۹۹/۰
۶۸۶۵/۰
۱۳۲۴۵/۰ ۰
۱
۵
۱۰
۱۵
۲۰
۲۵
۳۰
۳۵
۴۰
۴۵
۵۰
۵۵
۶۰
۶۵
۷۰
۷۵
۸۰

جدول عمرمردان کشور در سال ۱۳۸۱ بدون مرگ ومیر ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی
جدول ۴ جدول عمرمردان کشور را در سال ۱۳۸۱ بدون مرگ ومیر ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی نشان می دهد. تفاضل جداول۲و۴ تأثیر مرگ ومیرهای ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی را روی جدول بقا ی مردان کشور نشان می دهد.

مقایسهاین دوجدول نشان می دهد که مرگ ومیر ناشی از سوانح وحوادث رانندگی باعث۳۸/۱سال کاهش در امید به زندگی در بدو تولد مردان کشورشده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 32 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد